استرداد اضافه پرداختی مودیان

استرداد اضافه پرداختی مودیان


شماره:۲۵۳۴۸

تاریخ:۱۹/۱۰/۱۳۸۸

پیوست: دارد
 
 
بخشنامه
 
۰۶۷
۸۸
ماده«۱۷» قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
 
ذینفعان
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
استرداد اضافه پرداختی مودیان
احتراما، پیرو بخـشنامـه هـای شمـاره ۹۴۸۵ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷و ۱۴۸۱۳ مــورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ و اصــلاحــیـه هــای بــعــدی بـه شـمـاره ۸۷۱۵ مـورخ ۰۹/۰۴/۱۳۸۸ موضوع ابلاغ دفترچه راهنما و ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده،با توجه به اهمیت موضوع استرداد به موقع مالیات و عوارض اضافه پرداختی در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ضمن تأکید مـجـدد بر در اختیار قرار دادن راهنما و فرمهای استرداد به مودیان متقاضی استرداد،مقتضی است نسبت به انجام استردادهای درخواستی دوره های قبلی و پائیز سال ۱۳۸۸ با رعایت قانون و مقررات و ضوابط اجرائی مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ اقدام نمایند.
 
محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:     2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر نظارت برامور اجرایی
تلفن:۸۳۲۷۱۰۶۷-۰۲۱، ۸۳۲۷۱۰۶۶- ۰۲۱
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
 
 
 
شماره:۹۴۸۵
تاریخ:۲۱/۱۰/۱۳۸۷
پیوست:
 
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مالیاتی
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
 
 
در اجـرای تـبصـره یـک مـاده ۱۷ قـانون مالیات بر ارزش افزوده بدینوسیله دفترچه راهنمای استرداد اضافه پرداختی مـودیـان بابـت مـالیات و عوارض مخصوص اولین دوره تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (مهر لغایت آذر ۱۳۸۷) جهت اطلاع ابلاغ می گردد، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا دفترچه مذکور به نحو شایسته در اختیار کلیه مودیان محترم مالیاتی متقاضی استرداد قرار گیرد تا در طی مهلت مقرر در دفترچه راهنما(۱۵ روز) نسبت به ارائه اسناد و مدارک مربوط به استرداد اقدام نمایند.
لازم به ذکر است که دستورالعمل اجرائی استرداد مالیات و عوارض توسط ادارات کل امور مالیاتی در اجرای قانون موصوف متعاقبا اعلام خواهد شد.
 
 
با تقدیم احترام
نادر آریا
 
 
 شماره:۱۴۸۱۳
تاریخ:۱۱/۱۲/۱۳۸۷
پیوست:
 
 
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مالیاتی
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
 
 
با سلام
 
احتراما، پیرو نامه شماره ۹۴۸۵ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ در خصوص ابلاغ دفترچه راهنمای استرداد اضافه پرداختی مودیان بابت مالیات و عوارض مـخصوص اولـین دوره تسلیم اظـهـارنامـه مـالیات بـر ارزش افـزوده و در اجـرای تبـصره یک ماده «۱۷» قانون مالیات بر ارزش افزوده بدینوسیله دسـتـورالعـمل ضـوابـط اجـرائـی اسـتـرداد مـالیـات و عـوارض قـانون مـذکور جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رعایت نکات زیر برای اجرای دستورالعمل مذکور ضروری می باشد:
۱. دسـتـورالـعـمل فوق الـذکر برای انجام امور استرداد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط برای دوره اول و دوم مالیات بر ارزش افزوده ( از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۷ لغایت ۳۰/۹/۱۳۸۷ و ۱/۱۰/۱۳۸۷ لغایت ۳۰/۱۲/۱۳۸۷) جاری خواهد بود.
۲. لازم است ادارات کل امور مالیاتی تمهیداتی را فراهم نمایند تا استردادهای مالیات و عوارض دوره اول (۱/۷/۱۳۸۷ لغایت ۳۰/۹/۱۳۸۷) تا پایان وقـت اداری ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ بـه پـایـان رسـیده باشـد. و هـمـچنین استرداد مالیات و عوارض دوره دوم (۱/۱۰/۱۳۸۷ لغایت ۳۰/۱۲/۱۳۸۷) در مهلت مقرر قانونی انجام شود.
۳. ادارات کل امور مالیاتی مکلف به ارائه خلاصه گزارش استرداد مالیات و عوارض به صورت ماهانه به معاونت مالیات بر ارزش افزوده می باشند.
بدیهی است حسن اجرای دستورالعمل موصوف با مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.
 
 
با تقدیم احترام
نادر آریا
 
 
شماره:۸۷۱۵
تاریخ:۰۹/۰۴/۱۳۸۸
پیوست:
 
 
 
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مالیاتی
 
 
با سلام
 
احـترامـا، پیـرو بـخـشنـامـه شـمـاره ۱۴۸۱۳ مـورخ ۱۱/۱۲/۸۷ در خـصـوص ابـلاغ ضـوابط اجرائی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره های پـاییـز و زمـسـتان سـال ۱۳۸۷، دسـتورالعمل مذکور با لحاظ اصلاحاتی به شرح ذیل جهت اجرا در دوره بهار و تابستان سال ۱۳۸۸(۱/۱/۱۳۸۸ لغایت ۳۱/۶/۱۳۸۸) ابلاغ می گردد.
۱. متن ذیل به عنوان تبصره به قسمت اخیر بند ۲- ۱ ماده یک اضافه می شود.
تبصره: در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مطابق مفاد ماده «۲۱» قانون مالیات بر ارزش افزوده اضافه پرداختی مودی قابل استرداد در این دوره نبوده و صرفا با رعایت سایر مقررات مربوطه(از جمله اختیار سازمان به رسیدگی و حسابرسی) قابل انتقال به حساب مالیات و عوارض دوره بعد خواهد بود.
۲. متن ذیل جایگزین تبصره بند «۳- ۱» ماده یک می گردد:
تبصره: در صورت درخواست استرداد،مودی می بایست علاوه بر درج درخواست استرداد در فرم اظهارنامه، فرم درخواست استرداد(پیوست شماره یک) را تکمیل و حداکثر ظرف سی روز از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نماید. در صورت عدم درج درخواست استرداد در فرم اظهارنامه و عدم ارائه فرم درخواست استرداد در مهلت مقرر (سی روز)، درخواست استرداد کان لم یکن تلقی و اضافه پرداختی مودی، با رعایت سایر مقررات مربوطه(از جمله اختیار سازمان به رسیدگی و حسابرسی) به حساب مالیات و عوارض دوره بعدی منظور خواهد گردید.
۳. متن ذیل جایگزین بند «۵- ۱» ماده یک می گردد:
۵-۱- مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده که متقاضی استرداد می باشند، مکلفند همراه فرم تکمیل شده درخواست استرداد و یا حداکثر ظرف سی روز از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، اسناد و مدارک مثبته مذکور در ماده ۲  این دستورالعمل را به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
۴. متن های ذیل جایگزین تبصره های ۶ و ۷ ماده دو لغو می گردد:
تبصره ۶- مودی می بایست آخرین وضعیت کالاهای خریداری شده و کالاهای وارداتی در پایان دوره را که به فروش نرسیده اند، به همراه مدارک مورد نیاز استرداد به اداره امور مالیاتی اعلام نماید.
تبصره۷- کلیه صورت حساب های خرید و فروش مودیان( به استثنای موارد خاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام می شود)بایستی در چارچوب مفاد ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شود.بدیهی است آن قسمت از مدارک خرید کالا( صورتحساب خرید) که مطابق با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور و با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه نباشد به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول نبوده و وجه مربوطه مسترد نخواهد شد.
۵. بند و تبصره ذیل به بندهای ذیل،قسمت الف ماده چهار اضافه می گردد:
الف- ۸) اظهارنظر در مورد ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، به لحاظ اینکه کالاهای تولیدی توسط ماشین آلات مذکور کالاهای معاف موضوع ماده ۱۲ قانون نباشد.
تبصره: در صورتی که ماشین آلات مذکور به منظور تولید کالاهای معاف وارد گردیده باشد با توجه به مفاد تبصره های ۲ و۳ ماده( ۱۷) قانون، مالیات و عوارض قابل استرداد نبوده و لازم است وجه چک های دریافتی وصول گردد.
۶. متن ذیل جایگزین ماده پنج می گردد:
ماده۵- مودیان متقاضی استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده بایستی حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۲۱) نسبت به تهیه و تسلیم فرم تکمیل شده درخواست استرداد به همراه اسناد و مدارک درخواستی (موضوع ماده ۲) به اداره امور مالیاتی اقدام نمایند.
۷. متن ذیل جایگزین ماده شش می گردد:
ماده۶- در صورت عدم امکان ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک در مهلت مقرر موضوع بند ۱- ۵ ماده یک و ماده پنج این دستورالعمل(سی روز)، مودیان مالیاتی می توانند با ارائه درخواست کتبی قبل از پایان مهلت سی روز اولیه طبق فرم نمونه پیوست شماره (۳) به اداره امور مالیاتی ذیربط، تقاضای تمدید مهلت حداکثر تا پانزده روز دیگر از تاریخ انقضای مهلت ماده پنج جهت ارائه اسناد و مدارک را نمایند. در صورت ارائه اسناد و مدارک درخواستی موضوع استرداد در مهلت تمدید شده،مودی در خصوص موضوع تبصره «۶» ماده «۱۷» نسبت به مدت تمدید شده ادعایی نخواهد داشت. در صورت عدم تکمیل و ارائه اسناد و مدارک ظرف مهلت های مذکور، درخواست استرداد کان لم یکن تلقی شده و اضافه پرداختی اظهار شده مودی با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه(از جمله اختیار سازمان به رسیدگی و حسابرسی) به حساب مالیات و عوارض دوره بعد منظور خواهد شد.
ضـروری اسـت ادارات کـل امـور مـالیاتی تـمهیداتی را فراهم نمایند تا استرداد های مالیات و عوارض دوره های اول و دوم سال ۱۳۸۸ در موعد مقرر قـانـونـی انـجـام پـذیرد.هـمچـنین در پـایـان هـر ماه خلاصه ای از گزارشات استرداد را به شرح ماده «۱۲» ضوابط اجرائی استرداد و پیوست شماره ۸ به دفتر نظارت بر امور اجرائی این معاونت ارسال نمایند.
بدیهی است مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل موصوف با مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.
 
 
 
با تجدید احترام
نادر آریا
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۷- مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi