قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

*در خصوص مالیات نقل و انتقال سهام در بورس

بخشنامه شماره 3201 تاریخ 1374/02/06

شماره بخشنامه:

3201

تاریخ بخشنامه:

1374/02/06

*در خصوص مالیات نقل و انتقال سهام در بورس


شماره: 3201
تاریخ: 06/02/1374
پیوست:
 
در اجرای تبصره (64) قانون بودجه سال 1374 کل کشور مبنی بر اینکه وزارت اموراقتصادی و دارائی مکلف شده است از کلیه واگذاریها و معاملات سهام چنانچه از طریق بورس انجام گیرد یک و نیم درصد (یک درصد از فروشنده و نیم درصد از خریدار ) و در صورتیکه واگذاریها و معاملات سهام خارج از بورس صورت پذیرد دو و نیم درصد ( یک و نیم درصد از فروشنده و یک درصد از خریدار ) اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید لذا مراتب زیر بالغ که دقیقا مورد توجه و اقدام قرار گیرد : 1- اخذ یک و نیم درصد مقرر از واگذاریها و معاملات سهام که در طول سال 1374 در بورس انجام می گیرد می بایستی براساس یک درصد بهاب روز فروش سهام از فروشنده و نیم درصد آن از خریدار توسط سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار راسا اقدام و وجوه وصولی به حسابهای خزانه که در بند (3) اعلام شده است واریز و مشخصات و تعداد و ارزش سهام مورد معامله و مبالغ وصولی و واریزی حداکثر تا پایان هرماه به حوزه های مالیاتی ذیربط ارسال گردد . 2- اخذ دو و نیم درصد مقرر از واگذاریها و معاملات سهام که در طول سال 1374 در خارج از بورس انجام میشود می بایستی بماخذ یک و نیم درصد بهای روز فروش سهام از فروشنده و یک درصد آن از خریدار توسط حوزه های مالیاتی مربوط اقدام و ضمن واریز وجوه وصولی بحسابهای خزانه مندرج در بند (3) , مشخصات و تعداد و ارزش سهام مورد معامله و مبالغ وصولی و واریزی حداکثر تا پایان هر ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند . 3- کلیه وجوهی که از طریق سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار , شرکتها و حوزه های مالیاتی اخذ میشود می بایستی در تهران به حساب 924 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها به حسابی که از طریق خزانه نزد نمایندگی های خزانه افتتاح میشود واریز گردد . 4- مدیران کل امور اقتصادی و دارائی و مالیات بر شرکتها مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود . ضمنا یادآور می شود مفاد تبصره (64) قانون بودجه سالجاری ارتباطی به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه آن مصوب 7/2/1371 مجلس شورای اسلامی ندارد .
 
مرتضی محمدخان
وزیر اموراقتصادی و دارائی
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 64- تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *