حق الزحمه وحق المشاوره ماده 104 یا ماده 86 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

حق الزحمه وحق المشاوره ماده ۱۰۴ یا ماده ۸۶ قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


 نمونه آرای شعب

شماره: ۷۴۲۲/۲۰۱

تاریخ: ۲۷/۰۸/۱۳۸۱

پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۹۳۴۳-۲۷/۱۱/۸۰
مربوط به مالیات: حقوق
سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۷۶-۷۷-۷۸
شماره حوزه مالیاتی: ۱۳۲۱
شماره سر ممیزی مالیاتی: ۱۳۲
اداره: اداره کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: ۷/۱۲/۸۰
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۱۰۴۶۱-۲۷/۱۲/۸۰
 
خلاصه واخواهی: مغایرتی که حوزه مالیاتی در سال ۷۶ مدعی آن می باشد مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲ریال حق الزحمه آقای          می باشد که در سال ۷۵ به حساب هزینه منظور و مالیات آن پرداخت گردیده است در حساب هزینه معوق به سال ۷۶ منتقل شده ودر سال ۷۶ به نامبرده پرداخت شده است، حوزه مالیاتی بدون ذکر دلایل ومستندات قانونی وبرخلاف مقررات قانونی مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴ ریال دیگر حق الزحمه فرضی برای آقای          ، احتساب نموده است وعلاوه بر آن به جای ۵% مالیات موضوع ماده ۱۰۴ ده درصد مالیات حقوق مطالبه نموده است وهیأت حل اختلاف مالیاتی به جای رسیدگی به موضوع وانطباق دفاتر با لیستهای تسلیمی و بررسی موضوع که حق الزحمه آقای            مشمول ماده ۱۰۴ می باشد یا مشمول مالیات حقوق اقدام به تعدیل مالیات نموده است در مورد عملکرد سال ۱۳۷۷ نیز مبلغ ۴۹۷ ۲۸۸ ۱۱ ریال اختلاف حقوق مورد نظر حوزه جزء ارقام هزینه حقوق سال ۷۶ بوده که در لیستهای مربوط منعکس می باشد ودر حساب ذخیره معوق نگهداری ودر سال ۷۷ پرداخت گردیده است ومالیات آن نیز در سال ۷۶ پرداخت گردیده است نسبت به مبلغ ۶۳۸ ۸۱۳ ۴۰ ریال حق الزحمه و حق المشاوره پرداختی در سال ۷۷ مشمول ماده ۱۰۴ و نرخ ۵% مالیات بوده است که حوزه مالیاتی بدون مستندات قانون آن را مشمول مالیات ده درصد حقوق دانسته و علاوه بر آن حوزه مالیاتی مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴ ریال دیگر حق الزحمه برای آقای          منظور نموده است در مورد سال ۷۸ نیز مبلغ ۹۹۶ ۳۶۳ ۲ ریال ذخیره معوق سال ۷۷ را جزء حقوق پرداختی سال ۷۸ احتساب نموده است ومبلغ ۱۲۶ ۳۶۹ ۱۲۰ ریال حق الزحمه پرداختی مشمول مالیات ۵% بوده که آن را مشمول ده درصد منظور نموده است وحوزه مالیاتی مجددا مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴ ریال حق الزحمه برای آقای           منظور نموده است. در حالیکه حق الزحمه آقای          نیز جزء رقم بالا بوده است ودر حالیکه کلیه لیستها وحتی حق الزحمه های پرداختی به حوزه تسلیم گردیده مطالبه جریمه ۲% عدم تسلیم لیست حوزه مالیاتی مغایر با مقررات قانونی می باشد. به علت نقص رسیدگی ونقض مقررات وعدم رعایت مفاد ماده ۲۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض نقض آن را دارد.
رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه واصله و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
به قرار محتویات پرونده اعتراض شرکت مودی نسبت به مطالبه مالیات حقوق و جریمه عدم تسلیم لیست سالهای مورد نظر به شرح لوایح تسلیمی آن بوده است که اولا مغایرت های مورد نظر حوزه مالیاتی در سنوات گذشته به عنوان هزینه منظور ومالیاتهای متعلقه کسر و پرداخت گردیده است، ثانیا حق الزحمه و حق المشاوره های پرداختی مشمول مفاد ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم بوده که حوزه مالیاتی بر مبنای ماده ۸۶ قانون مارالذکر اقدام به مطالبه مالیات نموده است، ودر بعضی سالها این ارقام مجددا توسط حوزه مالیاتی احتساب گردیده و مطالبه ۲% جریمه بابت عدم تسلیم لیست موردی نداشته است. چون آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر مبین بررسی موضوع واظهارنظر مستدل نسبت به موارد مطروحه نمی باشد رأی مورد واخواهی به لحاظ نقص رسیدگی نقض می گردد تا پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد.
 
علی اصغر زندی فائز
حسن عباسی پناه
غلامحسین مختاری
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi