احتساب وجوه موضوع بند (ز)تبصره(13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور توسط شرکتهای بیمه تجاری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

احتساب وجوه موضوع بند (ز)تبصره(۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور توسط شرکتهای بیمه تجاری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی


شماره:۳۱۷۶/۲۱۰

تاریخ:۱۳/۰۲/۱۳۹۰

پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
کد:
۰۰۹
۹۰
۱۴۷
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
 
موضوع
احتساب وجوه موضوع بند (ز)تبصره(۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور توسط شرکتهای بیمه تجاری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
تصویر تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت۴۶۱۲۶ک مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۰ وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد مبنی بر «ده درصد (۱۰%) از حق بیمه شخص ثالث،سرنشین و مازاد دریافتی مصوب تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال که توسط شرکتهای بیمه تجاری بر اساس سهمیه تعیین شده در اجرای حکم بند «ز» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۱۱ مندرج در قسمت سوم قانون مذکور واریز شده است، از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۸۶ محسوب می شود» جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد.
 
امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی
تلفن:۳۹۹۰۳۹۲۰
تاریخ اجراء:عملکرد ۱۳۸۶
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ(شماره و تاریخ):
 
 
 
شماره:۳۸۶۹/ت۴۶۱۲۶ک
تاریخ:۱۴/۰۱/۱۳۹۰
پیوست:
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
وزیـران عضـو کمـیسیون اقـتصــاد در جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ بـنا به پیشنهاد شماره ۱۹۷۵۸۳/۶۲ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹وزارت امور اقتصادی و دارایی و بـه اسـتناد مـاده (۱۴۷) قـانون مـالیاتـهای مـستقیـم- مـصوب ۱۳۶۶- و بـا رعـایـت جزء “و” بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۸۳/ت۳۸۸۵۵هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:
ده درصد(۱۰%) از حق بیمه شخص ثالث،سرنشین و مازاد دریافتی مصوب تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال که توسط شرکتهای بیمه تجاری بر اساس سهمیه تعیین شده در اجرای حکم بند «ز» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۱۱ مندرج در قسمت سوم قانون مذکور واریز شده است، از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۸۶ محسوب می شود.
این تصویب نامه در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹   به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
 
 
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
  
شماره:۱۵۸۷۸۳/ت۳۸۸۵۵هـ
تاریخ:۰۱/۱۰/۱۳۸۶
پیوست:
 
دفتر هیئت دولت
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۶ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱- اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده(۲۲) آیین نامه داخلی هیئت دولت در موارد زیر به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد تفویض می شود:
الف- اجـاره نـقل و انـتقال امـوال غـیر منـقول دسـتگاههـای دولتـی مقرر در موارد (۱۱۳)،(۱۱۴)،(۱۱۵)،(۱۱۷)،(۱۱۸) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶- و ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب سال ۱۳۸۰-.
ب- اجازه ایجاد بازارچه های مشترک مرزی موضوع ماده (۱۱) قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب ۱۳۷۲-.
ج- اصـلاح و تـغییـر آییـن نامـه هـای اجـرایی بند “ج” ماده (۱۲)،بند “د” ماده (۲۳)، بند”الف” ماده (۲۶) و بند “هـ” ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳-
د- مستثنی شدن برخی شرایط ورود و خروج خودرو موضوع اختیارات هیئت وزیران مندرج در ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گـمـرکـی ،سـود بـازرگـانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب ۱۳۷۱- و قانون امور گمرکی- مصوب ۱۳۵۰-.
هـ- اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات و واردات.
و- اختیارات مندرج در مواد(۱۴۷) و (۱۷۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.
ز- مصالحه متعهدان ارزی.
ح- اصلاح مصوبات هیئت وزیران در چارچوب اختیارات تفویض شده.
ط- اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه ها حسب مورد.
ی- اصلاح تصویب نامه های مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی(حسب مورد).
ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون مذکور می باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده(۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.
۲- در موارد ضروری مصوبات کمیسیون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رییس جمهور قابل طرح در هیئت وزیران می باشد.
 
 
 
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
 
 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۴۷- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ …
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi