رای شورا شماره 30/4/1253 تاریخ 1371/10/29

*تمدید پروانه

*تمدید پروانه


شماره :12353/4/30
تاریخ :29/10/1371
پیوست:
 
دفتر فنی مالیاتی
 طی گزارش شماره 2555 -5/30 – 11/8/71 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با اعلام این مطلب که چون بعضی ها عقیده دارند، کارت شناسایی ، موافقت اصولی و یاپروانه بهره برداری و امثال آنها نیز عرفا پروانه کسب یا کار تلقی میشود لذا باید برای صدور یاتجدید یا تمدید اوراق مزبور ماده 186اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی رعایت شود و از این حیث تقاضای اظهار نظر شورای عالی مالیاتی به منظور اتخاذ رویه واحد را نموده است که حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255ق .م .م مصوب اسفند ماه 66 در هیات عمومی شورای عالی ما لیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت بصدور رای گردید. نظر به اینکه در ماده 186اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 7/2/71 به عناوین ” کارت بازرگانی ” و ” پروانه کسب یا کار” تصریح شده است بنابراین مفاد ماده مذکور ناظر بمواردی است که مراجع ذیربط نسبت بصدور یا تجدید یا تمدید اوراقی با عنوان مشخص ” کارت بازرگانی ” یا پروانه کار ” یا ” پروانه کسب ” اقدام می نمایند و لذا مراجع صادر کننده اوراقی با عناوین ” موافقت اصولی ” ، ” کارت شناسایی ” و یا ” پروانه بهره برداری ” و امثال آنها بلحاظ آنکه مدارک صادره از طرف آنها فاقد وصف عنوانی مورد نظر مقنن می باشد مشمول حکم ماده 186اصلاحی نخواهند بود.
 
محمدتقی نژاد عمران – علی اکبر سمیعی-  محمد طاهر  مجید میرهادی-  محمود حمیدی-  علی اکبر نوربخش-  رضا زنگنه – محمد رزاقی-  محمد علی سعیدزاده.
 

مواد قانونی وابسته

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “*تمدید پروانه” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید