تکالیف فرم های مالیاتی با دفتر خدمات مودیان

تکالیف فرم های مالیاتی با دفتر خدمات مودیان


شماره:۱۱۷۴۶/۲۳۰/د                                                                          

تاریخ:۳۰/۰۴/۱۳۹۲

پیوست:دارد

 

                                                          بخشنامه اداری

امورمالیاتی شهر و استان تهران

ادارات  کل امور مالیاتی

 

 با عنایت به حذف دفتر خدمات مالیاتی در ساختار تشکیلاتی جدید سازمان متبوع، و انتزاع گروه فرمهای مالیاتی، از دفتر پژوهش وبهبود فرآیندها به دفتر خدمات مودیان، ترتیبی اتخاذ فرمایید که مکاتبات مربوط به فرمهای مالیاتی و همچنین تکالیف مقرر دربندهای ۵،۶،۷ بخشنامه شماره ۱۶۰۰۲/۱۴۴/۲۱۳ مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۸۸ معاون فنی وحقوقی وقت (تصویر پیوست) منبعد با دفتر خدمات مودیان صورت گیرد.

 

 

حسین وکیلی

معاون مالیات های مستقیم

 

شماره:۱۶۰۰۲/۱۴۴/۲۱۳

تاریخ: ۱۶/۰۲/۱۳۸۸

پیوست:

بخشنامه

 

۰۱۲

۸۸

۱۸۷و۱۸۶

م

 

مخاطبین اصلی/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر تهران

امور مالیاتی استان تهران

اداره کل امور مالیاتی استان …..

موضوع

تأکید بر نحوه توزیع فرمهای گواهیهای مالیاتی موضوع مواد ۱۸۶،۱۸۷ و تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه شماره ۶۹۱۹۴ مورخ ۵/۸/۸۶ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص استاندارد سازی گواهی های موضوع مواد ۱۸۶،۱۸۷ وتبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اینکه توزیع مرحله جدید چاپ فرمهای مذکور با شماره سری ۸۷/۲۳۰۳__۳ (ماده ۱۸۷ دستی)، ۸۷/۲۳۰۳__۳ (ماده ۱۸۷ ماشینی)، ۸۷/۲۳۰۶__۳ (ماده ۱۸۶) و ۸۷/۲۳۰۷__۳(تبصره ۱ ماده ۱۸۶) و شماره سریال منحصر به فرد بر طبق سهمیه تعیین شده برای ادارات کل امور مالیاتی توسط معاونت پشتیبانی (اداره کل امور پشتیبانی) در حال انجام می باشد، لذا ضمن تأکید بر بخشنامه مذکور، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی موارد ذیل را در خصوص نحوه توزیع وبکارگیری فرمهای یاد شده رعایت نمایند.

۱- با تـوجه بـه ایـنکه فـرمهای مـذکور دارای شـماره سـریال اخـتصاصـی برای هر اداره کل می باشد، لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مسئولین ذیربط در نگهداری و استفاده صحیح از آنها حداکثر تلاش خود را بنمایند.

۲- تحویل وتحول فرمهای یاد شده از طریق شماره سریال واخذ رسید از مسئولین مربوطه و استفاده کنندگان آن باشد.

۳- برای توزیع فرمهای مذکور میان ادارات امور مالیاتی الزاما از نرم افزار مربوط به نحوه توزیع موضوع بند ۲ قسمت ب بخشنامه صدرالاشاره که توسط مرکز فناوری تهیه و در اختیار قرار داده شده است (CD پیوست) استفاده گردد.

۴- توزیع فرمهای یاد شده میان ادارات امور مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که ادارات امور مالیاتی صرفا پس از اتمام موجودی گواهی های توزیع شده قبلی، از گواهی های سری جدید موضوع این بخشنامه استفاده نمایند.

۵- چنانچه فرم گواهی های مذکور به هر دلیل مخدوش ویا غیر قابل استفاده گردد، اداره امور مالیاتی مربوطه مکلف است لاشه آن فرم را به اداره کل متبوع اعاده نماید، تا در پایان هر فصل با نظارت نماینده دادستانی ومسئول حراست اداره کل با تنظیم صورتجلسه ای (رونوشت به دادستانی انتظامی مالیاتی ودفتر خدمات مالیاتی) امحاء گردد.

۶- در صـورتیکه مـوردی از مفـقودی فـرم گزارش گردد، لازم است اداره کل طی صورتجلسه ای که به امضاء نماینده دادستانی ومسئول واحد حراست رسیده باشد، مراتب را با ذکر شماره سریال ونوع گواهی حداکثر ظرف مدت یک هفته به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت پیگیری ورونوشت آن را به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است در صورت بروز مورد فوق صدور گواهی المثنی جهت مودی منوط به تأئید مراتب عدم استفاده از گواهی مفقودی توسط دفتر اسناد رسمی مربوط و تعهد کتبی مودی مبنی بر پذیرش مسئولیت وعواقب بعدی هر گونه سوءاستفاده احتمالی از گواهی مفقودی می باشد، ضمنا مراتب فقدان اعتبار گواهی مفقودی در نسخه گواهی المثنی توسط اداره امور مالیاتی درج گردد.

۷- ادارات کل امور مالیاتی در پایان هر فصل آمار تعداد گواهی های استفاده شده، امحاء شده وموجودی را به تفکیک به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه ودادستانی انتظامی مالیاتی ناظر آن خواهند بود.

 

محمد قاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی

 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۸۶- صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت­دار منوط به ارا…
 ماده ۱۸۷- در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi