ابلاغ مصوبه شماره 83354/ت34076هـ مورخ 27/5/86 هیئت محترم وزیران مبنی بر ملغی نمودن تعدادی از مصوبات قبلی

ابلاغ مصوبه شماره ۸۳۳۵۴/ت۳۴۰۷۶هـ مورخ ۲۷/۵/۸۶ هیئت محترم وزیران مبنی بر ملغی نمودن تعدادی از مصوبات قبلی


شماره: ۱۰۲۶۴۱
تاریخ: ۰۲/۱۱/۱۳۸۶
پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
۰۰۲
۸۶
۱۷۲
م
 
مخاطبین
اداره کل امور مالیاتی
موضوع
ابـلاغ مـصـوبـه شـماره ۸۳۳۵۴/ت۳۴۰۷۶هـ مـورخ ۲۷/۵/۸۶ هیئت محترم وزیران مبنی بر ملغی نمودن تعدادی از مصوبات قبلی
با اصلاح ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم، بنیاد امور بیماریهای خاص، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، کانون بهبود و پرورش هموفیلیای ایران، انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران (انجمن امداد ایران) و انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد، به بند ۳ آن اضافه شده است، لذا هیئت محترم وزیران به موجب مصوبه شماره ۸۳۳۵۴/ت۳۴۰۷۶هـ مورخ ۲۷/۵/۸۶ وبنا به پیشنهاد شماره ۳۰۰۴۴/۲۲۷۰-۲۱۱ مورخ ۴/۸/۸۴ وزارت امور اقتصادی ودارایی، تصویبنامه های شماره ۵۱۹۴۳/ت۱۷۹۴۲هـ مورخ ۳۱/۱/۷۶، شماره ۶۱۵۰۱/ت ۱۸۴۴۰هـ مورخ ۱۱/۵/۷۶، شماره ۷۱۷۲۲/ت۱۹۰۸۲هـ مورخ ۱۶/۱۰/۷۶، شماره ۳۲۸۸۰/ت۲۳۱۳۶هـ مورخ ۲۷/۷/۷۹ و ۲۵۱۰۲/ت۲۴۷۹۸هـ مورخ ۲۸/۵/۸۰ که به موجب آنها کمکهای پرداختی اشخاص حقیقی وحقوقی به موسسات وانجمن های صدرالذکر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون فوق محسوب می گردد را ملغی نموده است. مراتب جهت اطلاع وبهره برداری ابلاغ می گردد.
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی     2- خارجی
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی تلفن:۳۳۹۶۷۷۹۳
تاریخ اجراء:
۱/۱/۱۳۸۶
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر:معاون عملیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:-
 
 
 
 
شماره: ۸۳۳۵۴/ت۳۴۰۷۶هـ
تاریخ: ۲۷/۰۵/۱۳۸۶
پیوست:دارد
 
وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
وزارت آموزش وپرورش- وزارت رفاه وتأمین اجتماعی- وزارت علوم،تحقیقات وفناوری
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۶ بنابه پیشنهاد شماره ۳۰۰۴۴/۲۲۷۰-۲۱۱ مورخ ۴/۸/۱۳۸۴ وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶ تصویب نامه های شماره ۵۱۹۴۳/ت۱۷۹۴۲هـ مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۶، شماره ۶۱۵۰۱/ت۱۸۴۴۰هـ مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۶، شماره ۷۱۷۲۲/ت۱۹۰۸۲هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۷۶، شماره ۳۲۸۸۰/ت۲۳۱۳۶هـ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۹ و شماره ۲۵۱۰۲/ت۲۴۷۹۸هـ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۰ لغو می شوند.
 
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
 
 
شماره: ۳۰۰۴۴/۲۲۷۰/۲۱۱
تاریخ: ۰۴/۰۸/۱۳۸۴
پیوست:
 
جناب آقای دکتر داودی
معاون اول محترم رئیس جمهور
 
احتراما، به استحضار می رساند:
با توجه به اینکه بموجب ضوابط اجرائی اصلاحی ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم که به امضاء وزرای امور اقتصادی ودارائی، آموزش وپرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر علوم ، تحقیقات و فن آوری رسیده و از ۱۵/۳/۸۳ قابل اجرا بوده ودر بند ۳ آن به بنیاد امور بیماریهای خاص، انجمن حمایت از بیماران کلیوی، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، کانون بهبود و پرورش هموفیلیای ایران، انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران (انجمن امداد ایران) و انجمن حمایت از بیماران سرطانی یزد اشاره شده، وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی به موسسات مذکور حداکثر تا بیست درصد درآمد مشمول مالیات منبع مالیاتی انتخاب شده مودی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت آنها خواهد بود از طرفی به موجب مصوبه های شماره ۵۱۹۴۳/ت۱۷۹۴۲هـ مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۶ ، ۶۱۵۰۱/ت۱۸۴۴۰هـ مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۶، ۷۱۷۲۲/ت۱۹۰۸۲هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۷۶، شماره ۳۲۸۸۰/ت۲۳۱۳۶هـ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۹ و ۲۵۱۰۲/ت۲۴۷۹۸هـ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۰ هیأت محترم وزیران هزینه هائی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی صرف کمک به موسسات، انجمن ها و بنیادهای مذکور می شود به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آنها شناخته شده است که این دوگانگی بلحاظ وبرای واحدهای مالیاتی ایجاد مشکل نموده است علیهذا بلحاظ رفع دوگانگی و یکسان شدن موضوع لغو مصوبات فوق الاشاره ضروری بنظر می رسد، لذا با تقدیم متن پیش نویس تصویب نامه مورد نظر خواهشمند است مقرر فرمایند موضوع در دستور کار هیأت محترم وزیران قرار گیرد.
 
داود دانش جعفری
 
 
 
عنوان: تصویبنامه در خصوص بنیاد امور بیماریهای خاص
تاریخ تصویب: ۱۰/۰۱/۱۳۷۶
شماره:                                                         تاریخ انتشار:
 
                                                                                                         صفحه: ۱
 
شماره: ۵۱۹۴۳/ت ۱۷۹۴۲هـ
تاریخ: ۳۱/۰۱/۱۳۷۶
پیوست:
 
وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۱/۱۳۷۶،بنا به پیشنهاد شماره /۸۶۶پ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۵ بنیاد امور بیماریهای خاص و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- تصویب نمود:
کلیه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی صرف کمک به بنیاد امور بیماریهای خاص می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی شود.
 
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
 
 
عنوان: تصویب نامه راجع به کلیه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی صرف کمک به موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان می شود.
تاریخ تصویب: ۰۸/۰۵/۱۳۷۶
شماره:                                                تاریخ انتشار:
                                                                                               صفحه: ۱
 
شماره: ۶۱۵۰۱/ت۱۸۴۴۰هـ
تاریخ: ۱۱/۰۵/۱۳۷۶
پیوست:
 
وزارت امور اقتصادی ودارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸/۵/۱۳۷۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۰۵۵/۲۱/۲۱۱۸ مورخ ۷/۵/۱۳۷۶ وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- تصویب نمود:
کلیه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرف کمک به موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان می شودبه عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
 
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
 
 
عنوان: تصویبنامه در خصوص نحوه هزینه نمودن کمک اشخاص به کانون بهبود وپرورش هموفیلیای ایران
تاریخ تصویب: ۱۴/۱۰/۱۳۷۶
شماره: ۱۵۴۱۲                                                   تاریخ انتشار: ۲۹/۱۰/۱۳۷۶
                             
                                                                                                    صغحه: ۱
 
شماره: ۷۱۷۲۲/ت۱۹۰۸۲هـ
تاریخ: ۱۶/۱۰/۱۳۷۶
پیوست:
 
وزارت امور اقتصادی ودارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۶ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۱۶۳/۹۳۵۴-۴/۳۰ مورخ ۴/۹/۱۳۷۶ وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- تصویب نمود:
کلیه هزینه هائی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی صرف کمک به کانون بهبود و پرورش هموفیلیای ایران (جمعیت هموفیلیا) می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
 
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
 
 
عنوان: تصویبنامه در خصوص کمک اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن امداد به بیماران سرطانی ایرانی
تاریخ تصویب: ۱۰/۰۷/۱۳۷۹
شماره: ۱۶۲۱۹                                             تاریخ انتشار: ۰۸/۰۸/۱۳۷۹
 
                                                                                                صفحه: ۱
 
شماره: ۳۲۸۸۰/ت۲۳۱۳۶هـ
تاریخ: ۲۷/۰۷/۱۳۷۹
پیوست:
 
وزارت امور اقتصادی ودارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد شماره ۴۳۱۱/۳۱۰-۵/۳۰ مورخ ۴/۴/۱۳۷۹ وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- تصویب نمود:
کلیه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی صرف کمک به انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران ((انجمن امداد ایران)) می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
 
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
 
 
عنوان: تصویبنامه راجع به وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد،به عنوان هزینه های مالیاتی
تاریخ تصویب: ۲۴/۰۵/۱۳۸۰
شماره: ۱۶۴۵۸                                      تاریخ انتشار: ۱۰/۰۶/۱۳۸۰
 
                                                                                        صفحه: ۱
 
شماره: ۲۵۱۰۲/ت۲۴۷۹۸هـ
تاریخ: ۲۸/۰۵/۱۳۸۰
پیوست:
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۳۹/۴۷۰-۵/۳۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۰ وزارت امور اقتصادی ودارایی به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- تصویب نمود:
کلیه وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
 
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
 
 
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۷۲- صد درصد (۱۰۰%) وجوهی که به حساب­های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi