آیین نامه شماره 211/831/3376 تاریخ 1383/03/09

در خصوص استرداد مالیات وعوارض کالاهای صادر شده (تجمیع عوارض)

شماره آیین نامه:

3376/831/211

تاریخ آئین نامه :

1383/03/09

در خصوص استرداد مالیات وعوارض کالاهای صادر شده (تجمیع عوارض)


 

پیوست:دارد
 
آئین نامه اجرایی نحوه استرداد مالیات وعوارض کالاهای صادراتی موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری ووصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورا که در تاریخ 24/2/1383 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی رسیده است به پیوست برای اجراء ابلاغ می گردد.
 
 
حیدری کرد زنگنه
 
 
 
 آئین نامه اجرائی نحوه استرداد مالیات وعوارض کالاهای صادراتی موضوع تبصره 2 ماده سه قانون اصلاح موادی از قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر
وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381
 
ماده یک – گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است مالیات وعوارض پرداختی کالاهای موضوع بندهای “الف” و”هـ” ماده سه قانون را که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی غیر از تولید کنندگان نهایی کالا وطبق قانون برنامه سوم توسعه … صادر می شوند را حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ درخواست کتبی منضم به مدارک معتبر واریزی وپس از وصول پاسخ استعلامات مورد نیاز به ذینفع یا قائم مقام قانونی وی مسترد نماید.
تبصره یک – مطابق تبصره 2 ماده 3 این قانون، عوارض کالاهای تولید داخل موضوع بندهای “الف” و”هـ” این ماده از یک طریق تنخواه گردانی که به درخواست ذیحساب گمرک از محل عوارض وصولی قابل اختصاص به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) با موافقت آن وزارتخانه توسط خزانه از حساب 99 خزانه در اختیار وی قرار می گیرد قابل استرداد است.
تبصره دو- مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون فوق : مالیات کالاهای تولید داخل موضوع بندهای “الف”و”هـ” این ماده از طریق وجوه تنخواه گردانی که بنا به درخواست ذیحساب گمرک واز محل وصولی جاری که با موافقت سازمان امور مالیاتی توسط خزانه در اختیار وی قرار می گیرد قابل استرداد است.
تبصره سه – مدارک ونحوه استرداد مالیات وعوارض موضوع این آئین نامه به شرح ذیل خواهد بود:
1- درخواست کتبی صادر کننده کالا در خصوص استرداد مالیات وعوارض موضوع قانون یاد شده، به همراه ارائه مدارک معتبر در خصوص واریز مالیات وعوارض پرداخت شده موضوع قانون مذکور که اصالت آن ضمن درج شماره قبض مالیاتی وتاریخ ومحل پرداخت مالیات وعوارض به تأیید تولید کننده ظهر نویس شده باشد.
2- در صورتی که تأییدیه ای به صورت خلاف واقع صادر شده باشد، اینگونه تولید کنندگان علاوه بر مجازات های مقرر برای آن در سایر قوانین ومقررات، مشمول پرداخت مالیات و عوارض به انضمام جرائم موضوع تبصره 3 ماده6 این قانون از تاریخ استرداد وجوه خواهند بود.
3- اخذ تعهد کتبی از صادر کننده در مورد عدم استفاده مجدد از چنین اسناد ومدارکی.
4- تأیید واریز وجه مورد استرداد به حساب های مالیاتی ووزارت کشور توسط ذیحساب که متضمن ردیف دفتر درآمد وکد مربوطه می باشد.
5- ارائه اصل پرروانه گمرکی ممهور به مهر مرز خروج.
ماده دو- چنانچه کالاهای موضوع این آئین نامه به کشور مرجوع شوند خروج آنها از گمرک مستلزم پرداخت مالیات وعوارض مسترد شده خواهد بود.
تبصره یک – چنانچه قسمتی از این کالاها مرجوع شده باشد حکم این ماده نسبت به این بخش قابل اجرا خواهد بود.
تبصره دو- این وجوه به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور یا سازمان شهرداری ها حسب مورد واریز خواهد شد.
ماده سه – ذیحساب گمرک مکلف است هرماه گزارش مبالغ استرداد شده متضمن اطلاعات لازم را به سازمان های امور مالیاتی کشور وشهرداری ها ارسال نماید.
این آئین نامه در سه ماده وپنج تبصره در تاریخ 24/2/1383 به تصویب وزیر امور اقتصادی ودارائی رسید.
توجه: آئین نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 3376/831-211 مورخ 9/3/83 ابلاغ گردیده است.
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید