اجرای ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی

اجرای ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی


 

شماره: ۳۵۴۹/۲۰۱
تاریخ: ۲۹/۰۴/۱۳۸۲
پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۵۰-۵/۸/۸۱
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: ۷۷
شماره حوزه مالیاتی: ۱۰۱۱-۱۴
شماره سر ممیزی مالیاتی: ۱۰۱-۱۴
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان آذربایجان غربی
اداره امور مالیاتی شهرستان خوی
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: ۴/۱۰/۸۱
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۸۷۱۵-۲۰۱-۱۶/۱۰/۸۱
 
خلاصه واخواهی: ۱- تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم به شرکت صحیح نمی باشد، زیرا درآمد مشمول مالیات شرکت برابر دفاتر ابرازی تعیین ومشخص گردیده وکلیه درآمدها ناشی از فروش پیمان صادراتی و وارداتی بوده وقراردادهای مربوطه پیوست پرونده می باشد، لذا شرکت طبق دفاتر واسناد ومدارک تسلیمی رأسا اقدام به صادرات کالا و تحصیل درآمد نکرده تا مشمول ماده ۱۴۱ باشد این موضوع طی بخشنامه ۲۱۷۶۲/۴۷۸۸-۴/۳۰-۲۰/۵/۷۶ مبنی بر عدم برخورداری چنین شرکتهایی از معافیت مالیاتی به صراحت بیان شده.
۲- اعمال ۱۵% تخفیف نسبت به مالیات وجه قانونی ندارد زیرا مالیات شرکت بر اساس قبول سود ابرازی وهزینه های برگشتی تعیین گردیده و تخفیف فقط از محل هزینه های برگشتی قابل اعمال است.
۳- هیأت تجدید نظر بدون توجه به فرار تحقیق اجرا شده توسط ممیز مالیاتی ثالث وبدون توجه به اظهارات مأمور تشخیص در متن رأی مبنی بر رعایت رأی شماره ۸۸۷-۴/۳۰-۱۱/۲/۸۱ شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی در مورد پرونده عملکرد ۷۷ شرکت مرزنشینان شماره ۷ که موضوع فعالیت آن مشابه همین شرکت می باشد، صدور رأی بدون در نظر گرفتن واقعیت امر نموده است.
رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید:
اسناد ومدارک مضبوط در پرونده از جمله اظهارنامه تسلیمی متکی به دفاتر قانونی عملکرد ۷۷ مودی حاکی از خرید و فروش و واردات وصادرات کالا توسط شرکت در سال مذکور نبوده و به دلیل کسب درآمد خدمات ناشی از واگذاری پیمان نامه های ارزی، در مرحله تشخیص مالیات مشمول معافیت مالیاتی صادرات کالا موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم قرار نگرفته، اگر چه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر جهت رسیدگی به اعتراض مأمور تشخیص مالیات نسبت به نظر اکثریت هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبنی بر شمول معافیت مورد بحث به مودی قرار رسیدگی صادر ومفاد گزارش مجری قرار موید اقدام مأمور تشخیص مالیات وعدم شمول معافیت مالیاتی صادرات به شرکت مزبور می باشد (برگ ۱۱۴ پرونده) لکن چون نظر اکثریت هیأت تجدید نظر بدون رعایت بخشنامه شماره ۲۱۷۶۲/۴۷۸۸-۴/۳۰ مورخ ۲۰/۵/۷۶ وعدم توجه به محتویات پرونده و گزارش مجری قرار وبدون اظهارنظر موجه ومدلل نسبت به صحت وسقم ادعاهای شاکی صادر و مأخذ مطالبه مالیات نیز در متن رأی قید نشده لذا به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررات به رأی مورد واخواهی ایراد وارد واین شعبه ضمن نقض آن پرونده مالیاتی مربوطه را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی و صدور رأی مقتضی بر اساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید.
 
روح اله باباسنگانی
عباس رضائیان
علی عزیزی
 
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi