رای شورا شماره 30/4/3442 تاریخ 1369/03/06

اراضی بایر وقفی مشمول مالیات است.

اراضی بایر وقفی مشمول مالیات است.


 
 
شماره : 3442/4/30-6/3/69
 
“رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی “
 
گزارش شماره 4404/5/30-13/1/1369دفترفنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ 29/2/1369شورایعالی مالیاتی مطرح است .مفادگزارش اجمالاعبارت ازاین است که بموجب تبصره یک ماده 214قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345واصلاحیه های بعدی آن زمینهای بایرمتعلق به دولت وشهرداریهاوموسسات وابسته به دولت و شهرداریهاوموسسات خیریه وعالم المنفعه وسفارتخانه هاازپرداخت مالیات براراضی بایردرسالهای مربوط معاف بوده است امانسبت به اراضی بایری که وقف عام یاخاص گردیده ،درقانون مذکورصراحتامعافیتی منظورنشده وبه همین لحاظ درگذشته نیزوزارت متبوع طی نامه هائی عنوان سازمان اوقاف اینگونه موقوفات رامشمول مالیات اراضی بایردانسته است .حال چون اخیرااداره کل حج واوقاف استان تهران درخواست رسیدگی مجددبه موضوع واصلاح نامه های یادشده مبنی برمعافیت اراضی موردبحث را نموده وبه نظردفترفنی مالیاتی هم درمواردی که اراضی برای همیشه وقف عام می گرددومتولی آن سازمان حج واوقاف وامورخیریه می باشدمسئله قابل تامل است ،بررسی واتخاذتصمیم درباره آن ضروری می باشد.
هیات عمومی شورایعالی مالیاتی دراجرای بند3ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366پس ازبحث ومطالعه پیرامون موضوع وشوروتبادل نظربشرح آتی اعلام نظرمی نماید:
چون معافیتهای مربوط به مالیات اراضی بایربطورروشن درتبصره یک ماده 214قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345واصلاحیه های بعدی آن ذکرگردیده است که اراضی بایروقفی جزدرمواردمصرح مذکوردرآن تبصره نمی باشند،لذامعافیتی نسبت به آنهامترتب نیست واینگونه اراضی نیز مشمول پرداخت مالیات مقررخواهدبود.
محمدتقی نژادعمران     محمدرزاقی            مرادحسین ملکی
محمودحمیدی           علی اکبرنوربخش        علی اصغرمحمدی
نظراقلیت :
نظربه اینکه بموجب ماده 55 قانون مدنی وقف عبارتست ازحبس عین و تسبیل منفعت وباوصف مذکورباجاری شدن صیغه وقف   عین مال موردوقف از مالکیت واقف خارج شده ومتولی موقوفه وموقوف علیهم که به ترتیب مجاز به اداره موقوفه واستفاده ازمنافع آن طبق نظرواقف می باشندمالک عین موقوفه نخواهدبودلذاتصوروجودمالک برای املاک موقوفه منتفی است وچون بموجب قسمت اخیرتبصره 2ماده 214قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1354واصلاحیه ای بعدی آن به مسئولیت مالک درپرداخت مالیات اراضی بایرتصریح شده است ودرتبصره 3ماده 1ومواد4و5 آئین نامه ماده مذکوربه مالک یامالکین اشاره شده است لذااراضی بایرموقوفه به علت نداشتن مالک نسبت به عین مشمول ماده 214ازنظرپرداخت مالیات اراضی بایرنمی باشند.
علی اکبرسمیعی         محمدطاهر             علی ظریف گلزار
“مجموعه قوانین مالیاتی – تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375
انتشارات فرودسی ”                          صفحه 365-366
11
مواد قانونی وابسته
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید