در خصوص تفویض اختیار انجام توافق و تفاهم خوداظهاری

در خصوص تفویض اختیار انجام توافق و تفاهم خوداظهاری


 

شماره:۱۳۴۱۶

تاریخ:۱۹/۰۲/۱۳۸۶

پیوست: دارد
 
 
اداره کل امور مالیاتی…
 
احتراما، پیرو بخشنامه های شماره ۱۳۳۶۴/۴۲۷/۲۳۲ و ۱۳۳۶۷/۴۲۶/۲۳۲ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۶ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تفویض اختیار انجام توافق و تفاهم خوداظهاری در اجرای مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و ماده ۱۵۸ ق.م.م با صاحبان محترم مشاغل موضوع ماده ۹۵ ق.م.م برای مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵، به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم صورتجلسات مربوط الگوی صورتجلسات توافق و تفاهم خوداظهاری جهت بهره برداری ارسال می گردد.مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا یک نسخه از صورتجلسات توافق و تفاهمات انجام شده جهت بررسی و تایید نهایی به دفتر اینجانب ارسال گردد.
 
محمود شکری
معاون عملیاتی
 
 
صـورتـجلـسه تـفاهـم خـوداظـهاری بـا مـجـامـع امور صنـفی……………… شهــرستان ……………در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم  برای مـالـیـات عـمـلـکـرد سـال ۱۳۸۵ صـاحـبان مـشـاغل مـوضـوع بنـدهـای(الـف و ب) مـاده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم
 
با توکل به خداوند قادر و متعال و بنا به تفویض اختیار حاصل از ماده ۱۵۸ ق.م.م در اجرای بخشنامه شماره…………………. مورخ ………………… و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری مجامع امور صنفی در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ ق.م.م جلسه ای با حضور نمایندگان محترم مجامع امور صنفی و مسئولین اداره کل/ اداره امور مالیاتی استان…………………… در ساعت ………….. مورخ ……………………… در محل …………………. برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید.
۱- مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ اعضاء مجامع امور صنفی مذکور با رعایت شرایط مقرر به شرح جدول زیر مورد تفاهم قرار گرفت.
 
جدول درصد رشد مالیات مورد تفاهم خوداظهاری
 

 

ردیف
میزان مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۴ با رعایت سایر شرایط زیر
درصد رشد برای عملکرد سال ۱۳۸۵
۱
 
 
۲
 
 
۳
 
 
۴
 
 
۵
 
 
۶
 
 
۷
 
 
 
 

مبنای تفاهم خوداظهاری

۱- مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال ۱۳۸۵ مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۴ می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۴ برخی از مودیان موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ ق.م.م به علت تسلیم اظهارنامه،بدون اعمال معافیت موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م. محاسبه شده باشد ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال ۱۳۸۴ کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال ۱۳۸۵ اعمال گردد.
۲- مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۴ آنان قطعی نشده است،مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۳ آنان با ۲۰ درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار می گیرد.
۳- مودیانیکه در عملکرد سال ۱۳۸۴ فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند،در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ خود را با افزایش میزان ۱۵% (پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۴ ابراز نمایند، مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.
۴- هر گاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۴ صاحبان مشاغل، بر اساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مـذکـور بـوده باشـد،ابتـداء مـالیات قطـعی شـده مذکور برای یک سال تمام محاسبه،و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال ۱۳۸۵ اعمال می گردد.
۵- چنانچه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۴ صاحبان مشاغل با رعایت مواد ۱۶۵,۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد افزایش یا کاهش مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال ۱۳۸۵ محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سـال ۱۳۸۵ در اجـرای مـواد مـذکـور با رعـایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر می باشد
 

تسهیلات

۶- اتحادیه ها با رعایت شرایط زیر می توانند مالیات حداکثر ۳%(سه درصد) از اعضای خود را که در سال ۱۳۸۵ بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری برخوردار بوده اند به میزان کمتر از موارد تفاهم شده تعیین نمایند.
۱- ۶- اتحادیه صنف مربوط مکلف است فهرست اعضاء مذکور را حداکثر تا تاریخ ۳۱/۵/۸۶ به انضمام مدارک به اداره کل/ اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید در صورت عدم ارائه فهرست مذکور در موعد مقرر مودیان مورد نظر(مودیانیکه خارج از چارچوب این تفاهم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق اقدام نموده اند)مشمول این تفاهم نخواهد بود.
۲- ۶- درصد انتخابی موضوع این بند بر اساس تعداد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خواهد بود
۷- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده ۱۶۷ ق.م.م. ۴۰%( چهل درصد) مالیات به صورت نقد و مابقی حداکثر در ۶ قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه تقسیط می گردد.
۸- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی مودیانیکه در چارچوب تفاهم نامه، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود.و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م. از تاریخ سررسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود
 
نمونه انتخابی
۹-در اجرای ماده ۱۵۸ ق.م.م. نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خوداظهاری و مشروط به اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، به میزان تعداد اظهارنامه های انتخابی توسط اتحادیه ذیربط در اجرای بند (۶) این تفاهم نامه با نظر مدیر کل امور مالیاتی و هماهنگی با رییس یا یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه ذیربط تعیین می گردد.در هر صورت نمونه انتخابی برای رسیدگی از یک درصد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم کمتر نخواهد بود.
 
سایر مقررات
۱۰- در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد ۸۴ هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هر شریک با رعایت شرایط تفاهم خوداظهاری مشمول تفاهم خواهد بود. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۴ ابتداء می بایست مالیات عملکرد ۱۳۸۴ با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای افزایش یا کاهش مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای سال ۱۳۸۵ اعمال گردد.
۱۱- شرط استفاده اعضاء از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۵ در موعد مقرر قانونی و رعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه می باشد.
۱۲- اظهارنامه های تسلیمی اعضایی که فاقد مهر و امضاء اتحادیه ذیربط باشد مشمول تسهیلات مقرر در بند ۶ این تفاهم نخواهد بود.
۱۳- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال ۱۳۸۴ (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ خود را متناسب با سهم مالکیت خود نسبت به شریک یا شرکاء مشمول مالیات و با رعایت شرایط مورد تفاهم اظهار نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.
۱۴- پرونده مالیاتی مودیانی که سال ۱۳۸۵ اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای(۲,۱و۳) را ندارند، مشمول این تفاهم نبوده و توسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد.
۱۵- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۴ تغییر شغل داشته اند مشمول تفاهم نخواهد شد.
۱۶- مودیان ردیفهای ۱ الی ۷ و ۱۲ موضوع بند الف ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تفاهم و خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
۱۷- مــودیــانیــکه نـسـبت بــه پـرداخـت یـا تـرتـیب پــرداخت بدهی هـای مـالیاتی قطعی شده(به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانونی مطرح مـی باشـد) عـملکـرد سنوات لغایت ۱۳۸۴ خـود حـداکثـر تا تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه(۳۱/۴/۱۳۸۶) اقدام ننمایند مشمول تفاهم خوداظهاری نخواهد بود.
۱۸-اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.
۱۹- مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند(۹) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از ۱۵ درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهند بود.
۲۰- هر گاه طبق گزارش مستدل گروه منتخب سازمان یا مدیر کل امور مالیاتی ذیربط و یا اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مودیان(به استثنای مودیان موضوع بند ۹ این تفاهم نامه) مشخص گردد درآمد مشمول مالیات بدست آمده( پس از کسر معافیت) به میزان بیش از ۱۵% درآمد مشمول مالیات(پس از کسر معافیت) ابرازی می باشد در این صورت پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۵ آن مودی از تفاهم خوداظهاری خارج و با هماهنگی رئیس اتحادیه ذیربط توسط واحد مالیاتی مربوط رسیدگی خواهد شد( مشروط بر اینکه اختلاف مالیاتی متعلقه نسبت به مالیات مورد تفاهم کمتر از ۰۰۰/۲۰۰ ریال نباشد.
۲۱- مودیان موضوع بند (ج) ماده ۹۵ ق.م.م در مواردیکه اتحادیه های آنها در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰ ق.م.م. با ادارات کل/ ادارات امور مالیاتی توافق ننموده اند و یا فاقد اتحادیه می باشند، در صورت رعایت شرایط مقرر( به استثنای بند ۱۲) در این تفاهم نامه مشمول طرح خوداظهاری خواهند بود.
 
تعهدات
۲۲- مجامع امور صنفی مکلفند تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل آورد.
۲۳- اداره کل امور مالیاتی آمادگی دارد تا با استقرار نیروهای کارآمد در اتحادیه ها و مجامع امور صنفی، راهنمائی های لازم را نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی بنماید.
* این تفاهم نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ …../…../۱۳۸۶ تنظیم گردیده است.
 
محل امضاء نمایندگان مجامع امور صنفی
 
 
محل امضاء نمایندگان اداره کل/اداره امور مالیاتی
 
 
 
 
صـورتـجلـسه توافق با اتحادیه …………………………………… در اجرای تبصره (۵) ماده ۱۰۰
قانون مالیاتهای مستقیم برای مـالـیـات عـمـلـکـرد سـال ۱۳۸۵ صـاحـبان مـشـاغل مـوضـوع بنـد (ج) مـاده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم
 
با توکل به خداوند قادر و متعال و بنا به تفویض اختیار حاصل از تبصره (۵)ماده ۱۰۰ ق.م.م. در اجرای بخشنامه شماره…………………. مورخ ………………، به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری اتحادیه ها در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ صاحبان محترم مشاغل موضوع بند (ج) ماده ۹۵ ق.م.م. جلسه ای با حضور نمایندگان محترم اتحادیه ……… و مسئولین اداره کل/ اداره امور مالیاتی استان / شهرستان………….. در ساعت ………….. مورخ ……………………… در محل …………………. برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید.
۱- مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ اعضای اتحادیه مذکور با رعایت شرایط مقرر به شرح جدول زیر مورد توافق قرار گرفت.
 
جدول درصد رشد مالیات مورد توافق
 

 

ردیف
میزان مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۴ با رعایت سایر شرایط زیر
درصد رشد برای عملکرد سال ۱۳۸۵
۱
 
 
۲
 
 
۳
 
 
۴
 
 
۵
 
 
۶
 
 
۷
 
 
 
 
مبنای توافق:
۱- مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال ۱۳۸۵ مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۴ می باشد.
۲- مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۴ آنان قطعی نشده است،مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۳ آنان با ۲۰ درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد توافق قرار می گیرد.
۳- مودیانیکه در عملکرد سال ۱۳۸۴ فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند،در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ خود را با افزایش میزان ۱۵% (پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۴ ابراز نمایند، مشمول توافق خواهند بود.
۴- هر گاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۴ صاحبان مشاغل، بر اساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مـذکـور بـوده باشـد،ابتـداء مالیات قطعی شده مذکور برای یک سال تمام محاسبه،و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال ۱۳۸۵ اعمال می گردد.
۵- چنانچه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۴ صاحبان مشاغل با رعایت مواد ۱۶۵,۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد افزایش یا کاهش مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال ۱۳۸۵ محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سـال ۱۳۸۵ در اجـرای مـواد مـذکـور با رعـایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر می باشد
 
تسهیلات
۶- اتحادیه ها با رعایت شرایط زیر می توانند مالیات حداکثر ۳%(سه درصد) از اعضای خود را که در سال ۱۳۸۵ بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری برخوردار بوده اند به میزان کمتر از موارد توافق شده تعیین نمایند.
۱- ۶- اتحادیه صنف مربوط مکلف است فهرست اعضاء مذکور را حداکثر تا تاریخ ۳۱/۵/۸۶ به انضمام مدارک به اداره کل/ اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید در صورت عدم ارائه فهرست مذکور در موعد مقرر مودیان مورد نظر(مودیانیکه خارج از چارچوب این توافق نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق اقدام نموده اند)مشمول این توافق نخواهد بود.
۲- ۶- درصد انتخابی موضوع این بند بر اساس تعداد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق خواهد بود
۷- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد توافق با رعایت مقررات ماده ۱۶۷ ق.م.م. ۴۰%( چهل درصد) مالیات به صورت نقد و مابقی حداکثر در ۶ قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه تقسیط می گردد.
۸- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی مودیانیکه در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود.و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م. از تاریخ سررسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود
 
نمونه انتخابی
۹- نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق و مشروط به اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، به میزان تعداد اظهارنامه های انتخابی توسط اتحادیه ذیربط در اجرای بند (۶) این توافق با نظر مدیر کل امور مالیاتی و هماهنگی با رییس یا یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه ذیربط تعیین می گردد.در هر صورت نمونه انتخابی برای رسیدگی از یک درصد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق کمتر نخواهد بود.
 
سایر مقررات
۱۰- در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد ۸۴ هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هر شریک با رعایت شرایط توافق مشمول توافق خواهد بود. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۴ ابتداء می بایست مالیات عملکرد ۱۳۸۴ با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای افزایش یا کاهش مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال ۱۳۸۵ اعمال گردد.
۱۱- شـرط اسـتفـاده اعـضاء از ایـن تـوافق تـسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۵ در موعد مقرر قانونی و رعایت شرایط مقرر در این توافق می باشد.
۱۲- اظهارنامه های تسلیمی اعضایی که فاقد مهر و امضاء اتحادیه ذیربط باشد مشمول تسهیلات مقرر در بند ۶ این توافق نامه نخواهد بود
۱۳- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال ۱۳۸۴ (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ خود را متناسب با سهم مالکیت خود نسبت به شریک یا شرکاء مشمول مالیات و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند مشمول توافق خواهند بود.
۱۴- پرونده مالیاتی مودیانی که سال ۱۳۸۵ اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای(۲,۱و۳) را ندارند، مشمول این توافق نبوده و توسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد.
۱۵- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۴ تغییر شغل داشته اند مشمول این توافق نخواهد شد.
 
 
 
شماره: ۱۳۳۶۴/ ۴۲۷/۲۳۲
تاریخ: ۱۹/۰۲/۱۳۸۶
پیوست:
 
اداره کل امور مالیاتی …………..
 
در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.م به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری مجامع امور صنفی در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ ق.م.م، انجام تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی به آن اداره کل محول می گردد تا با رعایت دستورالعمل پیوست نسبت به انجام تفاهم خود اظهاری با مجامع مذکور در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نمایید.
 
 
علی اکبرعرب مازار
 
 
 
دستورالعمل تفاهم خوداظهاری در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.م برای مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵
صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ ق.م.م.
 
 
 
مبنای تفاهم خوداظهاری
۱- مودیان با توجه به سوابق مالیاتی به گروه های مناسب طبقه بندی و مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال ۱۳۸۵ مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۴ تعیین گردد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۴ برخی از مودیان موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ ق.م.م. به علت عدم تسلیم اظهارنامه، بدون اعمال معافیت موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م. محاسبه شده باشد ابتداء مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و  تا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال ۱۳۸۴ کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال ۱۳۸۵ اعمال گردد.
۲- مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۴ آنان قطعی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۳ آنان با ۲۰ درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم  قرار گیرد.
۳- مودیانیکه در عملکرد سال ۱۳۸۴ فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ خود را با افزایش میزان ۱۵%( پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۴ ابراز نمایند،مشمول تفاهم خوداظهاری قرار گیرند.
۴- هر گاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۴ صاحبان مشاغل، بر اساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور باشد، ابتداء مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه، و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال ۱۳۸۵ اعمال گردد.
۵- چنانچه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۴ صاحبان مشاغل با رعایت مواد ۱۶۵،۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد افزایش یا کاهش مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال ۱۳۸۵ محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال ۱۳۸۵ در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر باشد.
 
تسهیلات
۶- اتحادیه ها با رعایت شرایط زیر می توانند مالیات حداکثر ۳% (سه درصد) از اعضای خود را که در سال ۱۳۸۵ بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری برخوردار بوده اند، به میزان کمتر از موارد تفاهم شده تعیین نمایند.
۱- ۶- اتحادیه صنف مربوط مکلف می گردد فهرست اعضاء مذکور را حداکثر تا تاریخ ۳۱/۵/۸۶ به انضمام مدارک به اداره کل/ اداره امور مالیاتی ذیربط تـسلیـم نـمایـد در صـورت عـدم ارائـه فهـرسـت مـذکور در مـوعد مـقرر مـودیان مـورد نــظر(مـودیانـیکه خـارج از چـارچـوب تـفاهـم نـسبت بـه تسـلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق اقدام نموده باشند) مشمول تفاهم قرار نمی گیرند.
۲- ۶- درصد انتخابی موضوع این بند بر اساس تعداد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم تعیین گردد.
۷- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده ۱۶۷ ق.م.م. ۴۰%( چهل درصد)مالیات به صورت نقد و مابقی حداکثر در ۶ قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه تقسیط گردد.
۸- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب تفاهم نامه،اظهارنامه تسلیم نموده اند نبوده و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م. بوده که غیر قابل بخشودگی می باشد.
نمونه انتخابی
۹- در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.م. نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خوداظهاری و مشروط به اینکه  در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد،به میزان تعداد اظهارنامه های انتخابی توسط اتحادیه ذیربط در اجرای بند(۶) این تفاهم نامه با نظر مدیر کل امور مالیاتی و هماهنگی با رییس یا یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه ذیربط تعیین گردد. در هر صورت نمونه انتخابی برای رسیدگی از یک درصد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم کمتر نباشد.
سایر مقررات
۱۰- در مـشارکـت مـدنی مـالیـات قـطعـی شـده عـمـلکرد ۸۴ هـر یـک از شـرکاء با رعـایت سـایر شـرایـط، مـلاک عمل قرار می گیرد.و هر شریک با رعایت شرایط تفاهم خوداظهاری مشمول تفاهم می باشد. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۴ ابتداء می بایست مالیات عملکرد ۱۳۸۴ با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای افزایش یا کاهش مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای سال ۱۳۸۵ اعمال گردد.
۱۱- شرط استفاده اعضاء از تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۵ در موعد مقرر قانونی و رعایت شرایط مقرر در تفاهم نامه قرار گیرد.
۱۲- اظهارنامه های تسلیمی اعضایی که فاقد مهر و امضاء اتحادیه ذیربط باشد مشمول تسهیلات مقرر در بند ۶ فوق قرار نمی گیرد.
۱۳- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال ۱۳۸۴( با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده باشند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ خود را متناسب با سهم مالکیت خود نسبت به شریک یا شرکاء مشمول مالیات و با رعایت شرایط مورد تفاهم اظهار نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری قرار گیرند.
۱۴- پرونده مالیاتی مودیانی که سال ۱۳۸۵ اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای (۲،۱ و۳)را ندارند،مشمول تفاهم قرار نگرفته و توسط واحد مالیاتی رسیدگی گردند.
۱۵- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۴ تغییر شغل داشته اند مشمول تفاهم قرار نمی گیرند.
۱۶- مودیان ردیفهای ۱ الی ۷ و ۱۲ موضوع بند الف ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تفاهم و خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد.
۱۷- مــودیـانـیکه نـسبت بـه پـرداخت یـا تـرتیب پـرداخـت بـدهی های مالیاتی قطعی شده( به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانونی مطرح مـی بـاشـد)عـمـلکرد سـنوات لـغایـت ۱۳۸۴ خـود حـداکثر تـا تـاریـخ انـقـضای مـهلت تـسلیم اظـهارنامه(۳۱/۴/۱۳۸۶) اقدام ننمایند مشمول تفاهم خوداظهاری قرار نمی گیرند.
۱۸- اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.
۱۹- مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند (۹) تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی(قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از ۱۵ درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهند بود.
۲۰- هر گاه طبق گزارش مستدل گروه منتخب سازمان یا مدیر کل امور مالیاتی ذیربط و یا اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مودیان(به استثنای مودیان موضوع بند ۹ این تفاهم نامه) مشخص گردد درآمد مشمول مالیات بدست آمده(پس از کسر معافیت) به میزان بیش از ۱۵% درآمد مشمول مالیات(پس از کسر معافیت)ابرازی می باشد در این صورت پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۵ آن مودی از تفاهم خوداظهاری خارج و بـا هـماهـنگی رئیـس اتحـادیه ذیـربـط تـوسط  واحـد مـالیـاتی مـربوط رسـیدگی گـردد(مـشروط بـر اینـکه اخـتلاف مـالیاتی مـتـعلقه نـسبت بـه مالیات مورد تـفـاهم کـمتر از ۰۰۰/۲۰۰ ریال نباشد.)
۲۱- مودیان موضوع بند(ج) ماده ۹۵ ق.م.م در مواردیکه اتحادیه های آنها در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰ ق.م.م.با ادارات کل/ ادارات امور مالیاتی توافق ننموده اند و یا فاقد اتحادیه می باشند، در صورت رعایت شرایط مقرر(به استثنای بند ۱۲)در تفاهم نامه مشمول طرح خوداظهاری قرار گیرند.
تعهدات
۲۲- مجامع امور صنفی مکلف گردند تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل آورند.
۲۳- اداره کل امور مالیاتی آمادگی خود را جهت استقرار نیروهای کارآمد در اتحادیه ها و مجامع امور صنفی به منظور ارائه راهنمائی های لازم نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی اعلام دارد.
* تفاهم نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم گردد.
* در ضمن در اجرای بند ۱۱ بخشنامه شماره ۵۳۵۵۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۵ ترتیبی اتخاذ گردد تا مراتب پس از تأیید روسای محترم سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استان به مرحله اجراء در آید.
 
 
 
شماره:۱۳۳۶۷/۴۲۶/۲۳۲
تاریخ:۱۹/۰۲/۱۳۸۶
پیوست:
 
 
اداره کل امور مالیاتی…
 
بنا به اختیار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، به آن اداره کل اجازه داده می شود درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ صاحبان مشاغل موضوع بند(ج) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت دستورالعمل پیوست و نظر اتحادیه ذیربط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید.
 
 
 
علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
 
 
دستورالعمل توافق در اجرای مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ ق.م.م. برای مالیات
عملکرد سال ۱۳۸۵ صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ ق.م.م.
 
 
۱- مودیان با توجه به سوابق مالیاتی به گروه های مناسب تقسیم و مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال ۱۳۸۵ مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۴ تعیین گردد.چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۴ برخی از مودیان موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ ق.م.م. به علت عدم تسـلیم اظــهارنامـه، بــدون اعــمال مــعافیت مـوضـوع مــاده ۱۰۱ ق.م.م. مــحـاسـبـه شــده باشــد ابــتـداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال ۱۳۸۴ کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال ۱۳۸۵ اعمال گردد
۲- مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۴ آنان قطعی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۳ آنان با ۲۰ درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد توافق قرار گیرد.
۳- مودیانیکه در عملکرد سال ۱۳۸۴ فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند،در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ خود را با افزایش میزان ۱۵% (پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۴ ابراز نمایند، مشمول توافق قرار گیرند.
۴- هر گاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۴ صاحبان مشاغل، بر اساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، ابتداء مالیات قطعی شده مذکور برای یک سال تمام محاسبه،و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال ۱۳۸۵ اعمال گردد.
۵- چنانچه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۴ صاحبان مشاغل با رعایت مواد ۱۶۵,۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد افزایش یا کاهش مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال ۱۳۸۵ محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سـال ۱۳۸۵ در اجـرای مـواد مـذکـور با رعـایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر می باشد
 
تسهیلات
۶- اتحادیه ها با رعایت شرایط زیر می توانند مالیات حداکثر ۳%(سه درصد) از اعضای خود را که در سال ۱۳۸۵ بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری برخوردار بوده اند به میزان کمتر از موارد توافق شده تعیین نمایند.
۱- ۶- اتحادیه صنف مربوط مکلف است فهرست اعضاء مذکور را حداکثر تا تاریخ ۳۱/۵/۸۶ به انضمام مدارک به اداره کل/ اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید در صورت عدم ارائه فهرست مذکور در موعد مقرر مودیان مورد نظر(مودیانیکه خارج از چارچوب این توافق نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق اقدام نموده باشند)مشمول توافق قرار نمی گیرند.
۲- ۶- درصد انتخابی موضوع این بند بر اساس تعداد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق تعیین گردد.
۷- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد توافق با رعایت مقررات ماده ۱۶۷ ق.م.م. ۴۰%( چهل درصد) مالیات به صورت نقد و مابقی حداکثر در ۶ قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه تقسیط گردد.
۸- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نبوده و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م. بوده که غیر قابل بخشودگی می باشد.
 
نمونه انتخابی
۹- نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق و مشروط به اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، به میزان تعداد اظهارنامه های انتخابی توسط اتحادیه ذیربط در اجرای بند (۶) این توافق با نظر مدیر کل امور مالیاتی و هماهنگی با رییس یا یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه ذیربط تعیین گردد.در هر صورت نمونه انتخابی برای رسیدگی از یک درصد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق کمتر نباشد.
 
سایر مقررات
۱۰- در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد ۸۴ هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل قرار می گیرد. و هر شریک با رعایت شرایط توافق مشمول توافق می باشد. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۴ ابتداء مالیات عملکرد ۱۳۸۴ با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای افزایش یا کاهش مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال ۱۳۸۵ اعمال گردد.
۱۱- شرط استفاده اعضاء توافق تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۵ در موعد مقرر قانونی و رعایت شرایط مقرر در توافق می باشد.
۱۲- اظهارنامه های تسلیمی اعضایی که فاقد مهر و امضاء اتحادیه ذیربط باشد مشمول تسهیلات مقرر در بند ۶ فوق قرار نمی گیرد.
۱۳- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال ۱۳۸۴ (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ خود را متناسب با سهم مالکیت خود نسبت به شریک یا شرکاء مشمول مالیات و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند مشمول توافق قرار گیرند.
۱۴- پرونده مالیاتی مودیانی که سال ۱۳۸۵ اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای(۲,۱و۳) را ندارند، مشمول توافق قرار نگرفته و توسط واحد مالیاتی رسیدگی گردد.
۱۵- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۴ تغییر شغل داشته اند مشمول توافق قرار نمی گیرند.
۱۶- مــودیـانـیکه نـسبت بـه پـرداخت یـا تـرتیب پـرداخـت بـدهی های مالیاتی قطعی شده( به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانونی مطرح مـی بـاشـد)عـمـلکرد سـنوات لـغایـت ۱۳۸۴ خـود حـداکثر تـا تـاریـخ انـقـضای مـهلت تـسلیم اظـهارنامه(۳۱/۴/۱۳۸۶) اقدام ننمایند مشمول توافق قرار نمی گیرند.
۱۷- اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در توافق نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی گردند.
۱۸- هر گاه طبق گزارش مستدل گروه منتخب سازمان یا مدیر کل امور مالیاتی ذیربط و یا اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مودیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات بدست آمده  (پس از کسر معافیت) به مـیزان بیـش از ۱۵% درآمـد مـشمول مـالیات(پـس از کسر معافیت)ابـرازی می باشد در این صورت پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۵ آن مودی از توافق خارج و بـا هـماهـنگی رئیـس اتحـادیه ذیـربـط تـوسط  واحـد مـالیـاتی مـربوط  مورد رسـیدگی قرار گیرد(مـشروط بـر اینـکه اخـتلاف مـالیاتی مـتـعلقه نـسبت بـه مالیات موردتوافق کـمتر از ۰۰۰/۲۰۰ ریال نباشد.)
 
تعهدات
۱۹- اتحادیه ها مکلف گردند تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد توافق بعمل آورند.
۲۰- اداره کل امور مالیاتی آمادگی خود را جهت استقرار نیروهای کارآمد در اتحادیه ها به منظور ارائه راهنمائی های لازم نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی اعلام دارد.
توافق نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم گردد.
* در ضمن در اجرای بند ۱۱ بخشنامه شماره ۵۳۵۵۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۵ ترتیبی اتخاذ گردد تا مراتب پس از تایید روسای محترم سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استان به مرحله اجراء در آید.
 

 

 
 
 

شماره:۱۳۳۶۷/۴۲۶/۲۳۲

 

تاریخ:۱۹/۰۲/۱۳۸۶
پیوست:
 
 
 
اداره کل امور مالیاتی…
 
بنا به اختیار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، به آن اداره کل اجازه داده می شود درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ صاحبان مشاغل موضوع بند(ج) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت دستورالعمل پیوست و نظر اتحادیه ذیربط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید.
 
 
علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
 
دستورالعمل توافق در اجرای مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ ق.م.م. برای مالیات
عملکرد سال ۱۳۸۵ صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ ق.م.م.
 
 
۱- مودیان با توجه به سوابق مالیاتی به گروه های مناسب تقسیم و مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال ۱۳۸۵ مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۴ تعیین گردد.چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۴ برخی از مودیان موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ ق.م.م. به علت عدم تسـلیم اظــهارنامـه، بــدون اعــمال مــعافیت مـوضـوع مــاده ۱۰۱ ق.م.م. مــحـاسـبـه شــده باشــد ابــتـداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال ۱۳۸۴ کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال ۱۳۸۵ اعمال گردد
۲- مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۴ آنان قطعی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۳ آنان با ۲۰ درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد توافق قرار گیرد.
۳- مودیانیکه در عملکرد سال ۱۳۸۴ فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند،در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ خود را با افزایش میزان ۱۵% (پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۴ ابراز نمایند، مشمول توافق قرار گیرند.
۴- هر گاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۴ صاحبان مشاغل، بر اساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، ابتداء مالیات قطعی شده مذکور برای یک سال تمام محاسبه،و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال ۱۳۸۵ اعمال گردد.
۵- چنانچه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۴ صاحبان مشاغل با رعایت مواد ۱۶۵,۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد افزایش یا کاهش مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال ۱۳۸۵ محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سـال ۱۳۸۵ در اجـرای مـواد مـذکـور با رعـایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر می باشد
 
تسهیلات
۶- اتحادیه ها با رعایت شرایط زیر می توانند مالیات حداکثر ۳%(سه درصد) از اعضای خود را که در سال ۱۳۸۵ بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری برخوردار بوده اند به میزان کمتر از موارد توافق شده تعیین نمایند.
۱- ۶- اتحادیه صنف مربوط مکلف است فهرست اعضاء مذکور را حداکثر تا تاریخ ۳۱/۵/۸۶ به انضمام مدارک به اداره کل/ اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید در صورت عدم ارائه فهرست مذکور در موعد مقرر مودیان مورد نظر(مودیانیکه خارج از چارچوب این توافق نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق اقدام نموده باشند)مشمول توافق قرار نمی گیرند.
۲- ۶- درصد انتخابی موضوع این بند بر اساس تعداد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق تعیین گردد.
۷- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد توافق با رعایت مقررات ماده ۱۶۷ ق.م.م. ۴۰%( چهل درصد) مالیات به صورت نقد و مابقی حداکثر در ۶ قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه تقسیط گردد.
۸- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نبوده و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م. بوده که غیر قابل بخشودگی می باشد.
 
نمونه انتخابی
۹- نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق و مشروط به اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، به میزان تعداد اظهارنامه های انتخابی توسط اتحادیه ذیربط در اجرای بند (۶) این توافق با نظر مدیر کل امور مالیاتی و هماهنگی با رییس یا یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه ذیربط تعیین گردد.در هر صورت نمونه انتخابی برای رسیدگی از یک درصد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق کمتر نباشد.
 
سایر مقررات
۱۰- در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد ۸۴ هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل قرار می گیرد. و هر شریک با رعایت شرایط توافق مشمول توافق می باشد. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۴ ابتداء مالیات عملکرد ۱۳۸۴ با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای افزایش یا کاهش مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال ۱۳۸۵ اعمال گردد.
۱۱- شرط استفاده اعضاء توافق تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۵ در موعد مقرر قانونی و رعایت شرایط مقرر در توافق می باشد.
۱۲- اظهارنامه های تسلیمی اعضایی که فاقد مهر و امضاء اتحادیه ذیربط باشد مشمول تسهیلات مقرر در بند ۶ فوق قرار نمی گیرد.
۱۳- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال ۱۳۸۴ (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ خود را متناسب با سهم مالکیت خود نسبت به شریک یا شرکاء مشمول مالیات و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند مشمول توافق قرار گیرند.
۱۴- پرونده مالیاتی مودیانی که سال ۱۳۸۵ اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای(۲,۱و۳) را ندارند، مشمول توافق قرار نگرفته و توسط واحد مالیاتی رسیدگی گردد.
۱۵- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۴ تغییر شغل داشته اند مشمول توافق قرار نمی گیرند.
۱۶- مــودیـانـیکه نـسبت بـه پـرداخت یـا تـرتیب پـرداخـت بـدهی های مالیاتی قطعی شده( به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانونی مطرح مـی بـاشـد)عـمـلکرد سـنوات لـغایـت ۱۳۸۴ خـود حـداکثر تـا تـاریـخ انـقـضای مـهلت تـسلیم اظـهارنامه(۳۱/۴/۱۳۸۶) اقدام ننمایند مشمول توافق قرار نمی گیرند.
۱۷- اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در توافق نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی گردند.
۱۸- هر گاه طبق گزارش مستدل گروه منتخب سازمان یا مدیر کل امور مالیاتی ذیربط و یا اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مودیان مـشـخص گـردد درآمـد مشـمول مـالیـات بدسـت آمـده  (پس از کسر معافیت) بـه مــیزان بیــش از ۱۵% درآمـد مـشمول مـالیات(پـس از کسر معافیت)ابـرازی می باشد در این صورت پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۵ آن مودی از توافق خارج و بـا هـماهـنگی رئیـس اتحـادیه ذیـربـط تـوسط  واحـد مـالیـاتی مـربوط  مورد رسـیدگی قرار گیرد(مـشروط بـر اینـکه اخـتلاف مـالیاتی مـتـعلقه نـسبت بـه مالیات موردتوافق کـمتر از ۰۰۰/۲۰۰ ریال نباشد.)
 
تعهدات
۱۹- اتحادیه ها مکلف گردند تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد توافق بعمل آورند.
۲۰- اداره کل امور مالیاتی آمادگی خود را جهت استقرار نیروهای کارآمد در اتحادیه ها به منظور ارائه راهنمائی های لازم نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی اعلام دارد.
توافق نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم گردد.
* در ضمن در اجرای بند ۱۱ بخشنامه شماره ۵۳۵۵۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۵ ترتیبی اتخاذ گردد تا مراتب پس از تایید روسای محترم سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استان به مرحله اجراء در آید.
 
 
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۹۵- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله ا…
 ماده ۱۰۱- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم …
 ماده ۱۰۰ – مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی…
 ماده ۱۳۷- هزینه‌های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال …
 ماده ۱۶۵- در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر …
 ماده ۱۶۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و ج…
 ماده ۱۷۲- صد درصد (۱۰۰%) وجوهی که به حساب­های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می…
 ماده ۱۹۰ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعل…
 ماده ۱۹۴ـ مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده (۱۵۸) ‌این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مال…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi