دستوالعمل شماره 69770 تاریخ 1387/07/17

تکمیل فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی از طریق واحدهای مالیاتی

تکمیل فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی از طریق واحدهای مالیاتی


شماره:69770
تاریخ:17/07/1387
پیوست:
 
 
دستورالعمل
 
کد:
536
87
م
 
 مخاطبین/ ذینفعان
اداره کل امور مالیاتی….
موضوع
تکمیل فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی از طریق واحدهای مالیاتی
نظر به اینکه فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی از فرم های مهم تعریف شده در پروژه مدیریت پرونده مالیاتی می باشد و بنابر ضرورت می بایست اطلاعات فرم مذکور از طریق واحدهای مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی استخراج و به عنوان مستندات اطلاعات خلاصه وضعیت پرونده های جاری هر عملکرد در پرونده دائمی نگهداری شود بنابراین مقرر می شود ادارات کل امور مالیاتی به شرح ذیل اقدام نمایند:
1- واحدهای مالیاتی پرونده های مالیاتی را که مراحل قانونی قطعیت آن طی شده(منبع اشخاص حقوقی/ صاحبان مشاغل) و مالیات متعلقه و جرائم آن نیز توسط مودی مالیاتی پرداخت شده است و پرونده مالیاتی فاقد هر گونه بدهی مالیاتی می باشد، اطلاعات فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی بابت هر عملکرد به صورت جداگانه را استخراج و پس تایید(مهر و امضاء نمودن) کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط به عنوان مستندات جاری هر عملکرد در پرونده دائمی مربوط ضبط می نماید:
2- برای پرونده های مالیاتی که قبلا خلاصه وضعیت مالیاتی و یا مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده 235 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر فقدان بدهی مالیاتی صادر شده، نیازی به تنظیم خلاصه وضعیت مذکور نمی باشد و واحد مالیاتی می بایستی یک نسخه از آن را در پرونده دائمی پرونده مربوط نگهداری نماید.
3- واحدهای مالیاتی آندسته از پرونده هی مالیاتی که مراحل قانونی قطعیت آن طی شده(اعم از اشخاص حقوقی/صاحبان مشاغل) ولی مالیات متعلقه توسط مودی مالیاتی پرداخت یا ترتیبات پرداخت آن داده نشده است ملزم می باشند پس از انجام مراحل قانونی، پرونده مالیاتی را به واحد وصول و اجراء ارسال نماید.
4- پرونده های جاری مالیاتی که به شرح فوق برگ خلاصه وضعیت پرونده و یا مفاصاحساب مالیاتی تنظیم شده و فاقد بدهی مالیاتی می باشد به محل بایگانی پرونده های راکد منتقل شوند.
5- ادارات کل امور مالیاتی موظف می باشند در اجرای بند(1)فوق، فهرست پرونده های فاقد بدهی را استخراج و در پایان هر ماه فهرست مربوطه را جهت سیر مراحل امحاء به مدیریت دفتر رئیس کل و امور بین الملل سازمان اعلام نمایند.
6- بدیهی است مسئولیت حسن اجرای دقیق و به موقع این بخشنامه به عهده مدیران کل ادارات امور مالیاتی می باشد.
برای آندسته از پرونده های مالیاتی که تعداد قبوض پرداخت مالیات آنها زیاد بوده و در قسمت ترتیب پرداخت و تصفیه، فرم خلاصه پرونده مالیات بر درآمد مشاغل/ اشخاص حقوقی(برای هر عملکرد قطعی) امکان درج آنها وجود ندارد، فهرست قبوض پرداخت به شرح جدول ضمیمه فرم مذکور تهیه شود.
 
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
تاریخ اجراء:از تاریخ ابلاغ
مدت اجراء:
مرجع ناظر: معاونت عملیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):ندارد
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “تکمیل فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی از طریق واحدهای مالیاتی” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید