اجرای مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درخصوص نهادهای عمومی غیردولتی

اجرای مقررات ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درخصوص نهادهای عمومی غیردولتی


شماره:۴۱۲۸۱/۲۳۰/د

تاریخ: ۲۸/۱۲/۱۳۹۱

پیوست:

 

بخشنامه

 

۱۰۷

۹۱

ماده ۸۵

م

 

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران                                                 

ادارات کل امور مالیاتی

 

موضوع

اجرای مقررات ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درخصوص نهادهای عمومی غیردولتی

پیرو بخشنامه شماره ۱۶۱۸/۲۳۰/د مورخ ۲۲/۱/۹۱، موضوع اجرای مقررات ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند«ج» بخشنامه اخیرالذکر موارد ذیل متذکر می گردد:

با عنایت به مفاد ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی،مصوب ۱۹/۴/۷۳ مجلس شورای اسلامی،موسسات وابسته به نهادهای مذکور نیز نهاد عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده «۵» قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ محسوب می گردند.

لازم به ذکر است براساس تبصره«۱» ماده واحده قانون فوق الذکر، موسسه وابسته از نظر قانون یاد شده واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند موسسه و نهاد عمومی غیردولتی تاسیس و اداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجراء: در طول اجرای برنامه پنجم

مدت اجراء: مطابق تصویب نامه

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی 

نحوه ابلاغ: فیزیکی / سیستمی

لطفا هرگونه ابهام وتوضیح را از طریق شماره ۳۹۹۰۳۱۰۱ با  دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید . 

         

 

 

 

 

شماره: ۱۶۱۸ /۲۳۰/د
تاریخ:۲۲/۰۱/۱۳۹۱
پیوست:دارد
  
بخشنامه
 
۰۸۰
۱۳۹۰
ماده ۹۰
م
  
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی …
موضوع
درخصوص اجرای مقررات ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
پـیـرو بـخـشـنامـه هـای شـماره ۲۸۰۵/۲۰۰ مـورخ ۱۱/۲/۹۰ و شـماره ۵۸۲۱/۲۰۰ مورخ ۱۰/۳/۹۰ و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (۱) و(۲) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایردستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵)قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵)قانون محاسبات عمومی کشور،مقرر می دارد:
الف– با توجه به حکم ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه و تغییر مفاد ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم در طول اجرای قانون مذکور ، ‌‌نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (۱) و (۲) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون (قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۲) ریال به نرخ ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) خواهد بود.
ب– اشخاص موضوع مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور،وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی می باشند.
ج– فـهـرست مـوسـسات و نـهادهـای عمـومی غـیر دولتـی بـشرح زیر می باشد:
۱- شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد.
۲- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
۳- هلال احمر
۴- کمیته امداد امام
۵- بنیاد شهید انقلاب اسلامی
۶- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۷- کمیته ملی المپیک ایران.
۸- بنیاد ۱۵ خرداد.
۹- سازمان تبلیغات اسلامی .
۱۰- سازمان تامین اجتماعی .
۱۱- فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران
۱۲- موسسه های جهاد نصر ، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیرنظر جهاد کشاورزی.
۱۳- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
۱۴- کتابخانه حضرت آیت اله مرعشی نجفی (قم).
۱۵- جهاد دانشگاهی .
۱۶- بنیاد امور بیماری های خاص .
۱۷- سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران.
۱۸- صندوق بیمه روستائیان و عشایر
 د– با عنایت به نص صریح ماده ۵۲ قانون صدرالذکر ، اشخاص مذکور (بندهای ب و ج فوق الاشاره ) درصورت رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات والحاقات بعدی آن یعنی اصلاح و برقراری نظام پرداخت حقوق و مزایا بر اساس فصل دهم قانون مذکور ، مشمول مقررات صدر ماده ۸۵ خواهند بود ، درغیر این صورت مالیات بر درآمد کارکنان اشخاص مذکور مشمول مقررات قسمت اخیرماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم ( پس از کسر معافیت های مقرر در قانون م .م تا مبلغ۰۰/۰۰۰/۴۲ ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ ق.م.م) می باشد.
 بنابراین مقرر می گردد ادارات امور مالیاتی در هنگام دریافت فهرست حقوق بگیران اشخاص مذکور ، وفق مقرارات ماده ۸۶ و همچنین رسیدگی در اجرای ماده۹۰ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ ، از رعایت یا عدم رعایت مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اطمینان حاصل و نتیجه را درگزارش خود درج و برابر مقررات اقدام نمایند. بدیهی است حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی که مسئولیت تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی این قبیل مودیان را نیز بر عهده دارند می بایست در زمان تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی مودیان در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مراتب رعایت یا عدم رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را صراحتا در قسمت هشتم گزارش حسابرسی مالیاتی (رسیدگی به هزینه و مالیات حقوق و دستمزد ) درج و با توجه به آن نسبت به محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اقدام نمایند.   
 
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
 
تاریخ اجراء: درطول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه
مدت اجراء: (۱۳۹۴-۱۳۹۰)
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ:…………….
 
  

 

 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۸۵- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi