دستورالعمل شماره 230/119028 تاریخ 1386/12/27

تأکید بر درج شماره ملی، شماره سریال وسری شناسنامه متوفی در فرم اطلاعات ورودی اظهارنامه های ارث

تأکید بر درج شماره ملی، شماره سریال وسری شناسنامه متوفی در فرم اطلاعات ورودی اظهارنامه های ارث


شماره:119028/230
تاریخ:27/12/1386
پیوست:
 
دستورالعمل
 
کد:
525
86
29
م
 
مخاطبین/
ذینفعان
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
تأکید بر درج شماره ملی، شماره سریال وسری شناسنامه متوفی در فرم اطلاعات ورودی اظهارنامه های ارث
نظر به اینکه اجرای دقیق قسمت موخر ماده 29 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص تعیین اظهارنامه های تکراری، متکی به انعکاس اطلاعات صحیح و خوانا در فرم اطلاعات ورودی اظهارنامه های ارث می باشد لذا بدینوسیله ضمن تأکید بر انجام ورود اطلاعات صحیح مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که واحدهای مالیاتی ذیربط ضمن تکمیل تمامی اطلاعات در فیلدهای پیش بینی شده نسبت به درج اطلاعات مربوط به سری و سریال شناسنامه همچنین درج کد ملی متوفیان طبق بندهای 4 و13 راهنمای نحوه تکمیل فرم اطلاعات ورودی موضوع دستورالعمل گردش کار در سیستم اظهارنامه های ارث پیوست بخشنامه شماره 21999/5107/231 مورخ 14/12/84 این معاونت اقدام نمایند.
محمود شکری
معاون عملیاتی
تاریخ اجراء:از تاریخ ابلاغ
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دفتر اطلاعات مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ (شماره و تاریخ): ندارد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید