موضوع

برگشت هزینه های موسسه بدون ارائه دلیل از سوی حوزه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

برگشت هزینه های موسسه بدون ارائه دلیل از سوی حوزه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


 نمونه آرای شعب

شماره: ۷۸۸۳/۲۰۱

تاریخ:۳۰/۱۰/۱۳۸۲

پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۷۶۴۲-۲۸/۸/۸۱

مربوط به مالیات: بردرآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: ۱۳۷۸
شماره حوزه مالیاتی: ۲۰۴۵
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان:
اداره کل: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: ۱۱/۴/۸۲
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۳۸۳۳-۲۰۱-۶/۵/۸۲
 
خلاصه واخواهی: ۱- این موسسه در سال مالی ۷۸ مبلغ ۶۲۶ ۱۷۵ ۴۰۵ ۲ ریال زیان داشته وکلیه اسناد و مدارک مربوطه در اختیار ممیزین ذیربط قرار گرفته وبرگشته هزینه های انجام شده در سال مالی مذکور که در چارچوب مقررات وضوابط پرداخت گردیده غیر موجه می باشد که مراتب طی نامه شماره ۲۲۳۴۲۳ مورخ ۱۶/۵/۸۰ اعلام گردیده است.
۲- جهت چاپ همزمان روزنامه             در اروپا وآمریکا دفتر نمایندگی این موسسه در سال ۷۳ در لندن تأسیس گردید هزینه چاپ وانتشار همزمان روزنامه               از سال ۷۳ لغایت ۷۷ در سال ۷۸ به دفتر مرکزی ارسال وطبق مستندات مربوطه در حسابها منظور گردید لیکن با وجود زیان شرکت مبلغ ۲۶۱ ۰۶۶ ۶۸۰ ۴ ریال هزینه های دفتر نمایندگی لندن برگشت داده شده است.
۳- طبق قوانین وزارت کار وامور اجتماعی حداقل بایستی معادل یکماه آخرین حقوق به عنوان پاداش بازنشستگی پرد اخت گردد که در این رابطه مبلغ ۳۶۹ ۷۲۱ ۹۹۹ ۱ ریال طبق ضوابط به عنوان ذخیره سوابق خدمتی در پایان سال ۷۸ محاسبه گردید که متأسفانه بدون دلیل برگشت داده شده است.
۴- مبلغ ۰۰۰ ۳۶۰ ۲۰۶ ریال هزینه خرید واهداء سکه بهار آزادی که به عنوان پاداش حسن انجام کار به کارکنان اهداء گردیده برگشت داده شده است.
۵- مشخص نیست به چه علت مبلغ ۷۵۵ ۸۳۹ ۱۵۲ ریال هزینه های مربوط به کمکها وهدایای پرداختی، هزینه های تبلیغات وپذیرائی، هزینه های ملزومات مصرفی ونیز یکسری هزینه های عمومی موسسه که ریز مدارک ومستندات آنها ارائه گردیده برگشت شده است.
۶- مبلغ ۹۳۴ ۹۸۰ ۸ ریال اضافه موجودی انبار لوازم یدکی در سال ۷۸ که مربوط به کسر موجودی سنوات قبل می باشد واصلاح گردیده، توسط ممیز مالیاتی به عنوان درآمد مورد محاسبه قرار گرفته است.
۷- به موجب نامه های شماره ۲۰۲۳۵/۱ مورخ ۵/۲/۷۲ و ۳۵۱۶۸/۱ مورخ ۷/۲/۷۷ دفتر مقام معظم رهبری ونیز بخشنامه شماره ۳۴۷۷/۱۱۵۱-۴/۳۰ مورخ ۱۸/۳/۷۷ معاونت درآمد مالیاتی، این موسسه از اول سال ۷۷ از پرداخت مالیات معاف می باشد.
۸- با توجه به اینکه این موسسه تأئیدیه معاونت محترم نظارت وحسابرسی دفتر مقام رهبری در خصوص معافیت مالیاتی را جهت هیأت حل اختلاف مالیاتی وحوزه ذیربط ارسال نموده ومراتب اعتراض خود را نسبت به برگشت مبلغ ۳۰۶/۹۵۰/۰۴۷/۷ ریال هزینه های واقعی انجام شده در سال ۷۸ را ابراز داشته مشخص نیست به چه علت هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در تاریخ ۱۹/۶/۸۱ بدون دعوت از این موسسه واظهاراینکه مودی هیچگونه اعتراضی ندارد ضمن رد معافیت مصوب توسط مقام معظم رهبری اقدام به مطالبه مالیات نموده است.
۹- هیأت تجدید نظر به اعتراضات موسسه ترتیب اثر نداده است.
۱۰- با توجه به سوابق پرداخت مالیات این موسسه قبل از معافیت وبا توجه به زیان عملکرد ۷۸ به مبلغ ۵۲۶ ۱۷۵ ۴۰۵ ۲ ریال، مطالبه مبلغ ۵۰۸ ۶۵۴ ۸۴۵ ۲ ریال مالیات نشان دهنده عدم توجه ممیز محترم در رسیدگی به مالیات عملکرد ۷۸ می باشد.
با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی واعطاء معافیت واسترداد سپرده این موسسه را دارد.
رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه وبررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
نظر به اینکه نتیجه رسیدگی معاونت وحسابرسی دفتر مقام معظم رهبری در خصوص مالیات عملکرد سال ۷۸ توسط مودی مالیاتی وهمچنین موسسه حسابرسی               به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ارائه نگردیده واز طرفی نامه شماره ۳۴۷۷/۱۱۵۱-۱۸/۳/۷۷ معاونت درآمدهای مالیاتی نیز مشعر بر تعلق معافیت خاصی به موسسه شاکی نمی باشد، لذا از این حیث رأی مورد واخواهی دائر بر عدم تعلق معافیت مالیاتی به مودی مصون از ایراد وتعرض بوده وشکایت مودی در این خصوص مردود می باشد. اما راجع به هزینه های برگشتی از آنجا که هیأت یاد شده موارد اعتراض مودی در لایحه شماره ۲۲۳۴۲۳ مورخ ۱۶/۵/۸۰ (برگ های ۱۱۲ و ۱۱۳ پرونده مالیاتی) را مطمح نظر قرار نداده وبرای هر یک از موارد مذکور نفیا یا اثباتا اظهارنظر موجه ومدلل به عمل نیاورده ودر نتیجه عدم کفایت رسیدگی از این حیث در صدور رأی مورد واخواهی مشهود می باشد، لذا ضمن نقض رأی صادره از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد.
 
اسماعیل ملکان
محمد رزاقی
علی اصغر زندی فائز
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi