رای شورا شماره 30/4/2300 تاریخ 1372/02/18

*تکلیف تسلیم اظهارنامه اشخاص معاف

*تکلیف تسلیم اظهارنامه اشخاص معاف


شماره :2300/4/30
تاریخ :18/02/1372
پیوست:
 
” رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی ”
 
دفتر فنی مالیاتی گزارشی طی شماره 2523-5/2630/11/1371 تقدیم معاونت محترم درآمدهای مالیاتی نموده که متن آن عینا” نقل می گردد: ” بطوریکه استحضار دارند طبق ماده 110و تبصره ماده 193قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی ، اشخاص حقوقی ، کارخانه داران و اشخاص حقیقی موضوع ماده 96 قانون که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند ، در دوران معافیت از پرداخت مالیات نیز مکلف به تسلیم اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زیان بوده و عدم انجام این تکلیف قانونی در موعد مقرر موجب عدم استفاده آنها از معافیت در سال مربوطه خواهد بود. با درنظر گرفتن موارد فوق چون دوران معافیت مذکور در قانون روشن نبود مراتب به هیات عمومی شورایعالی مالیاتی ارجاع و نتیجه منجر به صدور رای شماره 4462/4/30-27/3/1370 مبنی بر اینکه حکم مذکور در ماده 193قانون صرفا” شامل کارخانه داران و اشخاص حقوقی بابت معافیتهای مقرر در فصل اول از باب چهارم ) مواد 132 لغایت 146( قانون حسب مورد بوده و تبصره ماده 193 نسبت به سایر معافیتها تسری نخواهدداشت ، گردید . بنابه موارد فوق و چون مقررات اکثر مواد قانونی این فصل و نیز تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح گردیده است ، چنانچه موافقت فرمایند موضوع مجددا” در اجرای بند 3 ماده 255 قانون درشورایعالی مالیاتی مطرح و نسبت به موارد زیر بررسی و اظهار نظر شود. 1 اشخاص موضوع مواد اصلاحی ماده 133 ، ماده 134 ماده 142قانون که از مالیات بردرآمد معاف ولکن مشمول مالیات سالانه املاک ، مستغلات مسکونی خالی و ارا ضی بایرحسب موردمی گردند مکلف به تسلیم اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زیان می باشند یا خیر؟ 2 با اصلاح تبصره 1 ماده 2 قانون آیا اصلاح آئین نامه مربوطه ) تبصره 4 ماده 2( وافی به مقصود بوده یااینکه اشخاص موضوع بندهای 2 و 4 ماده قانونی اخیرالذکر نیز مکلف به تسلیم اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زیان در هر سال می باشند؟ گزارش مزبور حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 7/2/1372 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی بشرح آتی در این باره اعلام رای گردید :
1-  برخلاف مفاد صدر گزارش مزبور ، کلیه اشخاص حقیقی موضوع ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ) باستثنای کارخانه داران ( درصورت عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت ، محروم از معافیت قانونی نخواهند بود بلکه با توجه به ماده 110قانون مذکور این شرط تنها شامل حال کارخانه داران و اشخاص حقوقی می باشد.
 2-  اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/3/1366 مجلس شورای اسلامی موثر در تشخیص مودیان مشمول حکم تبصره ماده 193آن قانون نبوده ، رای شماره 4462/4/30-27/3/1370 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی کماکان معتبر است .
3 – حکم تبصره ماده 193یاد شده در حقیقت به منزله ضمانت اجرای حکم قسمت دوم ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم )راجع به تسلیم اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت ( بوده درضمن منحصرا” ناظربه مالیات بردرآمد دردوران معافیت است و بهیچوجه رافع تکلیف مودیان مشمول مواد 133 ، 134 ، 142 آن قانون در تسلیم اظهار نامه مالیاتی بر دارائی حسب مورد نمی باشد.
 4 – بنا بدلایل مذکور مشمولین بندهای 2 و 4 ماده 2 )ضمن  الزام به رعایت آئین نامه موضوع تبصره 4 ماده 2( و همچنین مواد 133،134و142 مورد بحث جزء مشمولین حکم موضوع تبصره ماده 193 نخواهند بود.
 
محمد تقی نژاد عمران-  علی اکبر سمیعی-  محمد طاهر محمدرزاقی-  مجید میرهادی-  محمود حمیدی-  علی اکبر نوربخش – علی اصغر محمدی – محمد علی سعیدزاده.
 

مواد قانونی وابسته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید