قوانین وابسته مالیاتی, نمونه ای از آرا شعب

تعیین مالیات نسبت به فروش اموال ودارائی قبل از تاریخ انحلال- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: گیلان

نمونه هایی از ارا شعب شماره 30/4/8437 تاریخ 1380/10/18

تعیین مالیات نسبت به فروش اموال ودارائی قبل از تاریخ انحلال- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: گیلان


 نمونه آرای شعب

شماره: 8437/4/30

تاریخ: 18/10/1380

پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 1476-14/8/79

مربوط به مالیات: دوره انحلال شرکت

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377
شماره حوزه مالیاتی: 321
شماره سر ممیزی مالیاتی: 32
اداره: کل امور اقتصادی ودارائی استان گیلان
تاریخ ابلاغ رأی: 27/9/79
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 9151-4/30-26/10/79
 
خلاصه واخواهی: این شرکت به علت عدم فعالیت، زمین وسوله خود را در تاریخ 20/6/77 به شرکت        واگذار نموده ودر تاریخ 25/7/77 قرارداد بین این شرکت و                   فسخ گردیده وبعد از آن در تاریخ 5/9/77 شرکت منحل شده است. شرکت              در تاریخ 11/11/77 با شرکت            (خریدار جدید) قرارداد واگذاری زمین امضاء نموده است. تاریخ های یاد شده بالا مبین این است که شرکت          قبل از تاریخ انحلال اقدام به واگذاری زمین وسوله نموده ودر زمان انحلال زمین و سوله ای که مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته متعلق به شرکت نبوده که هیئت های بدوی وتجدید نظر به این موضوع توجهی نکرده اند.
لذا شرکت              خواستار نقض رأی تجدید نظر می باشد.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
نظر به اینکه مدیر تصفیه شرکت مودی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی وتجدید نظر به موضوع انتقال زمین وسوله قبل از انحلال شرکت با توجه به تاریخ قراردادهای مربوطه اشاره نموده ولی هیئت های یاد شده به خواسته مودی توجهی ننموده وبدون اظهارنظر موجه ومستدل ورسیدگی پیرامون صحت وسقم ادعای شرکت مودی مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم فقط اقدام به تعدیل درآمد مشمول مالیات نموده اند. علیهذا رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به سبب نقص رسیدگی نقض وپرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد.
 
رضا سعیدی امجد
علی اکبر نوربخش
صدیقه کاتوزیان
مواد قانونی وابسته
 -…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *