ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1368 مورخ 21/11/86

ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۳۶۸ مورخ ۲۱/۱۱/۸۶


شماره: ۳۵۲۳۸/۲۱۰

تاریخ: ۳۰/۰۳/۱۳۸۸

پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
۰۲۳
۸۸
۲۴۴
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۳۶۸مورخ ۲۱/۱۱/۸۶
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۳۶۸ مورخ ۲۱/۱۱/۸۶ مبنی بر عدم مغایرت مفاد بخشنامه شماره ۵۴۲۴/۱۳۸۱-۲۱۱ مورخ ۸/۴/۸۳ (در رابطه با تبیین مفهوم انتخاب نماینده توسط مودی، موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قـانون) سـازمـان امـور مـالـیاتـی کـشور با قـانون جهت اطلاع وبهره برداری لازم ارسال می گردد.
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی *         2- خارجی*
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی
تلفن:۳۹۹۰۳۹۲۰
تاریخ اجراء:
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه منسوخ:-
 
 
 
 
شماره :۵۴۲۴/۱۳۸۱/۲۱۱
تاریخ :۰۸/۰۴/۱۳۸۳
پیوست:
 
اداره کل امورمالیاتی استان 
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی 
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفترفنی مالیاتی
 
چون به نظر میرسد در اجرای بند ۳ ماده ۲۴۴قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص حق انتخاب نماینده توسط مودی ابهاماتی وجود دارد، لذا بمنظور رفع ابهام وایضاح مطلب و با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر همان بند لزوما یادآور میشود :
انتخاب نماینده توسط مودی به مفهوم انتخاب شخص خاص مورد نظر مودی نبوده ، بلکه مراد از این حق، انتخاب یکی از مراجع مقرر در بند مذکور برای شرکت نماینده آن مرجع در هیات حل اختلاف مالیاتی میباشد.
 
  
حیدری کردزنگنه
 
 
شماره دادانامه: ۱۳۶۸
تاریخ: ۲۱/۱۱/۱۳۸۶
پیوست:
 
کلاسه پرونده: ۸۳/۶۶۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سید ابوالفضل مرتضوی.
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۴۲۴/۱۳۸۱-۲۱۱ مورخ ۸/۴/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور.
 
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر قسمتی از ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد، ۱- … ۲- … ۳- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی … . اطلاق عبارت (به انتخاب مودی) مندرج در ماده مرقوم دال بر این است که مودی در انتخاب خود از حیث فرد مورد انتخاب محدودیتی ندارد ومی تواند هر کسی را که تصور می کند قادر به دفاع از حقوق وی می باشد یا حداقل هر کسی از مراجع مندرج در بند ۳ مذکور را بدون لحاظ مناسب بین نوع فعالیت مودی وموضوع مالیات، تخصیص یا ارتباط نماینده با مراجع مزبور، به عنوان نماینده، به هیأت حل اختلاف معرفی نماید. مودی استدلال فوق مندرجات آخر ماده مرقوم می باشد که حاکی است در صورتی که مودی انتخاب خود را اعلام ننماید، سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مذکور یک نفر را انتخاب خواهد کرد. یعنی اختیار سازمان امور مالیاتی محدود است به اینکه عضو هیأت را فقط از بین مراجع معرفی شده در ماده انتخاب نماید واین قید محدودیت انتخاب سازمان امور مالیاتی موید اطلاق نامحدود بودن اختیار انتخاب مودی می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور به شرح بخشنامه شماره ۵۴۲۴/۱۳۸۱-۲۱۱ مورخ ۸/۴/۱۳۸۳ حق انتخاب نماینده از ناحیه مودی را به انتخاب یکی از مراجع مقرر در بند مذکور محدود ومقید کرده است. نظر به اینکه دستورالعمل مذکور مخالف صریح ماده مرقوم ونوعی قانونگذاری ودخالت قوه مجریه در قوه مقننه می باشد، لذا ابطال بخشنامه مزبور از هیأت عمومی دیوان مورد استدعا است. رئیس گروه نمایندگان قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۲۴-۲۱۲ مورخ ۲/۳/۱۳۸۴ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۳۴۴-۲۱۱ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۴ دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته اند، با عنایت به متن بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون فوق الذکر مشخص می گردد هدف قانونگذار از ذکر نمایندگان مراجع مزبور این بوده که افرادی در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی شرکت نمایند که از سویی بی طرف بوده واز سوی دیگر در نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی بصیر ومطلع باشند تا بدین ترتیب هم حقوق دولت وهم حقوق مودیان مالیاتی صنوف مختلف حفظ گردد. ضمنا در بند ۳ ماده مذکور پس از ذکر مراجع مربوطه عبارت (به انتخاب مودی) ذکر گردیده است واین کاملا مشخص است که مودی مالیاتی نیز باید نماینده خود را از بین افراد مراجع مذکور در بند ۳ انتخاب نماید، نه اینکه مودی مالیاتی در انتخاب خود اختیار نامحدود داشته و می تواند هر شخص را به عنوان نماینده خود انتخاب ومعرفی نماید که البته این مفهوم از متن عبارات بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم کاملا قابل درک وفهم میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران ودادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس ار بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
 
رأی هیأت عمومی
 
قانونگذار در مقام نحوه تشکیل هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای غیر مستقیم مصوب ۱۳۸۰ علاوه بر عضویت یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور ویک نفر قاضی اعم از شاغل وبازنشسته به شرح بندهای یک و۲ ماده مذکور، عضو سوم هیأت حل اختلاف را به موجب بند ۳ آن ماده یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی مالیاتی تعیین کرده است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید حصر اختیار مودی مالیاتی در انتخاب نماینده خود از بین یکی از اشخاص مذکور در بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای غیر مستقیم است ومتضمن جوار انتخاب نماینده از بین سایر اشخاص نیست، بنابراین بخشنامه شماره ۵۴۲۴/۱۳۸۱-۲۱۱ مورخ ۸/۴/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی باشد.
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد
 
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماد ه ۲۴۴ـ مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز درمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده‌ ، هیأت حل اختلافات مالی…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi