بخشنامه های مالیاتی

در خصوص اطلاعیه های خرید و فروش که بعد از صدور برگ تشخیص واصل می گردد بایستی بررسی شود آیا قبلا به عنوان خرید و در محاسبات آمده یا خیر

بخشنامه شماره:30/4/5805/44425 تاریخ:1380/08/02

شماره:44425/5805/4/30

تاریخ:02/08/1380

در خصوص اطلاعیه های خرید و فروش که بعد از صدور برگ تشخیص واصل می گردد بایستی بررسی شود آیا قبلا به عنوان خرید و در محاسبات آمده یا خیر


شماره:44425/5805/4/30

تاریخ:02/08/1380

پیوست:
 
به قرار اطلاع و همچنین اعلام مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدماتی فنی تهران، حوزه های مالیاتی اطلاعیه های مربوط به فروش مواد اولیه شرکتهای تعاونی به اعضاء خود را،بدون اینکه بررسی نمایند آیا فروش مذکور قبلا به عنوان خرید در محاسبه درآمد مشمول مالیات اعضاء آنها منظور گردیده است یا خیر؟ فعالیت انتفاعی کتمان شده تلقی و قرینه تشخیص درآمد کتمان شده و مبنای صدور برگ تشخیص متمم قرار می دهند و این در حالی است که حوزه های مالیاتی قبلا بر مبنای فروش ابرازی مودی یا فروشی که بر اساس تحقیقات محلی برآورد و تعیین شده بدون ذکر اینکه مواد اولیه مصرفی در کالای فروش رفته از چه مرکزی خریداری شده اقدام به تشخیص درآمد مشمول مالیات نموده و یا بر اساس توافق با اتحادیه صنف مربوطه به استناد تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به صدور برگ مالیات قطعی نموده اند.
بنا به مراتب فوق در حالات یاد شده نمی توان خریدهای مودی ( اعم از مواد اولیه یا کالا) را که اطلاعیه آن بعد از تعیین و تشخیص مالیات به حوزه مالیاتی می رسد، مربوط به فعالیتی غیر از فعالیت مودی که فعالیت آن قبلا مطالبه شده قلمداد نمود، مگر اینکه حوزه مالیاتی در گزارش رسیدگی خود برای تشخیص مالیات متمم به نحو مدلل و مشخص تعیین نمایند که نوع مواد و کالای خریداری شده به موجب اطلاعیه های واصله غیر از کالای فروش رفته توسط مودی و یا مصرف شده در کالای تولیدی که مالیات آن قبلا مطالبه گردیده می باشد و یا اینکه آن مواد و کالاها از نوع کالاهای فروش رفته یا مصرف شده در تولیدی است که مالیات آن قبلا مطالبه شده لیکن میزان اعلامی اخیر بیش از میزان منظور شده در احتساب مالیات می باشد.
بنا به مراتب فوق صرفا در موارد یاد شده می توان به استناد ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق را با محاسبه درآمد ناشی از فعالیتهای مذکور تعیین و مابه التفاوت آن را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمود.
مفاد این بخشنامه به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.
 
عیسی شهسوار خجسته
رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 227ـ در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان مودی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص‌ علی الرأس و صدور ب…
 ماده 157 ـ نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولا طبق مقررات ا…
 ماده 100 – مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *