در مورد شرکت های با فروش بالای هشت میلیارد وبا دارایی شانزده میلیارد که بایستی بازرسی قانونی و…

در مورد شرکت های با فروش بالای هشت میلیارد وبا دارایی شانزده میلیارد که بایستی بازرسی قانونی و…


شماره:۶۸۴۳۸/۸۹۶۷/۲۰۱

تاریخ:۰۳/۱۲/۱۳۸۱

پیوست:
 
اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی ودارایی
 
۱- نظر به اینکه مقررات تبصره یک ذیل ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ به موجب مقررات اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف گردیده است، به لحاظ اطلاع مدیران شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها یا شرکت های دولتی یا موسسات وابسته به دولت بوده و شرکت هایی که موقتا بوسیله مدیران دولتی اداره می شوند، تاکید می نماید مهلت تسلیم اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر قانونی، طبق مفاد ماده ۱۱۰ قانون اصلاحی مذکور نیز فقط چهار ماه پس از پایان سال مالی آنها می باشد، بنابراین لازم است مدیران این شرکتها ترتیبی اتخاذ نمایند تا اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۱۳۸۱ شرکت را قبل از پایان مهلت قانونی چهارماه مزبور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. در غیر اینصورت بدیهی است که مطابق قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات عملکرد سال ۱۳۸۱ از سوی سازمان امور مالیاتی کشور راسا تعیین خواهد گردید.       
۲- با توجه به مفاد بند یک، سازمان حسابرسی وکلیه موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، باید با بهره گیری از تهمیدات لازم، برنامه حسابرسی محوله را به گونه ای تنظیم نمایند (مانند اتخاذ روش حسابرسی ضمنی و سایر روشهای تسریع کننده ) تا در مهلت قانونی گزارش حسابرسی مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی را ارایه نمایند.  
۳- با عنایت به مفاد تبصره یک ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی کشور، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی ودارایی برای حسابرسی و بازرسی قانونی:
 ــ  شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه آنها  متعلق به دولت ، وزارتخانه ها و موسسات  دولتی می باشد.
 ــ شرکتهایی که صددرصد سرمایه آنها متعلق به شرکتهای موضوع بند ب فوق است، تعیین می گردد.
۴- با توجه به مفاد بند ۳ سایر شرکتها و موسسات موضوع بندهای “الف” و “ب” ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی و سایر شرکتهای موضوع بندهای “الف” و”ب” و”هـ” و”و” ماده آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۹ هیأت محترم وزیران موظف می باشند، حسابرسی و بازرسی قانونی عملکرد سال ۸۱ به بعد خود را به یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی محول نمایند.   
۵- با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۶و۲۷ شهریور ماه ۱۳۸۱مبنی بر تعیین و اعلام مشمولین بند”ز”ماده ۲ آیین نامه اجرایی موصوف، سایر اشخاص حقوقی (شامل شرکتهای سهامی خاص ودیگر انواع شرکتها و همچنین موسسات  انتفاعی غیرتجاری، شرکتها وموسسات تعاونی واتحادیه های آنها )و اشخاص حقیقی که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع درآمد (فروش یا خدمات) آنها بیش از هشت میلیارد ریال (در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع دریافتی آنها بابت پیمان منعقده بیش از هشت میلیارد ریال) یا جمع ارزش دارایی آنها بیش از شانزده میلیارد ریال بوده با عنایت به مقررات تبصره ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرای تبصره ۴ مذکور، مکلفند برای سالهای مالی که از تاریخ ۱/۷/۸۱ به بعدآغاز  می گردد، حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خودرا از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل ویا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند.
۶- در اجرای مفاد ماده ۳ آیین نامه اجرایی موصوف، یادآوری می نمایدکه صورتهای مالی اشخاص مندرج در بندهای فوق که حسب مورد فاقد گزارش “حسابرسی و بازرسی قانونی” یا گزارش حسابرسی، حسابداران رسمی شاغل یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ویا سازمان حسابرسی باشند، در هیچ یک از وزارت خانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها وبیمه ها، موسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس واوراق بهادارو موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمی باشد وبه نفع اشخاص مزبور قابل استنادنخواهد بودو باتوجه به مفاد تبصره ذیل ماده ۳ مذکور، استفاده اشخاص مندرج در بندهای فوق از تسهیلات قابل ارایه توسط وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها، دستگاه ها وشرکتهای مزبور وفق مقررات و ضوابط اعلام شده که مستلزم ارایه صورتهای مالی می باشد، حسب مورد منوط به ارایه گزارش حسابداران رسمی شاغل یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ویا سازمان حسابرسی می باشد.  
۷- حسب مقررات ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ مذکور، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند (غیر از اشخاص مندرج در بندهای فوق) نیز همواره می توانند حسابرسی صورتهای مالی وتنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی خودرا به یکی از اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ارجاع نمایند. و گزارشهای حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی مالیاتی را مطابق مقررات موضوعه همراه اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حاکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.
۸- بر اساس مفاد تبصره یک ماده ۲۷۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، اداره امور مالیاتی در تمام موارد فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول نموده و برگ تشخیص مالیات را بر همان مبنا صادر خواهد نمود، مشروط به آنکه مودیان مذکور در بندهای فوق گزارش حسابرسی صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی حسب مورد توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی تنظیم گردیده را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی وهمراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه، به اداره امور مالیاتی تسلیم نموده باشند.
 
 
 
طهماسب مظاهری
            
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۲۷۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یاگروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی ک…
 ماده ۱۱۰ـ اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi