دستورالعمل شماره 200/7887 تاریخ 1391/04/17

دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیم


 

شماره: 200/7887

 

تاریخ: 1391/04/17

دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیم

 

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا در آورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هریک از اعضای سازمان نظام پزشکی که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خود اظهاری قرار می گیرد:

الف- شرایط خود اظهاری

1.     تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی (1391/04/31)

2.     درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت (در صورت داشتن تلفن) به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی.

3.     تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی.

4.     دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1390 پلمپ و تحریر شده باشد.( پلمپ دفتر تا تاریخ 30/11/1390 مورد قبول است) هریک از اعضای سازمان نظام پزشکی که تا تاریخ مذکور نسبت به پلمپ یا تحریر دفتر اقدام ننموده باشد در صورتی که حداکثر تا تاریخ 30/7/1391 نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 1391 (هفت ماهه اول) اقدام نماید با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خود اظهاری عملکرد سال 1390 خواهد بود.

5.     ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/8/1391 در سامانه www.tax.gov.ir

6.     پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مودیان حداقل 50% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، از تاریخ سر رسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود.

7.     اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1390 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1389 از حداقل افزایش به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خود اظهاری می باشد:

ردیف

نوع تخصص

 

 

حداقل درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1389

 

تهران بزرگ

مشهد، شیراز، تبریز، کرج، اصفهان و اهواز

مراکز سایر استانها

شهرهای با بیش از 20 هزار نفر جمعیت

شهرهای کمتر از 20 هزار نفر جمعیت و سایر نقاط کشور

1

پزشکان عمومی و متخصصین داخلی و اطفال که با بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی قرارداد دارند- پزشکان عمومی-دندانپزشک عمومی- متخصص عفونی- ماما- بینایی سنجی- شنوایی شناس- کار درمانگر- گفتار درمانگر.

12

10

8

6

4

2

متخصص طب اورژانس- متخصص طب کار- متخصص پزشکی قانونی- روانپزشک- داندانپزشک کودکان و متخصص بیمارهای دهان و دندان – داروخانه

15

13

11

9

6

 

3

 

نورو لوژیست- متخصص طب فیزیکی و توانبخشی- فوق تخصص نفرولوژی- فوق تخصص های اطفال – متخصصین داخلی و اطفال که با بیمه قرارداد ندارند.-متخصص رادیوتراپی- آزمایشگاه- پزشکی هسته ای – متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه- مشاور تغذیه و رژیم درمانی- فیزیوتراپی

17

15

13

11

8

4

جراح عمومی- ارولوگ- جراح زنان- جراح توراکس- متخصص پوست- فوق تخصص ریه- فوق تخصص گوارش- فوق تخصص غدد- فوق تخصص روماتولوژی – فوق تخصص خون- رادیولوژی- کایروپراکتورها- جراح اطفال- متخصص پروتزهای دندان- متخصص ترمیم و زیبایی دندان

19

17

15

13

10

5

جراح پلاستیک  و زیبایی- متخصص قلب و عروق- جراح چشم پزشک-متخصص جراحی گوش و حلق و بینی-جراح قلب- جراح عروق- جراح ارتوپد- جراح اعصاب – جراح دهان و فک و صورت- جراح لثه- ارتودنتیست و متخصص درمان ریشه دندان(اندو)

24

21

19

14

12

 

ب- سایر شرایط:

8.     مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1389 آنان رسیدگی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1388 آنان با 25 درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات خوداظهاری قرار می­گیرد، مشروط به اینکه پرونده عملکرد سال 1389 رسیدگی نشده باشد (مودیانی که پرونده عملکرد سال 1389 آنها قطعی نشده در صورتی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1390 را با توجه به ضرایب مربوطه بر مبنای مالیات مندرج در برگ تشخیص صادره 1389 ابراز نمایند با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل مشمول خود اظهاری خواهند بود.

9.     صاحبان مشاغل پزشکی مذکور در این دستورالعمل (به استثنای مشمولین بند 14 این دستورالعمل) که در عملکرد سال 1389 فعالیت کامل داشته و در آن سال مشمول پرداخت مالیات نشده اند در صورتی که درآمد مشول مالیات عملکرد سال 1390 خود را با 15درصد افزایش نسبت به سال 1389 ابراز نمایند مشمول خوداظهاری خواهند بود.

10. پرونده مالیاتی اعضایی که سال 1390 اولین سال فعالیت آنها می باشد مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

11. هرگاه مالیات قطعی شده عملکرد سنوات 1388 و 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی و مشاغل پزشکی که مبنای محاسبه افزایش های مورد نظر قرار می گیرد بر اساس فعالیت آنها و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد ابتدا مالیات قطعی شده با رعایت مقررات با فرض فعالیت برای یکسال تمام محاسبه و سپس درصد افزایش مورد نظر اعمال گردد.

12. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سالی که مبنای محاسبه افزایش مورد نظر قرار می گیرد با رعایت مواد 137 و 165 و 172 قانون مالیات های مستقیم تعیین گردیده باشد ابتدا می بایست مالیات متعلقه بدون درنظر گرفتن مفاد مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد افزایش مورد نظر برای محاسبه مالیات خوداظهاری برای عملکرد سال 1390 تعیین گردد همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1390 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات عملکرد 1390 آنها قابل کسر می باشد .

13. پزشکان 72 سال به بالا هیچگونه افزایشی نسبت به سال قبل نخواهند داشت.

14. چنانچه مالیات ابرازی به همراه اظهارنامه تسلیمی عملکرد سال 1390 هریک از اعضای سازمان نظام پزشکی با محاسبه افزایش مورد نظر در بند 7  این دستورالعمل از حداقل به شرح جدول زیر کمتر باشد (به استثنای مشمولین بند 13 فوق) مودیان مذکور مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 

ردیف

نوع تخصص

 

حداقل مالیات ابرازی 1390

 

تهران بزرگ

شهرهای کرج، تبریز، مشهد، شیراز، اصفهان و اهواز

مراکز سایر استانها

شهرهای با بیش از بیست هزار نفر جمعیت

 

1

جراحان قلب

43/400/000

42/350/000

33/320/000

25/990/000

 

2

جراح پلاستیک و ترمیمی

34/100/000

33/275/000

26/180/000

20/064/000

 

3

جراحان دهان- فک و صورت- دندانپزشک- متخصص ارتودنسی

19/840/000

19/360/000

15/232/000

12/141/000

 

4

جراح مغز و اعصاب

17/360/000

16/940/000

14/280/000

11/058/000

 

5

متخصص قلب و عروق

15/500/000

15/125/000

12/495/000

9/462/000

 

6

جراحان چشم- گوش و حلق و بینی- جراح ارتوپد

12/400/000

12/100/000

9/877/000

7/581/000

 

7

جراح ارولوژی- جراح عمومی- جراح عروق- متخصص پوست- فوق تخصص گوارش- متخصص جراح لثه- متخصص پروتز دندان

10/540/000

10/285/000

8/330/000

6/042/000

 

8

 

فوق تخحصص خون

9/520/000

9/360/000

7/360/000

5/992/000

 

 

9

متخصص مغز واعصاب- متخصص طب فیزیکی وتوانبخشی-دندانپزشکی متخصص ترمیمی- دندانپزشک، متخصص درمان ریشه

9/300/000

9/075/000

7/140/000

5/472/000

 

10

جراح زنان و زایمان- جراح توراکس- فوق تخصص کلیه – فوق تخصص غدد- فوق تخصص ریه- فوق تخصص روماتولوژی

8/330/000

8/190/000

6/440/000

4/859/000

 

11

متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه متخصص رادیولوژی

7/605/000

7/475/000

6/102/000

4/773/000

 

 

 

 

 

12

دندانپزشک عمومی، دندانپزشک اطفال- متخصص بیماریهای دهان و دندان- متخصص طب اورژانس- متخصص طب کار- متخصص پزشکی قانونی- متخصص پزشکی اجتماعی

6/037/500

5/932/500

4/662/000

4/033/000

 

 

 

 

13

روانپزشک-متخصص داخلی- جراح کودکان- متخصص و فوق تخصص اطفال- متخصص عفونی- کایروپراکتیک ها

5/850/000

5/750/000

4/520/000

3/663/000

 


1-14- متخصص داخلی و متخصص اطفال که با بیمه قرارداد دارند مشمول حداقل مذکور نمی باشند.

15. اظهارنامه­ هایی که حائز شرایط این دستورالعمل نبوده و همچنین سایر مشاغل پزشکی که در این دستورالعمل منظور نشده است مشمول خود اظهاری نخواهند بود و توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.

16. در اجرای ماده 158 ق.م.م  نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب این دستورالعمل با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط به شرح جدول زیر تعیین خواهد شد.

مناطق

 

تهران بزرگ

شهرهای کرج، تبریز ، مشهد، شیراز، اصفهان و اهواز

مراکز سایر استانها

شهرهای با بیش از بیست هزار نفر جمعیت

شهرهای کمتر از 20 هزار نفر جمعیت و سایر نقاط کشور

درصد نمونه

14

 

13

12

11

8

 

17. اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و بعنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.

18. مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند 16 فوق بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهارشده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

19. هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هریک از مودیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول  مالیات ابرازی (پس از کسر معافیت) اختلاف دارد در این صورت مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

20. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند تعداد اظهارنامه های دریافتی از مشاغل پزشکی را در استان ها به تفکیک شهرستان، و در تهران در سطح اداره کل، به سازمان نظام پزشکی اعلام نمایند.

21. سازمان نظام پزشکی می تواند فهرست پزشکانی که بنا به شرایط خاص در سال 1390 از درآمد کمتری نسبت به سال 1389 برخوردار بوده اند را حداکثر تا تاریخ 15/6/1391 به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

22. سازمان نظام پزشکی تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل بعمل خواهد آورد.

23. مفاد این دستورالعمل پس از امضاء در هیچ مرحله ای قابل تجدید نظر و یا تغییر نخواهد بود.

 

محل امضا

 

سید شهاب الدین صدر                                                                                                                                                                                                  علی عسکری

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور                                                                                                                               رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

مواد قانونی وابسته

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیم” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید