بخشنامه های مالیاتی

ارسال دو فقره فرم بخشودگی جرایم وتقسیط بدهی

بخشنامه:210/60598 تاریخ بخشنامه:1387/06/24ر: ارسال دو فقره فرم بخشودگی جرایم وتقسیط بدهی

ارسال دو فقره فرم بخشودگی جرایم وتقسیط بدهی


شماره:60598/210

تاریخ:24/06/1387

پیوست:دارد
 
بخشنامه
 
001
87
قانون مالیاتهای مستقیم
167و191
 
مخاطبین اصلی/ ذینفعان
 
اداره کل امور مالیاتی…… 
 
موضوع
ارسال دو فقره فرم بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی
در راسـتای بـرنامه اسـتانـدارد سـازی فـرمـهای مـالیـاتـی بـه پـیوست 4 فـقره فـرم اصــلاح شــده بـخــشـودگــی جـرایم و تقـسیط بـدهـی ارسال می گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی در اجرای بخشنامه های شماره 762/م مورخ 1/12/85 و شماره92/م مورخ 31/2/86 در خصوص مواردی که موافقت با بخشودگی جرائم و یا تقسیط بدهی در سطح ادارات کل انجام می گردد از فرم های شماره (1) و در خصوص مواردی که مستلزم موافقت سازمان می باشد از فرم های شماره (2) استفاده نمایند.
مـسئولیت حـسن اجـرای ایـن بـخشنـامـه بـه عهـده مـدیـران کـل امـور مـالـیاتـی می باشد. 
 
 محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 167- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و ج…
 ماده 191 ـ تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ‌درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عد…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *