ارجاع پرونده های مالیاتی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که آراء بدوی آنها در فرم های چاپ شده قبلی انشاء و ابلاغ گردیده است.

ارجاع پرونده های مالیاتی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که آراء بدوی آنها در فرم های چاپ شده قبلی انشاء و ابلاغ گردیده است.


شماره:۶۵۰۵۳/۱۵۰۳۱/۲۰۱

تاریخ:۳۰/۰۸/۱۳۸۸

پیوست: دارد
 
بخشنامه
               
۰۵۵
۸۸
۲۴۷ الحاقی
م
 
 
مخاطبین اصلی/
ذینفعان
 
ادارات کل امور مالیاتی
دفاتر و ادارات کل ستادی سازمان
 
موضوع
ارجاع پرونده های مالیاتی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که آراء بدوی آنها در فرم های چاپ شده قبلی انشاء و ابلاغ گردیده است.
    
       به رغم آنکه در ارتباط با قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و احیاء و برقراری مجدد هیأت های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به موجب بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ مورخ ۲۷/۴/۸۸ و تذکرات بعد از آن از جمله بخشنامه شماره ۵۴۵۷۸/۲۱۴ مورخ ۲۷/۵/۸۸ دفتر نظارت بر هیأت های حل اختلاف مالیاتی تصریح و تأکید گردیده به جهت انطباق مراحل بعدی پرونده با قانون جدید و جلوگیری از بروز اشتباه توسط مودیان محترم مالیاتی که منجر به عدم استفاده از حقوق قانونی آنان می شود لازم است کلمه «بدوی» و نیز متن ماده ۲۴۷ الحاقی و تبصره های ۱ و ۶ آن به نحو مقتضی در آراء درج و سپس به مودیان ابلاغ گردند، معهذا مشاهده می شود برخی از آرای بدوی صادره از تاریخ ۱۳/۴/۸۸ که قابل طرح در مرجع تجدید نظر بوده بدون رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر ارائه اطلاعات صحیح به مودیان در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده، با همان توضیحات و مطالب قانونی مندرج در ظهر آنها به روال قبل و بدون تطبیق دادن با الحاقیه مذکور و اضافه نمودن نکات یاد شده در آنها به مودیان ابلاغ و موجب گمراهی و محرومیت مودیان مربوطه از حقوق قانونی آنها در اعتراض به موقع به آرای بدوی و مراجعه به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر شده است. علیهذا موکدا یادآور می گردد مسئولین ذیربط مکلفند مادام که اوراق مورد نظر تجدید چاپ نگردیده با استفاده از مهر مخصوص که عندالاقتضاء برای این امر تهیه می نمایند و یا به طرق دیگر، نسبت به اصلاح مندرجات فرم آرای قبلی که در مرحله بدوی صادر و بدون رعایت مفاد دستورالعمل های فوق الذکر به مودیان مالیاتی ابلاغ شده اقدام و ضمنا در صورتیکه مودیان نسبت به این قبیل آراء معترض بوده یا خواهند بود با رعایت سایر مقررات قانون جدید به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ارجاع تا مورد رسیدگی قرار گیرند. مگر اینکه در متن آراء بدوی ابلاغ شده، تکلیف مودیان از لحاظ نحوه مراجعه به مرجع تجدید نظر صراحتا نوشته شده باشد.
مدیران کل محترم مالیاتی ذیربط مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه خواهند بود.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد: ۱- داخلی ×       2- خارجی ×
مرجع پاسخگوئی:
تاریخ اجرا: ۱۳/۴/۸۸
مدت اجرا: نامحدود
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ (شماره و تاریخ):
 
  
شماره:۵۱۵۲۰
تاریخ:۲۵/۰۳/۱۳۸۸
پیوست:
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده(۲۴۷) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۲۱۱۲/۲۷۸ مورخ ۹/۳/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
 
 
محمود احمدی نژاد
رییس جمهور
 
شماره: ۱۲۱۱۲/۲۷۸
تاریخ: ۰۹/۰۳/۱۳۸۸
پیوست:
 
 
قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده(۲۴۷)
به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن
 
ماده واحده– متن زیر به عنوان ماده(۲۴۷) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد:
ماده ۲۴۷- آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده(۲۰۳) این قانون و تبصره های آن به مودی،از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد.
تبصره۱- مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.
تبصره۲- نمایندگان عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.
تبصره۳- در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدید نظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.
تبصره۴- آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده(۲۵۱) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.
تبصره ۵- سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.
تبصره۶- در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.
  
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماده یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
 
 
 
 
علی لاریجانی
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۲۴۷- آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس <b…< td=””>
</b…<>
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi