اجرای ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: گیلان

اجرای ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: گیلان


 

شماره: ۱۶۶۰/۲۰۱
تاریخ: ۳۱/۰۲/۱۳۸۲
پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۹۵۷-۱۸/۶/۸۱
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: ۷۸
شماره حوزه مالیاتی: ۵۱۹۲۳
شماره سر ممیزی مالیاتی: ۵۱۹۲۰
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان گیلان
اداره امور مالیاتی شهرستان رودبار
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: ۲۷/۷/۸۱
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۷۰۶۹-۲۰۱-۲۱/۸/۸۱
 
خلاصه واخواهی: احتراما با عنایت به مفاد ماده ۲۵۱ شکایت شرکت نسبت به رأی هیأت تجدید نظر را به استحضار می رساند: ۱- عدم توجه دقیق به توضیحات مستدل شرکت ومراعات نشدن مفاد ماده ۲۴۸ وبه استناد گزارش کارشناسان مجری قرار در مورد برگشت ذخیره موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل آنکه طرح مورد بحث موجب تولید محصول جدیدی نخواهد شد، می باشد. ۲- این شرکت حدود سی سال پیش بنا و احداث شده که با توجه به لزوم انجام تغییرات تکمیلی به مرور زمان تغییراتی در سیستمهای اولیه ایجاد شده و بر اساس دستورالعملهای صادره موظف به انجام تغییرات زیربنائی می گردد که به لحاظ اجرای آن ملزم به انجام امور تکمیلی و پروژه توسعه بر پایه اصول فنی قابل قبول روز است، مجوز طرح بنام شرکت صادر وشرکت نیز وظایف خود را در اخذ ذخیره ماده ۱۳۸ بر اساس مصوبه مجمع عمومی به انجام رسانیده است. ۳- با توجه به مفاد قانونی شرکت مجوز توسعه و تکمیل واحد خود را احراز نموده و در هیچ قسمت ماده ۱۳۸ لزوم تولید یک محصول خاص یا جدید شرط نشده است و آنچه که شرکت در شرف تکمیل آن است دقیقا با موارد مصرحه قانون “تکمیل وتوسعه” مطابقت دارد. ۴- آنچه شرکت هزینه نموده وبرای آن مجوز نیز اخذ نموده خارج از چارچوب تکمیل وتوسعه نبوده ودر غیر این صورت نیازی به موافقت یا اخذ مجوز از وزارت صنایع را نداشت. ۵- معافیت ماده ۱۳۸ امکان توسعه و تکمیل واحدهای قدیمی را میسر می سازد و در غیر این صورت کلیه واحدهای قدیمی به دلیل عدم تطابق با استانداردهای فعلی می بایست تعطیل شوند. ۶- در زمان تشکیل جلسه هیأت تجدید نظر فقط نماینده محترم دارائی در جلسه حضور داشته و بعد از تحریر رأی مراتب به امضاء نماینده دادگستری رسیده وفاقد امضاء واظهارنظر نماینده مجمع امور صنفی می باشد. با عنایت به مراتب مذکور استدعا دارد دستورات لازم در خصوص نقض رأی صادره وارجاع پرونده به هیأت همعرض را صادر فرمایند.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وبا مطالعه وبررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
نظر به اینکه شرط استفاده از معافیت موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی موجود با کسب اجازه قبلی از وزارتخانه ذیربط می باشد بنابراین استدلال کارشناس مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبنی بر قابل قبول ندانستن معافیت ذخیره شرکت مودی به دلیل آنکه محصول جدیدی تولید نگشته فاقد وجاهت قانونی است، در حالیکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رسیدگی به لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت در مورد گزارش مذکور و بدون اظهارنظر مستدل وموجه صرفا با استناد به گزارش مورد اعتراض ومغایر مقررات ماده ۲۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصدار رأی نموده است علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض قانون وعدم کفایت رسیدگی نقض وپرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مزبور احاله می نماید.
 
صدیقه کاتوزیان
علی اکبر نوربخش
رضاسعیدی امجد
 
مواد قانونی وابسته
 -…

فهرست مطالب

این مطلب رو به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi