اعتبار مالیاتی یارانه دریافتی شرکت های برقی (تولید، انتقال و توزیع)

اعتبار مالیاتی یارانه دریافتی شرکت های برقی ( تولید ، انتقال و توزیع )


شماره :۱۲۰۸۰/۲۰۰

تاریخ : ۲۲/۵/۱۳۹۰

پیوست : دارد
بخشنامه
 
۰۳۱
۹۰
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
اعتبار مالیاتی یارانه دریافتی شرکت های برقی (تولید،انتقال و توزیع)
پیرو بخشنامه شماره ۱۳۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۰ با استناد به نظریه شماره ۳۳۴۱۸/۷۲۲ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۰ امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور (تصویر پیوست) که مقرر می دارد :
«با توجه به اینکه مبالغ دریافتی بابت یارانه برق در حساب شرکت های توزیع برق به عنوان درآمد شرکت های مزبور تلقـی می شـود ،لــذا با اتخـاذ ملاک تبصره های (۲) و (۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها مالیات های پرداخت شده مربوط به کالاها و خدمات که از محل درآمد غیر یارانه ای خریداری شده در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد .» بنابراین مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده مربوط به کالا ها و خدمات خریداری شده از محل یارانه دریافتی از دولت توسط شرکت های مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی در حساب مالیاتی آنها قابل تهاتر، کسر و یا استرداد نخواهد بود .
 
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن : ۸۸۸۰۵۱۰۶
تاریخ اجراء: ۱/۷/۱۳۸۷
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
 
 
شماره:۱۳۹۳/۲۰۰
تاریخ:۲۸/۰۱/۱۳۹۰
پیوست:
بخشنامه
 
۰۰۴
۹۰
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
شمول یا عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه پرداختی دولت بابت برق
با توجه به نظریه شماره ۲۲۸۶۵۵/۷۲۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور(تصویر پیوست) از آنجاییکه به موجب فراز سوم جزء(ج) بند(۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ شرکت های توزیع برق مکلف اند نسبت به فروش و عرضه برق به مشترکین با قیمت تعیین شده اقدام نمایند و مابه التفاوت آن را در دفاتر شرکت به حساب بستانکار دولت منظور نمایند. بنابراین مبلغی که در صورتحساب برق برای مشترک درج می شود مصداق ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و یارانه پرداختی دولت بابت برق موضوعا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می باشد.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:مدیریت امور فنی، حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده تلفن:۸۸۸۰۵۱۰۶
تاریخ اجراء:۱/۷/۱۳۸۷
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:
 
 
 
شماره:۲۲۸۶۵۵/۷۲۲
تاریخ:۱۲/۱۰/۱۳۸۹
پیوست:
 
جناب آقای حسینی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای نامجو
وزیر محترم نیرو
 
 
سلام علیکم;
با احـترام،بـا توجـه بـه تصـمیـم کمـیسـیون هـیأت وزیـران راجـع بـه لازم الاتبـاع بـودن نـظر این معاونت در خصوص شمول یا عدم «شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه برق (موضوع نامه شماره ۲۲۰۰۰۶/۴۳۶۸۶/۳ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۹ دفتر دولت)» اعلام میدارد:
نظر به اینکه ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود و بر همین اساس ماده(۱۹) قانون یاد شده  مودیان را مکلف نموده است که در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و حصول نمایند.
از طرفی طبق قرارداد سوم جزء «ج» بند «۴» قانون بودجه سال ۱۳۸۹ شرکتهای توزیع برق مکلف گردیده اند نسبت به فروش و عرضه برق به مشترکین با قیمت تعیین شده اقدام نمایند و مابه التفاوت آن را در دفاتر شرکت به حساب بستانکار دولت منظور نمایند.
در نـتیـجـه مبـلغـی کـه در صـورتـحسـاب بـرق بـرای مشترک درج می شود مصداق ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و مبلغی که به عنوان مابه التفاوت در دفاتر به حساب دولت منظور می شود انطباقی با تکلیف یاد شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد.
با توجه به مراتب فوق یارانه پرداختی دولت بابت برق موضوعا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است و از این جهت نیازی به صدور مصوبه نمی باشد این نظر می تواند طبق بند «۱۹» ضوابط بودجه سال ۱۳۸۹ مبنای اقدام قرار گیرد.
 
 
فاطمه بداغی
معاون محترم حقوقی رئیس جمهور
شماره:۳۳۴۱۸/۷۲۲
تاریخ :۱۰/۵/۱۳۹۰
پیوست : ندارد
 
جناب آقای علی عسکری
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور
سلام علیکم
 
با احترام بازگشت به نامه شماره ۳۲۳۶/۲۰۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ در خصوص چگونگی اجرای مقررات ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد شرکت های توزیع برق که یارانه برق را دریافت نموده اند اعلام می دارد :
این معاونت طی نامه شماره ۱۴۰۳۱۲/۷۲۲ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۹ اعلام داشته است که « یارانه پرداختی دولت بابت برق موضوعا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است .»
تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد :
«تبصره ۲ – در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمات معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمات تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد . »
تبصره (۳) ماده یاد شده نیز مقر می دارد :
«تبصره ۳ – در صورتی که مودیان به عرضه توأم کالا ها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند ، صرفا مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالا ها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد . »
معهذا با توجه به اینکه کلیه مبالغ دریافتی بابت یارانه برق در حساب شرکت های توزیع برق به عنوان درآمد شرکتهای مزبور تلقی می شود ، لذا با اتخاذ ملاک تبصره های (۲ و ۳) ماده (۱۷) قانون یاد شده تنها مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالا ها و خدمات که از محل درآمد غیر یارانه ای خریداری شده در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد .
 
                                  
 
 
  حسن صادقی
سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۷- مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi