موضوع

*توافق با اتحادیه ها در مورد عملکرد 1378

*توافق با اتحادیه ها در مورد عملکرد 1378


صورتجلسه توافق نمایندگان محترم مجامع امور صنفی تهران با وزارت اموراقتصادی و دارایی
با توکل به خداوند قادر متعال در اجرای تبصره 6 ذیل
ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و در پی جلسات متشکله و تبادل نظر با هیأت رئیسه مجامع امور صنفی پیرامون چگونگی تعیین مالیات عملکرد سال 1378 مشمولین تبصره مذکور که در محدوده جغرافیائی ادارات کل مالیاتهای شرق , غرب , مرکز تهران و همچنین اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران فعالیت دارند , تصمیماتی اتخاذ گردید که نتایج توافق حاصله در آخرین نشست مورخ 17/12/78 به شرح ذیل می باشد :
الف – نحوه تعیین مالیات عملکرد سال 1378 مودیانی که مالیات عملکرد سال 1377 آنان براساس توافق مجامع قطعی شده است :
الف -1- تا 10،000،000 ریال اصل مالیات قطعی عملکرد 1377 با 10% (ده درصد) افزایش به مالیات 1377
الف -2- تا 20،000،000 ریال مالیات قطعی عملکرد 1377 با 15% (پانزده درصد) افزایش به مالیات 1377
الف -3- تا 30،000،000 ریال اصل مالیات قطعی عملکرد 1377 با 25% (بیست و پنج درصد) افزایش به مالیات 1377
الف -4- درصورتی که مالیات قطعی عملکرد سال 1377 بیش از 30،000،000 ریال باشد , و مودی حداقل 40% اصل مالیات قطعی عملکرد سال 1377 را همراه با اظهارنامه مالیاتی را تا لغایت 31/2/79 پرداخت نماید . مالیات عملکرد سال 1378 براساس توافق نمایندگان محترم مجمع و اتحادیه مربوطه و همچنین مدیرکل و ممیزکل ذیربط تعیین خواهد شد .
الف – 5- مودیانی که مالیات عملکرد سال 1377 آنان پس از صدور برگ تشخیص مالیات از طریق ممیزکل یا هیأت حل اختلاف مالیاتی به میزان 30000000 ریال قطعی شده باشد . در صورت تقاضای مودی مالیاتی در ذیل اظهارنامه مالیاتی تسلیمی و پرداخت 40% اصل مالیات قطعی شده می توانند مشمول بند الف 4- گردند .
ب- نحوه تعیین مالیات مودیانی که دارای سابقه مالیاتی می باشند . لیکن مالیات عملکرد سال 1377 آنان تا 31/2/79 قطعی نشده به شرح زیر محاسبه و قطعی خواهد شد :
ب- 1- در صورتی که برگ تشخیص مالیات عملکرد سال 1377 تا 31/2/79 صادر لیکن قطعی نشده باشد و مودی خواستار شرکت در توافق باشد در صورت پرداخت 40% مالیات عملکرد 1377 براساس تشخیص و با تسلیم اظهارنامه در توافق منظور خواهد شد و ملاک تعیین مالیات عملکرد 1378 براساس قطعیت مالیات عملکرد 1377 و با درنظرگرفتن بند الف توافق خواهد بود .
اداره کل مربوطه مکلف است حداکثر تا آخر شهریور ماه 1379 در قطعیت پرونده های مورد نظر اقدام لازم معمول و در غیر این صورت حقوق مودی در توافق باقی خواهد بود .
ب-2- چنانچه برگ تشخیص مالیات هر یک از سالهای 76-77 تا 31/2/79 صادر نشده باشد مالیات هر یک از سالهای مذکور با توجه به آخرین مالیات قطعی شده و رعایت مفاد توافق سال مربوطه با افزایش 10% (ده درصد) تعیین خواهد شد . برای مثال چنانچه مالیات عملکرد سال 1375 قطعی شده باشد با رعایت مفاد توافقنامه عملکرد 76 به اضافه 10%(ده درصد) به مالیات موضوع توافق عملکرد سال 1376 مالیات قطعی عملکرد 1376 و بهمین ترتیب مالیات عملکرد 1377 محاسبه سپس مالیات عملکرد 1378 مطابق بند الف حسب مورد تعیین گردد .
ج – نحوه تعیین مالیات مودیانی که فاقد سابقه مالیاتی می باشند :
ج -1- چنانچه محل مورد بحث فاقد سابقه مالیاتی باشد هرگاه این قبیل مودیان تا 31/2/79 با تسلیم اظهارنامه مالیاتی 40% مالیات ابرازی را پرداخت نمایند مالیات سنوات رسیدگی نشده لغایت 1378 آنان توسط نماینده اتحادیه مربوطه و مدیرکل و ممیزکل ذیربط تعیین خواهد شد .
د- زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نحوه پرداخت مالیات :
مودیان محترم موصوف در جهت برخورداری از مفاد این توافق و بهره مندی از 4% (چهاردرصد) جایزه خوش حسابی بایستی حداکثر تا پایان اردیبهشت 1379 با پرداخت حداقل 40% اصل مالیات قطعی عملکرد 1377 و یا ابرازی موضوع ”ج-1“ اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1378 را به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم و قبولی خود را نسبت به این توافق در ذیل اظهارنامه تسلیمی اعلام فرمایند و متعاقبا نیز 60% باقیمانده و سهم شهرداری را هر ماهه لغایت آبان 1379 پرداخت نمایند . بدیهی است درصورت اقدام به ترتیب فوق از پرداخت جرایم متعلق معاف خواهند شد و مودیانی که در هنگام تسلیم اظهارنامه کمتر از 40% پرداخت نمایند مشمول توافق محسوب نخواهند شد .
هـ – شرایط تقلیل یا افزایش مالیات 1378 گروه خاصی از مودیان موصوف :
هـ -1- در مورد حداکثر پنج درصد اعضاء هر اتحادیه که اظهارنامه مالیاتی خود را به شرح فوق به حوزه مالیاتی ادارات کل چهارگانه فوق الذکر تسلیم و حداقل 40% اصل مالیات متعلق را پراخت نمایند. چنانچه به تشخیص اتحادیه مربوطه درآمد فعالیت شغلی سال 1378 آنان میبایستی کمتر از سطح توافقات تعیین گردد فهرست آنها توسط اتحادیه لغایت تیرماه 1379 به اداره کل ذیربط ارائه خواهد شد که در این حالت مالیات این قبیل مودیان با توافق نماینده اتحادیه مربوط و مدیرکل و ممیزکل ذیربط تعیین خواهد شد .
هـ -2- چنانچه به تشخیص هر یک از ادارات کل چهارگانه مالیات حداکثر 5% از اعضاء هر اتحادیه که به موقع اظهارنامه مالیاتی تسلیم و 40% مالیات قطعی سال 1377 را پرداخت نموده اند و می بایستی به میزانی بیش از بند الف موضوع توافق مالیات تعیین گردد اداره کل مورد نظر فهرست این قبیل مودیان را لغایت تیرماه سال 1379 به اتحادیه ارائه تا مالیات این قبیل مودیان با توافق نماینده اتحادیه و همچنین مدیرکل و ممیزکل مربوطه تعیین خواهد شد .
هـ -3- هرگاه قبل از 30/8/79 و تا قبل از صدور برگ مالیات قطعی اسناد و مدارکی تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات عملکرد 1378 به میزانی بیش از 20% مالیات مورد توافق به شرح مذکور باشد پرونده مالیاتی مودی مورد بحث خارج از چهارچوب توافق با رعایت مهلت و مقررات قانونی موضوعه رسیدگی و مالیات متعلق مورد مطالبه واقع خواهد شد و چنانچه اسناد و مدارک مورد اشاره بعد از صدور برگ مالیات قطعی به دست آید با صدور برگ تشخیص متمم نسبت به مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلق اقدام خواهد شد .
و- سایر موارد :
و-1- در مشارکتهای مدنی مالیات قطعی عملکرد سال 1377 هر مودی مبنای افزایش موضوع بند الف مزبور قرار خواهد گرفت .
و-2- مشمولین ماده 96 قانون یادشده که دارای اتحادیه صنفی می باشند با رعایت ترتیبات فوق می توانند از مفاد این توافقنامه بهره مند گردند .
و-3- ممیزین مالیاتی ذیربط موظفند برگ مالیات قطعی عملکرد 1378 مودیانی را که به ترتیب فوق اظهارنامه مالیاتی را تسلیم و یا اعلام قبولی نسبت به مفاد این توافق , حداقل 40% مالیات قطعی عملکرد سال 1377 را نیز لغایت 31/2/79 پرداخت نموده اند ( باستثنای مودیان موضوع بندهای ”هـ1 و هـ2 “ از ابتدای تیر 1379 الی 30/8/79 صادر و ابلاغ نمایند . بدیهی است باقیمانده بدهی مالیاتی از 30/8/79 به بعد از طریق عملیاتی اجرایی وفق مقررات موضوعه وصول خواهد شد .
و-4- به منظور بهره برداری عموم مودیان محترم مالیات مذکور از مزایای این توافق اتحادیه ها سعی خواهند نمود قبل از انقضاء اردیبهشت 1379 کلیه اعضاا تحت پوشش خود را به اسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی و پرداخت حداقل 40% اصل مالیات قطعی عملکرد سال 1377 و یا ابرازی موضوع بند ”ج-2“ ترغیب نمایند تا بدین طریق آن گروه از مودیان که در سنوات قبل نتوانسته اند از مزایای توافق های انجام شده استفاده نمایند این بار فرصت را مغتنم شمرده ضمن برخورداری از تسهیلات به وجود آمده , نسبت به ادای فریضه ملی پرداخت به موقع مالیات نیز اقدام نمایند .

مواد قانونی وابسته
 ماده 100 – مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها