قوانین وابسته مالیاتی, نمونه ای از آرا شعب

تعیین درآمد اتفاقی باستناد ماده 119 وتعیین درآمد با توجه به ماده 120 قانون مالیاتها توسط ممیز مالیاتی- منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

نمونه های از ارا شعب شماره 30/4/3616 تاریخ 1380/04/31

تعیین درآمد اتفاقی باستناد ماده 119 وتعیین درآمد با توجه به ماده 120 قانون مالیاتها توسط ممیز مالیاتی- منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


نمونه آرای شعب

شماره: 3616/4/30

تاریخ: 31/04/1380

پیوست:
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 6510-14/9/79
مربوط به مالیات:
سال مالیات یا تعلق مالیات: 1376
شماره حوزه مالیاتی: 2031
شماره سر ممیزی مالیاتی:
اداره: مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 11/10/79
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 8850-4/30-12/10/79
 
خلاصه واخواهی: یک قطعه زمین بلاعوض توسط معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی به شرکت مودی واگذار شده است که شرکت مذکور دردفاتر خود ثبت نکرده است حوزه مالیاتی با توجه به سند صلح فوق به استناد ماده 119 درآمد اتفاقی برای شرکت در نظر گرفته وبر اساس آن با توجه به ماده 140 قانون مالیاتها از مودی مطالبه مالیات نموده است. هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بر خلاف رأی صادره، هیأت بدوی وبه استناد ماده 128 قانون مالیاتها نسبت به مطالبه مالیات از این قسمت از درآمد رفع تعرض نموده است. توضیح اینکه هیأت یاد شده اعلام نموده است که شرکت در سال های آتی درآمد فروش زمین را در دفاتر خود ثبت کرده است، لذا به رأی صادره اعتراض داشته و تقاضای نقض آن را دارد.
رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده بشرح زیر اعلام رأی می نماید:
حسب محتویات پرونده، ممیز مالیاتی بموجب مفاد ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم، واگذاری بلاعوض یک قطعه زمین از طرف معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی به شرکت مودی را درآمد اتفاقی تلقی وبرابر مفاد ماده 120 قانون یاد شده مشمول مالیات قرار داده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بر خلاف نص صریح ماده 119 و باستناد ماده 128 واینکه شرکت مودی در سال بعد درآمد حاصل از فروش زمین را در دفاتر ثبت نموده، با کسر درآمد اتفاقی اقدام به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب فوق این شعبه رأی صادره را با لحاظ مغایرت با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ماده 119 نقض وپرونده را برای بررسی مجدد از این جهت به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید.
محمد علی بیگ پور
علی عزیزی
اسماعیل ملکان
مواد قانونی وابسته
-…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *