بخشودگی جرائم

بخشودگی جرائم


شماره:۵۷۸۶/۲۰۰

تاریخ:۰۳/۰۳/۱۳۸۹

پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
۰۱۲
۸۹
«ماده ۳۳»
الف
 
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
بخشودگی جرائم
پـیـرو بـخـشنامـه هـای شـماره ۱۳۲۳۳۹ مـورخ ۱۸/۱۲/۸۷، ۱۳۷۳۳۹ مــورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷، ۵۰۲۸۸ مـورخ ۱۴/۴/۱۳۸۸، ۶۸۸۷۱/۲۰۰/ص مـورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۸، ۷۷۴۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸، نظر به اینکه در خصوص برخورداری مودیان از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده در مهلت مقرر، با توجه به تفویض اختیار بخشودگی جرایم، سوالاتی برای ادارات کل امور مالیاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور وحدت رویه مقرر می دارد:
ادارات کل امور مالیاتی موظفند، در صورتیکه مودیان مالیات بر ارزش افزوده، اظهارنامه مـالـیاتی دوره سـه مـاهه خـود را در مهلت های تعیین شده به موجب بخشنامه های فوق الذکر تسلیم اداره امور مالیاتی نموده باشند، با درخواست کتبی از سوی آنان، نسبت به بخشودگی صد در صد جرایم عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض برای مدت تعیین شده در بخشنامه های مزبور اقدام نمایند.
ضمنا بخشودگی جرایم در سایر موارد مطابق تفویض اختیار ابلاغ شده قبلی به ادارات کل خواهد بود.
 
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی         2- خارجی
مرجع پاسخگویی:دفتر نظارت بر امور اجرایی
تلفن:۸۸۸۰۶۰۵۳ -۰۲۱- ،۸۳۲۷۱۰۶۶- ۰۲۱
بخشنامه های منسوخ
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
 
 
شماره:۱۳۲۳۳۹
تاریخ:۱۸/۱۲/۱۳۸۷
پیوست:
 
 
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مالیاتی
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
 
با سلام
 
احتراما، با توجه به پایان اولین دوره مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده و مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع ماده(۲۱) قانون مذکور توسط مودیان محترم و در رابطه با چگونگی تقسیط مالیات و عوارض ابرازی مودیان محترم و همچنین بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و عدم پرداخت مالیات و عوارض اظهار شده در مهلت مقرر در قانون، مقرر می دارد:
 
۱) ادارات امور مالیاتی نسبت به پیگیری جدی و وصول مطالبات معوقه مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اسرع وقت اقدام نمایند.
 
۲) در مورد درخواست و تقاضای تقسیط توسط مودیان، در صورت درخواست کتبی مودی و حاکم بودن شرایط خاص بر فعالیت اقتصادی متقاضی و بررسی و پذیرش دلائل درخواست توسط اداراه کل،مراتب کتبا با ذکر دلایل و مستندات مودی و نتایج رسیدگی و اظهارنظر صریح اداره کل، به معاونت مالیات بر ارزش افزوده ارسال گردد تا پس از بررسی، تصمیم گیری لازم به عمل آید. به هر جهت سقف مدت تقسیط ،به استثناء شرایط اضطراری( از قبل از ورشکستگی،انحلال، وقایع عمده پیش بینی نشده)، تا مهلت تسلیم اظهارنامه دوره بعدی خواهد بود.
 
۳) با توجه به اینکه تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض مربوطه در دوره اول اجرای این نظام مالیاتی توسط برخی از مودیان،خارج از مهلت مقرر قانونی صورت پذیرفته است و به منظور تکریم ارباب رجوع، با عنایت به شرایط اولین دوره اجرای این نظام مالیاتی،جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی، موضوع بند (۵) ماده (۲۲) و جریمه تاخیر در پرداخت مالیاتها و عوارض، موضوع ماده (۲۳) قانون، با اسـتفـاده از اخـتیارات مـوضـوع مـاده (۱۹۱) قـانون مـالیاتهـای مـستقیم کـه با تـوجـه به حـکم مـاده (۳۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با این قانون نیز تسری دارد، برای آن دسته از مـودیـان که تا پایـان روز ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ اقـدام به تـسلیم اظـهارنامه و پـرداخت مالیات و عوارض متعلقه نموده اند، در صورت درخواست کتبی مودی قابل بخشودگی خواهد بود. بدیهی است بخشودگی جرائم تاخیر فوق الذکر صرفا نسبت به آن بخش از مالیاتها و عوارض که تا تاریخ مذکور توسط مودی به حسابهای اعلام شده واریز گردیده، قابل اعمال می باشد.
 
 
علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
شماره:۱۳۷۳۳۹
تاریخ:۲۸/۱۲/۱۳۸۷
پیوست:
 
 
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مالیاتی
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
 
 
با توجه به اینکه تسلیم اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان ۱۳۸۷ مالیات بر ارزش افزوده در مهلت قانونی در طول تعطیلات نوروزی برای مودیان گرامی با مشکلاتی همراه می باشد و نظر به این که قانون مالیات بر ارزش افزوده اولین سال اجرای خود را پشت سر می گذارد و بنا بر درخواستهای مکرر و مکتوب مودیان و تشکل های بخش خصوصی در ارتباط با فراهم آوردن تسهیلاتی در زمینه تسلیم اظهارنامه های مالیاتی این دوره، به منظور تکریم ارباب رجوع و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای مودیان گرامی، مقرر می گردد با رعایت ترتیبات قانونی:
 
در صورت تسلیم اظهارنامه مربوط به دوره زمستان ۱۳۸۷ تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۸، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و تاخیر در پرداخت مالیات، نسبت به تکالیف انجام شده تا تاریخ مذکور، در صورت درخواست کتبی مودیان، برای ایشان فراهم گردد.
 
 
علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
 
 
شماره:۵۰۲۸۸
تاریخ:۱۴/۰۴/۱۳۸۸
پیوست:
 
 
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مالیاتی
 
 
با سلام
احتراما، با توجه به مصادف شدن آخرین روز مهلت تسلیم اظهارنامه دوره بهار سال ۱۳۸۸ (۱۵/۰۴/۱۳۸۸) با ولادت با سعادت امیر المومنین حضرت علی (ع) و تعطیل رسمی و به منظور تکریم ارباب رجوع و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای مودیان گرامی، مقرر می گردد با رعایت قانون و مقررات مربوطه:
در صورت تسلیم اظهارنامه مربوط به دوره بهار سال ۱۳۸۸ تا پایان پنجشنبه ۱۸/۰۴/۱۳۸۸ امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و تأخیر در پرداخت مالیات، نسبت به تکالیف انجام شده تا تاریخ مذکور، در صورت درخواست کتبی برای ایشان فراهم گردد.
 
 
علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
شماره:۶۸۸۷۱/۲۰۰/ص
تاریخ:۱۳/۱۰/۱۳۸۸
پیوست:
 
 
بخشنامه
 
۰۶۶
۸۸
ماده«۲۱» قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
 
ذینفعان
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره سوم(فصل پائیز)سال ۱۳۸۸
نظر به درخواست های مکرر مودیان محترم مشمول مرحله اول و دوم ثبت نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان بالاخص مودیان مشمول مرحله دوم ثبت نام، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد:
ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افـزوده مربـوط به دوره سوم مالیاتی(فصل پائیز)سال ۱۳۸۸ را تا پایان روز پنج شنبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۸ تسلیم کنند،امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور،در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
  
دامنه کاربرد:۱- داخلی:        2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر نظارت برامور اجرایی
تلفن:۸۳۲۷۱۰۶۷-۰۲۱، ۸۳۲۷۱۰۶۶- ۰۲۱
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
 
شماره:۷۷۴۹۶/۲۰۰
تاریخ:۲۴/۱۲/۱۳۸۸
پیوست:
 
 
بخشنامه
۰۸۷
۸۸
مواد«۲۱»و«۳۳»
الف
 
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم امورمالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(فصل زمستان) سال ۱۳۸۸
نظر به درخواست های مودیان محترم مشمول مرحله اول و دوم ثبت نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان بالاخص مودیان مشمول مرحله دوم ثبت نام، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد:
ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی(فصل زمستان) سال ۱۳۸۸ را تا پایان روز سه شنبه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۸۹ تسلیم کنند،امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور، در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی       2- خارجی
مرجع پاسخگوئی:دفتر نظارت بر امور اجرایی
تلفن:۸۳۲۷۱۰۶۷- ۰۲۱- ،۸۳۲۷۱۰۶۶- ۰۲۱
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۳۳- احکام مربوط به فصول هشتم ونهم باب چهارم وفصل سوم باب پنجم ومواد (۱۶۷)، (۱۹۱)، (۲۰۲)،(۲۳۰) تا (۲۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم مص…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi