قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

تفویض اختیار جهت توافق با اتحادیه ها

بخشنامه شماره 75113 تاریخ 1385/11/18

تفویض اختیار جهت توافق با اتحادیه ها


 
 

شماره: 75113

تاریخ: 18/11/1385

پیوست:
 
اداره کل امور مالیاتی استان ……………..
 
بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن وبه منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه درآمد مشمول مالیات صاحبان وسائط نقلیه عمومی، توافق با اتحادیه های ذیربط برای مالیات عملکرد سال 1385 به آن اداره کل تفویض می گردد تا با رعایت توصیه های زیر پس از انجام توافق، حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، ترتیبی اتخاذ نمایند تا نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه که قطعی خواهد بود با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1386 اقدام گردد.
استانهای کشور با توجه به امکانات و شاخصهای موثر و بلحاظ وضعیت  مبادلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به چهار گروه استانی، و شهر یا شهرستانهای تابعه آن حسب شاخصهای مذکور به سه طبقه شامل: مراکز استانها، شهرستانهای طبقه (الف) و شهرستانهای طبقه (ب) با نظر مدیر کل امور مالیاتی استان و اتحادیه های مربوط تعیین وبه شرح زیر تقسیم می گردد:
 
®طبقه بندی استان ها:
® گروه (1): استان تهران.
® گروه (2): شامل استانهای: آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، گیلان و مازندران.
® گروه (3): شامل استانهای: آذربایجان غربی، کرمانشاه، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، قزوین و یزد.
® گروه (4): شامل استانهای: ایلام، چهارمحال بختیاری، لرستان، کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، اردبیل، کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان و بوشهر.
 
 
 
الگوی درصدهای درآمد مشمول مالیات به تناسب گروه های چهارگانه عملکرد 1385
 
 
گروه بندی استانها/شهر/ شهرستانها
استان
گروه(1)
استانهای
گروه(2)
استانهای
گروه(3)
استانهای
گروه(4)
مرکز استان
100%
90%
80%
70%
شهر/شهرستانهای طبقه(الف)
90%
80%
75%
65%
شهر/شهرستانهای طبقه(ب)
85%
75%
65%
55%
 
 
® مبنای اعمال درصدهای مذکور،درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م بشرح مندرج در جداول پیوست می باشد.
® مالیات انواع اتوبوس،کامیون با ظرفیت بالاتر از هفت تن و تریلی مشمول جدول فوق نبوده و کلا بر اساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست محاسبه شود.
مقررات عمومی:
1-  اسـتانـهایی کـه بـه لـحاظ شرایط اقلیمی دارای وضعیت خاص از قبیل زمستانهای بسیار سرد و طولانی و یخ بندان می باشند ادارات کل امور مالیاتی مربوط مجاز هستند در مورد ماشین آلات سنگین راهسازی متناسب با مدت فعالیت آنان(که کمتر از 9 ماه در سال نباشد) با نظر اتحادیه ذیربط در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت آنان به نسبت درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مندرج در جداول پیوست اقدام نمایند.
2- هر گاه اسناد و مدارکی تحصیل گردد که حاکی از اختلاف درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت به میزان بیش از پانزده درصد درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مورد توافق باشد پرونده مالیاتی مودی مورد بحث از توافق خارج و با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 ق.م.م رسیدگی و مالیات متعلق نیز مورد مطالبه قرار خواهد گرفت.
3- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104ق.م.م با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه با رعایت مقررات از مالیات تعیین شده کسر می گردد.
4- در مواردی که مشخص گردد مودی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است(از قبیل تصادف وسیله نقلیه،توقیف قانونی آن، فوت مالک و غیره)و این امر مورد تأئید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات نسبت به مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.
5- در صورت فوت مالک وسیله نقلیه،چنانچه بین وراث وی فرزند صغیر یا مشغول به تحصیل و یا عیال باشد وراث آن مرحوم منحصرا در سال فوت از پرداخت مالیات متعلقه معاف خواهند بود.
6- درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت تعیین شده شامل کلیه وسایط نقلیه عمومی اعم از پلاک سفید و پلاک قرمز خواهد بود.
7- درآمـد مشـمول مـالیات پس از کـسر مـعافـیت عـمـلکرد سـال 1385 وسـایـط نقلیه صفر کیلومتر که در ضمن سال شماره گذاری و تحویل می شوند به نسبت به مدت مانده سال با کسر 30 روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه(برمبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط)تعیین گردد.
8- در محاسبه درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت جداول پیوست،صرفا یک معافیت لحاظ شده است بنابراین در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد درآمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررات پس از کسر حداکثر دو معافیت مضووع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم،محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هر یک از شرکاء وصول گردد.
9- اشخاصی که مالک بیش از یک دستگاه وسیله نقلیه مشمول مالیات می باشند مطابق ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا می توانند یکبار از معافیت ماده مزبور استفاده نمایند. بنابراین درآمد حاصل از خودروهای بعدی با رعایت سایر مقررات قانونی پس از اضافه نمودن مبلغ معافیت منظور شده به شرح جداول پیوست، مستقیما به نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه گردد.بدیهی است در مواردی که مبلغ معافیت خودروی اول بیش از درآمد مشمول مالیات باشد، مابه التفاوت در محاسبه درآمد مشمول مالیات خودروی بعدی لحاظ خواهد شد.
10- درآمد مشمول مالیات(قبل از کسر معافیت)پائین ترین مدل در جداول پیوست برابر است با مبلغ معافیت موضوع ماده101 ق.م.م(که نتیجه آن معاف از مالیات می باشد)، و درآمد مشمول مالیات مدل یا مدلهای پائین تر از آنان هر کدام نسبت به مدل بالاتر خود 10% کمتر تعیین گردد.
11- در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستانهای مختلف باشند اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذیربط، ذیصلاح برای توافق می باشند.
12- صاحبان موسسات حمل و نقل شهری(مشمولین بند الف ماده 96 و اشخاص حقوقی) مشمول این توافق نخواهد بود و توسط واحد مالیاتی ذیربط رسیدگی خواهند شد.
13- وسائط نقلیه ای که به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می گردد و یا به نحوی از بانکها،موسسات اعتباری مجاز غیر بانکی،شرکتهای خودروسازی و لیزینگ تسهیلات دریافت می نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده و درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت این دسته از صاحبان وسایط نقلیه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط،30% کمتر از درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت جداول الگوی پیوست با رعایت سایر ضوابط برای سال مذکور تعیین گردد.
14- استانهایی که فاقد اتحادیه های صنفی موضوع این الگو می باشند چنانچه صاحبان وسائط نقلیه عمومی مطابق الگوی آن استان نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق طبق شرایط تعیین شده اقدام نمایند مشمول خوداظهاری موضوع ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود، در این صورت پنج درصد از مودیان این بند طبق نظر مدیر کل امور مالیاتی آن استان به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب خواهد شد.
15- طبق مواد 165،137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های درمانی،حق بیمه پرداختی، خسارات وارده،وجوه پرداختی و یا کمک های بلا عوض در صورتی که مستند باشد با رعایت مقررات قانونی از درآمد مشمول مالیات مودی قابل کسر می باشد.
 
® توجه:
1- درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و رانندگان موسسات اتومبیل کرایه که تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذیربط به حمل و نقل مسافر اشتغال دارند، برابر جدول انواع تاکسی محاسبه و وصول گردد.
2- درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت انواع وسایط نقلیه وانت بار با پلاک سفید و رانندگان موسسات اتومبیل کرایه که تحت نظارت واحد و یا مراجع ذیربط به حمل و نقل کالا اشتغال دارند، برابر جدول مالیات انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد.
3- درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت تعیین شده برای یک سال مالی(عملکرد سال 1385) بوده و در صورت انتقال خودرو،آخرین مالک یا وکیل بلاعزل مالک(در صورتیکه وکیل اقرار کتبی به تصرف و تحصیل درآمد از وسیله نقلیه را نماید مودی مالیاتی شناخته می شود) درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت سال مذکور نسبت به مدت مالکیت تا زمان انتقال و نسبت به سهم با توجه به جداول مربوط محاسبه و وصول گردد.
4- اتحادیه ها،شرکت های تعاونی و سازمان تاکسیرانی حسب مورد مکلف می گردند، ضمن رعایت ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم از ارائه هر گونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه،کارنامه تاکسیرانی،مجوز تردد و یا سایر تسهیلات قبل از مطالبه مفاصا حساب مالیاتی خودداری و اعضاء خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند.
 
 
علی اکبرعرب مازار
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 101- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم …
 ماده 100 – مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی…
 ماده 167- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و ج…
 ماده 137- هزینه‌های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال …
 ماده 165- در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر …
 ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب­های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می…
 ماده 186- صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت­دار منوط به ارا…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *