اجرای تبصره 2 ماده 104 اصلاحی موضوع بند ل ماده 139

اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰۴ اصلاحی موضوع بند ل ماده ۱۳۹


 

شماره: ۴۷۷ /۲۰۰

تاریخ: ۲۱/۰۱/۱۳۹۲

پیوست:

 

بخشنامه

 

۰۲

۹۲

ماده ۱۳۹ و تبصره ۲ ماده ۱۰۴

م

 

مخاطبین

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ در خصوص اشخاص موضوع بند ل ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون یاد شده

 در اجرای ماده(۴)دستورالعمل موضوع ماده(۱۲)آیین نامه اجرایی تبصره (۳)ماده ۱۳۹قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳/۴۳۴۸-۲۱۱ مورخ ۴/۱۱/۸۳ در خصوص نحوه اجرای تبصره(۲) ماده ۱۰۴ قانون مذکور مقتضی است به منظور اعلام نظر در اجرای تبصره مذکور در موارد استعلام، ادارات امور مالیاتی به شرح زیر اقدام نمایند.

۱- با بررسی سوابق پرونده مودی(دریافت کننده وجوه) از دارا بودن مجوز فعالیت صادره از طرف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با رعایت دستورالعمل اجرائی موضوع ماده(۱۲) آیین نامه اجرائی تبصره (۳) ماده ۱۳۹ ق.م.م و انطباق آن با نحوه فعالیت مودی(مورد استعلام) اطمینان حاصل گردد.

۲- ضمن اخذ قرارداد یا سایر مستندات مربوط به فعالیت های موضوع استعلام،مراتب را با مصادیق فعالیت های مشمول معافیت موضوع بند(ل) ماده ۱۳۹ ق.م.م تطبیق نمایند و از شمول فعالیت آن اطمینان حاصل نمایند.

۳- با بررسی سوابق پرونده مالیات مودی(دریافت کننده وجوه) از تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان آخرین سال مالیاتی که مودی مورد نظر مکلف به تسلیم آن بوده است اطمینان حاصل گردد.

در صورت دارا بودن شرایط مذکور با رعایت مقررات نسبت به معافیت درآمد مورد استعلام، اعلام نظر گردد.

ضمنا از آنجائیکه طبق مقررات مواد ۱۵ و ۱۶ آیین نامه اجرائی تبصره(۳) ماده ۱۳۹ و مقررات تبصره(۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از معافیت مالیاتی می باشد در ذیل اعلام نظر تصریح شود، چنانچه مودی (دریافت کننده وجوه) نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی اقدام ننماید مالیات متعلق با رعایت مقررات از مودی مطالبه خواهد شد.

 

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تـاریـخ اجـراء: مطابق بخشنامه

مدت اجراء: مطابق بخشنامه

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی

لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۳۶۸ با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

         

  

 

شماره: ۱۹۱۵۳ /۴۳۴۸/۲۱۱
تاریخ: ۰۴/۱۱/۱۳۸۳
پیوست: دارد
 
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان                                             
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان                                                          
دفترفنی مالیاتی
اداره کل                                                                         
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر                                                                              
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر                           
سازمان حسابرسی
دانشکده امور اقتصادی                                                     
جامعه حسابداران رسمی ایران
پژوهشکده امور اقتصادی
 
دستور العمل اجرایی اصلاح شده موضوع ماده ۱۲ آئین نامه تبصره (۳) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانونی مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ درخصوص فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری که با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه گردیده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می گردد.
 
 
 حیدری کردزنگنه
 
 
 
دستورالعمل موضوع ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون
مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰(معافیت موضوع بند(ل) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون)
 
ماده ۱- تعریف فعالیتهای انتشاراتی،مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است :
الف – فعالیت انتشاراتی : مجموعه فعالیتهایی که در فرآیند آفرینش فکری ، تولید فنی، پخش و فروش کتاب انجام میشود تا به صورت مکتوب و یا الکترونیکی عرضه و در بازار به دست مصرف کننده برسد.
ب – فعالیت مطبوعاتی : مجموعه فعالیتهایی که در تولید و اشاعه خبر و اطلاع رسانی،انتشار و عرضه مطبوعات و نشریات شامل روزنامه و مجله یا دیگر انواع آن به صورت چاپی ، الکترونیکی و یا از طریق رسانه های دیگر در دسترس و بهره برداری مردم قرار می گیرد.
ج – فعالیت فرهنگی : مجموعه فعالیتهایی که برای توسعه ارتباطات فرهنگی،ترویج ،عرضه ، ارزشیابی، پژوهش ،نقد و بررسی آثار فرهنگی و هنری، اجرای صحنه ای و مبادلات فرهنگی و یا برای پر کردن اوقات فراغت و آموزش های فرهنگی و هنری در جهت افزایش آگاهی های عمومی صورت می گیرد.(نظیر جشنواره ها،نمایشگاه ها،مسابقات،نقد و بررسی،مراسم و مجامع)
د- فعالیت هنری : مجموعه فعالیتهایی که درفرآیند خلاقیت ، تولید ، تکثیر ، اجرای صحنه ای، نمایش و توزیع آثار سینمایی ، سمعی و بصری ، موسیقیایی ، هنری نمایشی ، هنرهای تجسمی و مرمت و بازسازی آثار تاریخی ، فرهنگی و باستانی انجام می گردد.
ماده ۲- درآمد حاصل از فعالیت های انفرادی و یا جمعی موضوعات مذکور در ماده یک این دستورالعمل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای مجوز فعالیت (یا پروانه تاسیس) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مـی بـاشد و بصـورت مکتوب،سمـعی،بصـری و صحنه ای تولید،توزیع و عرضه می گردد از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره۱:فهرست فعالیت های مشمول معافیت این دستورالعمل به شرح جدول پیوست می باشد.
تبصره۲- درآمد اشخاص حقوقی و حقیقی حاصل از فعالیت های مندرج در جدول پیوست در صورت داشتن قرارداد با اشخاص موضوع این ماده نیز از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
تبصره۳- معافیت مالیاتی اشخاص موضوع تبصره ۲ این ماده در فعالیت های انتشاراتی موضوع بند الف ماده یک دستورالعمل مشروط به ذکر شماره و تاریخ مجوز پروانه نشر در قرار داد آنها خواهد بود.
تبصره۴- معافیت مالیاتی اشخاص موضوع تبصره۲ این ماده در فعالیت های مطبوعاتی موضوع بند ب ماده یک این دستورالعمل مشروط به ذکر شماره و تاریخ مجوز فعالیت در امور انتشار مطبوعات یا خبرگزاری و یا اطلاع رسانی در قرارداد آنها خواهد بود.
تبصره۵- معافیت مالیاتی اشخاص موضوع تبصره ۲ این ماده در فعالیت های فرهنگی موضوع بند ج ماده یک این دستورالعمل مشروط به ذکر شماره و تاریخ مجوزهای تاسیس مستقل یا موردی فعالیت ها در قرارداد آنها خواهد بود.
تبصره۶- معافیت مالیاتی اشخاص موضوع تبصره ۲ این ماده در فعالیت های هنری موضوع بند د ماده یک این دستورالعمل مشروط به ذکر شماره و تاریخ مجوزهای تولید،نمایش،اجرای صحنه ای،تکثیر،توزیع و فروش اثر هنری در قرارداد آنها خواهد بود.
تبصره۷- برخورداری از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از سایر فعالیت های هنری اعم از احیاء و مرمت آثار تاریخی،فرهنگی و باستانی منوط به ارائه مجوز از سوی میراث فرهنگی کشور خواهد بود.
تبصره۸- اجرای ضوابط مندرج در تبصره های ۵،۴،۳ و ۶ این ماده از اول سال مالی ۱۳۸۳ و بعد الزامی بوده و برای سالهای مالی ۱۳۸۱و ۱۳۸۲ پس از اخذ تأییدیه انجام فعالیت اشخاص مشمول از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره۹- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور کنترل و اعمال معافیت،فهرست مشخصات کامل کلیه مجوزهای صادره در خصوص فعالیتهای موضوع بند “ل” ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم هر سال را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد در قالب بانکهای اطلاعاتی در تهران به سازمان امور مالیاتی کشور و در مراکز استان ها به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می نماید.
ماده ۳- اشخاص موضوع  این دستورالعمل مکلف به انجام سایر تکالیف مربوط از جهت تسلیم به موقع  اظهارنامه و  ترازنامه  و  حساب سود و  زیان یا اظهارنامه  حسب  مورد  می باشند.عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه موضوع ماده ۱۳۹ قانون مزبور از سوی اشخاص موضوع این دستورالعمل در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.
ماده ۴- به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (موضوع بند “الف” ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم) که دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند در صورت پرداخت وجوهی بابت فعالیتهای مندرج در فهرست موضوع بند “ل” ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم،الزامی به کسر مالیات علی الحساب (موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم) نداشته و لیکن به موجب تبصره یک ماده مذکور مکلفند ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد،رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط با اخذ رسید تسلیم نمایند.
تبصره:در قراردادهای اشاره شده در این دستورالعمل لازم است که مشخصات و نشانی کامل و شماره مجوز صادره در خصوص فعالیتهای موضوع بند “ل” ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص طرفین قرارداد درج گردد.
ماده ۵- اشخاصی که مبادرت به توزیع،پخش و فروش کتاب یا نشریات و مطبوعات می نمایند از تاریخ اخذ مجوز از وزارت خانه مزبور نسبت به درآمد حاصل از فعالیت های موضوع فهرست ضمیمه مشمول استفاده از تسهیلات مقرر در این دستورالعمل خواهند بود.
ماده ۶- حقوق بگیرانی که برای انجام فعالیت های موضوع بند ل ماده ۱۳۹ قانون یاد شده در استخدام اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشند مشمول مقررات مالیات بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم از باب سوم(مواد ۸۲الی ۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مشمول معافیت موضوع بند ل ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مذکور نخواهند بود.
ماده ۷- مفاد این دستورالعمل نسبت به درآمدهای اشخاص مربوط به فعالیت های موضوع بند “ل” ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که از ۱/۱/۸۱ به بعد تحصیل می شود جاری خواهد بود.
ماده ۸- فهرست فعالیت های انتشاراتی،مطبوعاتی،فرهنگی و هنری موضوع این دستورالعمل هر دو سال یکبار توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد.
 
 
عیسی شهسوار خجسته
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
احمد جامعی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
 
فهرست فعالیتهای مشمول معافیت موضوع بند ل ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
 
 
ردیف
طبقه فعالیت
نوع فعالیت
فعالیتهای مشمول
 
۱
 
 
انتشاراتی
انتشار کتاب
نویسندگی(تحقیق،تألیف ترجمه،تصحیح،گردآوری)ویراستاری- صفحه آرایی- تصویر گری کتاب-صفحه بندی،حروف چینی-بازآفرینی،خطاطی-طراحی جلد،بازنویسی- نشرکتاب اعم از کاغذی یا الکترونیکی – پخش و فروش کتاب
 
 
۲
 
 
مطبوعاتی
۲-۱ تولید و نشر خبر و اطلاعات
تولید خبر- عکاسی- نقد و بررسی خبر- خبرگزاری- تفسیر- تولید و پردازش اطلاعات- اطلاع رسانی مکتوب یا الکترونیکی
۲-۲- انتشارنشریات و مطبوعات
نویسندگی- گزارشگری- نقد تفسیر و خبر- روزنامه نگاری – عکاسی مطبوعاتی- تصویرگری مطبوعات- ویراستاری- ترجمه- طراحی مطبوعات-گرافیست و کاریکاتور مطبوعات- طراحی و انتشار آگهی- مدیریت تحریریه مطبوعاتی- سردبیری- دبیر سرویس- نشر و فروش نشریات و مطبوعات
 
 
۳
 
 
 
فرهنگی
۳-۱- مسابقات فرهنگی و هنری
از قبیل مسابقات کتاب خوانی، مسابقات هنری، مسابقات قرآنی و نظایر آن
۳-۲- جشنواره های فرهنگی و هنری
مراسم – مسابقات و نشست ها که به صورت داخلی و بین المللی انجام می گیرد.
۳-۳- نمایشگاه های فرهنگی و هنری
از قبیل کتاب،مطبوعات،هنرهای تجسمی و نظایر آن
۳-۴- مراسم و مجامع فرهنگی و هنری
آموزش های فرهنگی و هنری که توسط آموزشگاه ازاد سینمایی- آموزشگاه آزاد هنری و موسسات مجری رشته های فرهنگی و هنری در مقطع کار و دانش- پودمانی و علمی- کاربردی و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود پژوهش های فرهنگی و هنری- شبهای شعر و ادب- نقد و بررسی کتاب و آثار هنری و سینمایی- بزرگداشتها- یادبودها- همایشها- کنگره ها و سایر نشست های فرهنگی و هنری
۳-۵-
تأسیس و اداره کتابخانه عمومی- قرائت خانه- نگارخانه
۴
 
هنری
۱- ۴- تولید،تکثیر، توزیع و نمایش فیلم
فیلم نامه نوسی- تهیه کنندگی- کارگردانی- صدابرداری- صداگذاری- فیلمبرداری- طراحی صحنه، دکور و لباس- تدوین- تدارکات- طراحی و اجرای جلوه های ویژه- بازیگری- بدل کاری- چهره پردازی-  خدمات لابراتوری- فیلم- عکاسی فیلم- عکاسی هنری- گویندگی- منشی گری صحنه- مدیریت تولید فیلم- آهنگسازی- دوبله- انیمیشن سازی- مستندسازی- بازیگردانی – نورپردازی- دستیاری گارکردان- صدابرداری و نمایش فیلم و پخش و فروش آثار تصویری.
۴-۲- تولید،تکثیر، توزیع،اجرای صحنه ای موسیقی،پخش و فروش آثارصوتی
تنظیم کننده آهنگ- آهنگ سازی- نوازندگی- شعر- خوانندگی- ضبط و صداگذاری استودیویی و صحنه ای-  گرافیک و عکاسی هنری کارگاه تولید و ساخت ادوات موسیقی- نشر و تکثیر و پخش و فروش آثار صوتی (یا صوتی تصویری)
۳- ۴- تئاتر و نمایش صحنه ای
نمایشنامه نویسی- کارگردانی – تهیه کنندگی – صدابرداری – طراحی و اجرای صحنه- نورپردازی – بازیگری- تدارکات – چهره پردازی-  نمایش صحنه ای(scene) از قبیل پرداه خوانی- تعزیه- روحوضی- خیمه شب بازی – عروسکی – سیاه بازی و خیابانی.
۴- ۴ – هنرهای تجسمی
نقاشی- طراحی- خوشنویسی- گرافیک- عکاسی هنری- مجسمه سازی-نگارگری- باستان شناسی- کاوش گری- سفالگری و هنرهای جدید
 

 

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۳۹ –
الف – موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالع…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi