دستورالعمل شماره 200/95/504 تاریخ 1395/01/29

تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1394 صاحبان وسایط نقلیه مسافری ، باری ، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1394 صاحبان وسایط نقلیه مسافری ، باری ، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم


شماره : 504-95-200

تاریخ : 29-01-1395

پیوست :دارد

دستورالعمل

 

504

95

تبصره 5 ماده 100

م

 

 مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 

موضوع

تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1394 صاحبان وسایط نقلیه مسافری ، باری ،
ماشین آلات راهسازی و صنعتی  در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

  بنابه اختیارحاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن  و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی، به آن امور مالیاتی/ اداره کل اجازه داده می شود تا درآمد مشمول مالیات و مالیات  عملکرد سال 1394  صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع بند (ج) ماده 95 ق.م.م را   با رعایت توصیه های زیر و با نظر اتحادیه های مربوط تعیین  و مالیات متعلقه را  که قطعی خواهد بود وصول نماید.

گروه بندی استان ها

   استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به
گروه های زیر تقسیم می گردند :

گروه  (1) : استان تهران.

 گروه (2) : استان های آذربایجان شرقی ، اصفهان ، البرز ،  خراسان رضوی ،  فارس ، قزوین ، گیلان ، هرمزگان و مازندران.

 گروه (3) : استان های آذربایجان غربی ،  کرمان ، گلستان ،  سمنان ،  زنجان ، قم ،  همدان ، مرکزی ، یزد ،  بوشهر و خوزستان.

گروه (4) :  استان های چهارمحال و بختیاری ، کرمانشاه ، لرستان ،  ‏خراسان شمالی ،  کهگیلویه و بویراحمد  و اردبیل .

 گروه (5) : استان های  سیستان و بلوچستان  ، خراسان جنوبی  ، کردستان و  ایلام.

مقررات عمومی

1- ادارات کل امور مالیاتی در توافقات ترتیبی اتخاذ نمایند تا  اتحادیه های مربوط ، حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1395 فهرست مشخصات اعضای خود را به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

2- شهر یا شهرستان های تابعه غیر از مراکز استان ها با در نظر گرفتن شاخص های مذکور به دو طبقه شامل :
شهرستان های طبقه (الف) و شهرستان های طبقه (ب) ، توسط مدیران کل امور مالیاتی استان ها  تقسیم می گردند.

3-استان هایی که به لحاظ شرایط آب و هوایی دارای  وضعیت خاص از قبیل  زمستان های بسیار سرد و طولانی و یخ بندان می باشند ، ادارات کل امور مالیاتی  مربوط مجاز هستند  در مورد ماشین آلات  موضوع جداول 11 الی 16 پیوست ، متناسب با مدت فعالیت آنان  (که کمتر از 9 ماه در سال نباشد)  با نظر اتحادیه های ذیربط  در خصوص  تعیین درآمد مشمول مالیات

قبل از کسر معافیت اعضاء، به نسبت درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت مندرج در جداول مذکور پیوست اقدام نمایند.

 

4- درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 1 الی 4 و نیز وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 6  الی 10 پیوست ، با اعمال ضرایب جدول زیر تعیین گردد.

جدول الگوی درصدهای موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت  عملکرد سال1394 صاحبان وسایط نقلیه عمومی گروه های استانی ،

نسبت به ارقام مندرج در جداول پیوست

                گروه بندی استان ها

شهرها / شهرستان ها

استان گروه(1)

استان های گروه(2)

استان های  گروه(3)

استان های  گروه(4)

استان های  گروه(5)

مراکز استان

100%

95%

90%

85%

80%

شهرها/شهرستان های طبقه (الف)

95%

90%

85%

80%

75%

شهرها/شهرستان های طبقه (ب)

90%

85%

80%

75%

70%

 

 

 

 

 

 

5- اتوبوس های برون شهری موضوع جدول 5 و انواع وسایط نقلیه عمومی باری و تریلی کش با ظرفیت بالای 7 تن موضوع

جداول 6 الی 10 و کلیه وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 11 الی 16 پیوست ، مشمول ضرایب جدول الگوی فوق نبوده و درآمد مشمول مالیات آنها بر اساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست محاسبه و تعیین گردد.

6- مالیات های مکسوره مودیان در اجرای ماده 104 ق.م.م ، با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه ، با رعایت مقررات از مالیات تعیین شده قابل کسر می باشد.

7- در مواردی که مشخص گردد مودی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از
اختیار آنان (از قبیل: اسقاط وسیله نقلیه و از رده خارج کردن ،تصادف وسیله نقلیه ، توقیف ، فوت مالک و غیره
) ، قادر به انجام فعالیت نبوده است و این امر مورد تائید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد ، درآمد مشمول مالیات آنها به نسبت مدت فعالیت محاسبه و مالیات متعلقه وصول گردد.

 8-درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی صفر کیلومتر که وسیله نقلیه خود را در ضمن سال (1394)
شماره گذاری و تحویل گرفته اند ، به نسبت مدت مانده سال با کسر 30 روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه
( بر مبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط ) تعیین گردد .

9- در مواردی که خودرو بیش از یک مالک داشته باشد ، در آمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررات
پس از کسر
حداکثر دو معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هر یک از شرکاء
وصول گردد. 
 

10- در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستان های مختلف باشند
اداره امور مالیاتی
محل استقرار اتحادیه ذیربط ، ذیصلاح برای توافق می باشد.

11- درآمد مشمول مالیات صاحبان موسسات حمل و نقل مسافری یا باربری (مشمولین بند الف ماده 95 ق.م.م) و آژانس های کرایه اتومبیل (مشمولین بند ب ماده 95 ق.م.م) وصاحبان موسسات ساختمانی ، راهسازی ، عمرانی و معدنی و… مشمول این دستورالعمل نبوده و مالیات آنان توسط اداره امور مالیاتی ذیربط مورد رسیدگی قرار خوهد گرفت .

  ضمنا درآمد مشمول مالیات مالکان خودرو ها و ماشین آلاتی که صاحبان آنها ، وسیله مذکور را صرفا در دیگر مشاغل خود از جمله فعالیت های کشاورزی یا کارگاهی(ساختمانی ، راهسازی ، عمرانی ، معدنی و…)  به کارگرفته و درآمد جداگانه ای از  بابت آن کسب نمی نمایند ، درصورتی که درگزارش رسیدگی به مالیات عملکرد اینگونه اشخاص و موسسات ، تعداد و مشخصات این خودروها و ماشین آلات تصریح  و مراتب به  اداره امورمالیاتی ذیربط مشاغل خودرو یا ماشین آلات مزبور اعلام و درسامانه مشاغل خودرو ثبت شود ، مالکان این خودروها و ماشین آلات ، مشمول مقررات این دستورالعمل نخواهند بود .

12- وسایط نقلیه عمومی که بموجب قرارداد اجاره بشرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می گردد  یا به نحوی از انحاء از بانکها ، موسسات اعتباری مجاز غیر بانکی، شرکتهای خودرو سازی ، لیزینگ و مشابه آن تسهیلات دریافت می نمایند ،
از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده  و درآمد مشمول مالیات
قبل از کسر معافیت این دسته از صاحبان وسایط نقلیه ، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط ،  % کمتر از درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت جداول پیوست با رعایت سایر ضوابط تعیین گردد. دراینصورت درصورت درخواست مودی ادارات امور مالیاتی مکلف به استعلام از مراجع ذیربط می باشند.

تبصره : کسر میزان 30% درآمد مشمول فوق درخصوص خودروهای با ظرفیت بالاتر از 7 تن منوط به تایید اداره امور مالیاتی ذیربط می باشد.

13- اشخاص موضوع این دستورالعمل که فاقد اتحادیه بوده  و یا با اتحادیه آن ها در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم توافق نشده باشد، چنانچه اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس مفاد این دستورالعمل تسلیم نمایند و در رسیدگی ادارات امور مالیاتی با رعایت بند 19 این دستورالعمل ، اظهارنامه مالیاتی آن ها مورد قبول واقع گردد، در اجرای تبصره ماده 29 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ مالیات قطعی آنها اقدام خواهدشد.

14- درآمد مشمول مالیات خودروهای با مدل های پایین تر از مدل های مذکور در جداول پیوست ، به ازای هر مدل/سال کمتر ، معادل پنج درصد ( 5%) کمتر از پایین ترین مدل جدول محاسبه می گردد.

15- طبق مواد 137، 165و 172 ق.م.م ( هزینه های درمانی ، خسارات وارده، وجوه پرداختی و یا
کمک های بلاعوض) در صورتی که مستند به مدارک از مراجع ذیربط باشد ، با رعایت مقررات قانونی و آیین نامه های مربوط و تایید اداره امور مالیاتی حسب مورد ، از درآمد مشمول مالیات مودی قابل کسر م
ی باشد.  

16- درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین سواری های کرایه آژانس ها یا  موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذیربط اعم از دولتی ، خصوصی ، نهادها و شهرداری ها و…. برابر جدول مالیات انواع تاکسی ها  محاسبه و وصول گردد.

17- درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت مراجع ذیربط اعم از دولتی ، خصوصی ، نهادها و شهرداری ها و…. برابر جدول مالیات انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد.

18- درآمد مشمول مالیات تعیین شده در جداول پیوست ، برای یک سال مالیاتی (عملکرد سال 1394) بوده و در صورت انتقال وسیله نقلیه عمومی در طول سال ، مالک / مالکان اعم از فروشنده و خریدار ، نسبت به مدتی که آن وسیله نقلیه را در اختیار دارند مودی مالیاتی شناخته شده و مالیات آنها نسبت به مدت و همچنین قدرالسهم حاصل از شراکت ، با احتساب معافیت موضوع ماده 101ق.م.م طبق مقررات ، مطابق جداول مربوط محاسبه و وصول گردد.

19– هر گاه طبق اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مودیان مشمول این دستورالعمل مشخص گردد ،
درآمد مشمول مالیات حاصل از آن ، بیش از درآمد مشمول مالیات مورد
توافق یا ابرازی حسب مورد باشد ،
در این صورت با رعایت مقررات ، مالیات مابه التفاوت وفق مقررات قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

20– اتحادیه های مربوط مکلف گردند ضمن رعایت ماده 186 ق.م.م از ارائه هر گونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه مربوط ، کارنامه تاکسیرانی و مجوز تردد و یا سایر تسهیلات ، قبل از مطالبه مفاصا حساب مالیاتی خودداری و اعضای خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند.

21- در صورتی که ظرفیت بار و همچنین نوع و مدل ساخت خودروهای عمومی مانند: انواع کامیون و تریلی ، ماشین آلات راهسازی و صنعتی و غیره ، در اسناد مربوط مشخص نباشد اداره کل یا اداره امور مالیاتی مربوط با استعلام از مراجع ذیصلاح و با اخذ مستندات لازم ، مشخصات وسایط نقلیه و ظرفیت خالص بار خودروی مورد نظر را شناسایی  و طبق جداول
پیوست نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

22- درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده ، مطابق شرایط و مقررات این دستورالعمل ، قطعی می باشد.

23- نحوه و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است ، با اتحادیه ها و امور مالیاتی/ ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

 

                                                                                                         سیدکامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجراء : عملکرد سال 1394

مدت اجراء:  مطابق دستورالعمل

مرجع ناظر:  دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی / سیستمی

* لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903537  با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید .

     

 

مواد قانونی وابسته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید