خبرهای مالی و مالیاتی

خودداری از مکاتبه مستقیم با اداره ثبت شرکت ها به منظور دریافت اطلاعات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت ها و شماره پلمپ دفاتر

خودداری از مکاتبه مستقیم با اداره ثبت شرکت ها به منظور دریافت اطلاعات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت ها و شماره پلمپ دفاتر

خودداری از مکاتبه مستقیم با اداره ثبت شرکت ها به منظور دریافت اطلاعات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت ها و شماره پلمپ دفاتر

در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
و نظر به توافقات في مابین با اداره کل ثبت شرکت ها از زمان اجرای قانون، اطلاعات آگهی تأسیس و تغییرات شرکت ها و همچنین شماره پلمب دفاتر به صورت سیستمی از آن اداره کل دریافت و از طریق سامانه های ذیربط سازمان در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار می گیرد، با عنایت به مکاتبات متعدد برخی از ادارات کل امور مالیاتی با اداره کل ثبت شرکت ها در ارتباط با استعلام ثبت و شماره پلمب دفاتر بدینوسیله مجددا تأكید می گردد؛ ادارات کل امور مالیاتی و واحدهای تحت سرپرستی از مکاتبه مستقیم با اداره ثبت شرکتها به منظور دریافت اطلاعات مذکور خودداری نموده و در صورت مشاهده مغایرت احتمالی بین اطلاعات دریافتی با اطلاعات و مستندات موجود و یا در صورت عدم وجود اطلاعات، می توانند مراتب را به انضمام مستندات مربوطه از طریق اداره کل به دفتر علوم داده های مالیاتی این معاونت اعلام تا اقدام مقتضی به عمل آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *