ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 49 مورخ 1/2/87

ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۴۹ مورخ ۱/۲/۸۷


شماره: ۱۰۴۸۶۰/۲۱۰

تاریخ: ۱۴/۱۰/۱۳۸۷

پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
۵۱۰
۸۷
۸۵
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۴۹ مورخ ۱/۲/۸۷
پــیـرو بــخـشـنامه هــای شــمـاره ۷۱۸۸۶ مـورخ ۲۹/۱۱/۸۰ و شـمـاره ۲۰۶۷/۱۱۳-۵/۳۰ مورخ ۲۴/۱/۸۱ ونیز بخشنامه های اعلام میزان معافیت سـالانه حقـوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ و جداول همراه آنها، به پیوست تصویر رأی هیأت عموی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۴۹ مورخ ۱/۲/۸۷، مبنی بر اینکه «حکم ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که مالیات بر درآمد حقوق بگیران غیرمشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را به نرخ ۱۰% و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون فوق الذکر تعیین کرده است، مفید اعمال نرخ مالیات بر درآمد حقوق تا میزان سی میلیون ریال علاوه بر چهل و دو میلیون ریال مذکور در ماده ۸۵ قانون نیست و مبین تعلق مالیات به مأخذ سایر نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ قانون نسبت به درآمد حقوق مازاد بر چهل و دو میلیون ریال است بنابراین جداول مالیات حقوق اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند در قسمت مورد اعتراض مغایرتی بـا قـانـون نـدارد و خــارج از حـدود اخـتیارات قـانونـی سـازمان امور مالیاتی نمی باشـد» جـهت اطـلاع و بهره برداری ابلاغ ابلاغ می گردد.
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی
 
 
 
 
شماره: دادنامه ۴۹
تاریخ: ۰۱/۰۲/۱۳۸۷
پیوست:
 
کلاسه پرونده: ۸۵/۷۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مسعود سالاری توسه سرا.
موضوع شکایت وخواسته: ابطال جداول محاسبه مالیات حقوق کارکنان بخشهای غیر دولتی سال ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۵
 
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال ۱۳۸۰ قانونگذار در صدد رفع قسمتی از فشار مالیاتی بر حقوق بگیران بخش خصوصی برآمد و با افزایش معافیت و تعدیل نرخهای مالیاتی تا اندازه ای از فشار مالیاتی حقوق بگیران کاست. ولی متأسفانه در زمینه اعمال نرخهای مالیاتی با عدول از نص قانون، حقوق بگیران بخش خصوصی را در قسمتی از درآمد خود از نرخ ۱۵ درصد و ۲۰ درصد مذکور در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم محروم نمودند. توضیح این است که ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ می گوید«نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ۱۰ درصد و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.» و ماده ۱۳۱ قانون مذکور مقرر می دارد «نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می باشد به شرح زیر است، تا میزان سی میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵ درصد تا میزان یکصدمیلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ ۲۰ درصد با توجه به تصریح ماده ۸۵ واعمال نرخ ۱۰ درصد تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال مسلم و بدیهی است که مازاد درآمد تا سی میلیون ریال باید به نرخ ۱۵ درصد مشمول مالیات گردد ومازاد آن با نرخ ۲۰ درصد و بالاتر ولی سازمان امور مالیاتی با انتشار جدول محاسبه مالیات حقوق مبلغ چهل ودو میلیون ریال نرخ ۱۰درصد را از مبالغ نرخهای ماده ۱۳۱ کسر نموده اند واز وسط طبقه ۲۰ درصد مازاد را مشمول مالیات قرار داده است وبه این ترتیب کل نرخ طبقه ۱۵ درصد وقسمتی از نرخ طبقه ۲۰ درصد را در حق حقوق بگیران بخش خصوصی اعمال نکرده است. با توجه به مراتب معروض استدعای بررسی و صدور رأی بر ابطال جداول محاسبه مالیات حقوق برای سنوات ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۵ و تجویز نرخهای ماده ۱۳۱ از طبقه اول یعنی ۱۵ درصد نسبت به مازاد بر چهل ودو میلیون ریال دریافتی حقوق را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۴۸۷۳/۲۱۲ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۰۰۰۰/۲۱۱ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۶ دفتر فنی مالیاتی و ضمائم آن نموده است. در نامه اخیر الذکر آمده است. طیق مقررات قسمت اخیر ماده ۸۵ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش غیر دولتی و مشمولین قانون کار پس از کسر معافیتهای مقرر درقانون مذکور تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ اصلاحی قانون موصوف تعیین شده است و از آنجا که بر اساس نرخهای مالیاتی موضوع ماده اخیرالذکر مبلغ چهل و دو میلیون ریال یاد شده در ردیف نرخ ۲۰ درصد قرار گرفته است. لذا فارغ از دیدگاههای متفاوت حقوقی و مالیاتی در خصوص مورد نهایتا نرخ های ۲۰ درصد و بالاتر ملاک محاسبه مالیات مازاد مبلغ چهل و دو میلیون ریال درآمد مشمول مالیات حقوق قرار گرفته ومراتب طی بخشنامه شماره ۷۱۸۸۶ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۰ اعلام گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
 
رأی هیأت عمومی
 
حکم ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که مالیات بر درآمد حقوق بگیران غیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون فوق الذکر تعیین کرده است. مفید اعمال نرخ مالیات بر درآمد حقوق تا میزان سی میلیون ریال علاوه بر چهل و دو میلیون ریال مذکور در ماده ۸۵ قانون نیست و مبین تعلق مالیات به مأخذ سایر نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ قانون نسبت به درآمد حقوق مازاد بر چهل و دو میلیون ریال است. بنابراین جداول مالیات حقوق اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی نمی باشد.
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد
 
 
 
شماره:۲۰۶۷/۱۱۳/۵/۳۰
تاریخ:۲۲/۰۱/۱۳۸۱
پیوست:
 
 
اداره کل امور اقتصادی و دارائی 
شورای عالی مالیاتی
اداره کل 
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی 
ژوهشکده امور اقتصادی
 
در اجرای مقررات مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی , با توجه به اصلاحیه قانون مربوط به فصل مالیات بردرآمد حقوق و بمنظور محاسبه صحیح مالیات حقوق از اول سال ۱۳۸۱ نکات زیر متذکر می گردد :
الف – اصلاحیه قانون مربوط به فصل مالیات بردرآمد حقوق بشرح ذیل می باشد :
۱- درماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم میزان شصت برابر حداقل حقوق مبنا به یکصدوپنجاه برابراصلاح شده و تبصره های (۱)و(۲) آن مربوط به ۲۵ درصد بخشودگی و مقررات مالیات اضافه کاری حذف شده است .
۲- ماده ۸۵بشرح ذیل اصلاح شده است :
نرخ مالیات بردرآمد حقوق درمورد کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ پس از کسر معافیت های مقرر در این قـانـون بـه نرخ مـقطوع ده درصـد (۱۰%) و در مـورد سـایر حـقوق بگـیران نـیز پـس از کـسر مـعافیت هـای مـقرر در ایـن قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۴۲) ریال به نرخ ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود .
۳- نرخ های ماده ۱۳۱ اصلاحی به شرح ذیل می باشد :
تا میزان سی میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد(۱۵%)
تا میزان یکصد میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ بیست درصد(۲۰%)
تا میزان دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصدمیلیون ریال به نرخ بیست و پنج (۲۵%)
تا میزان یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال به نرخ سی درصد(۳۰%)
نسبت به مازاد یک میلیارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد(۳۵%)
۴- ماده (۸۶)به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شده است :
ماده ۸۶- پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ۸۵
این قانون محاسبه و کسرو ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند .
تبصره – پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده ۸۴این قانون به نرخ های مقرر در ماده ۸۵این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام ونشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند .
۵- در ماده ۸۹بعد از عبارت “ مفاصاحساب مالیاتی “ عبارت “ یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی “ اضافه شده است .
۶- ماده ۹۰ به شرح زیر اصلاح شده است :
در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق , مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یاکمتراز میزان واقعی پرداخت نمایند , اداره امورمالیاتی محل اشتغال حقوق بگیر, یا در مورد مشمولان ماده ۸۲ این قانون , اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه کند . حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده ۸۸این قانون نیز جاری خواهد بود .
۷- بندهای ماده (۹۱)در مواردی به شرح زیر اصلاح شده است :
الف – به انتهای بند(۵) عبارت “ حق سنوات وحقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت میشود“ اضافه شده است .
ب – در بنــد(۶) به اسـتثناء هـزینه سـفر و فـوق الـعاده مـسافرت مربوط به شغل که از پرداخت مالیات معاف  می باشند , معافیت سایر فوق العاده های : بدی هوا , محرومیت از تسهیلات زندگی , محل خدمت , اشتغال خارج از مرکز , مرزی , شرایط محیط کار , نوبت کاری , کشیک , جذب و هـمچـنین مـزایای ارزی و اشـتغال مـأمورین در خـارج از کشـور حـذف و مـبالغ پـرداختـی از این بابـت هـمانند سـایر درآمدهای حقوق مشمول مالیات می باشند .
ج – معافیت فوق العاده کسری صندوق در بند (۷) حذف شده است .
د – معافیت مزایای غیرنقدی و یا وجوهی که تحت عنوان ایاب و ذهاب یا تغذیه به کارگران پرداخت میشود(موضوع بند ۸ ماده ۹۱) حذف شده است .
هـ – بند(۱۰) به شرح زیر اصلاح شده است :
“ عیدی سالانه یا پاداش آخرسال جمعا” معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف شده است . “ که با این ترتیب میزان معافیت مالیاتی عیدی سالانه یا پاداش آخر سال ۱۳۸۱ یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال خواهد بود .
و – معافیت مزایای غیرنقدی و یا وجوهی که بابت مزایای غیرنقدی به مأموران کشوری پرداخت میشود     ( موضوع بند۱۱ ماده ۹۱) حذف شده است .
ز – بند ۱۳ به شرح زیر اصلاح شده است :
مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دودوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف شده است .
که این معافیت مزایای غیرنقدی برای سال۱۳۸۱ مبلغ ۲۹۰۰۰۰۰ ریال خواهدبود.
ح – به بند ۱۴ معافیت مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان اضافه شده است بنابراین توجه خواهند داشت که از تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ کلیه جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف خواهند بود .
ط – بندهای ۱۵ و ۱۶ موضوع نرخ مالیاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و معافیت (۵۰%) مالیات حقوق کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی و . . . حذف شده است .
۸- ماده (۹۲) به شرح زیر اصلاح شده است :
پنجاه درصد(۵۰%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بخشوده شده است . بنابراین توجه خواهند داشت از تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته )طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) اعم از اینکه پرداخت کننده بخش دولتی یا غیردولتی باشد بخشوده شده است .
ب – چون بموجب تصویب نامه شماره ۵۹۶۷۵/ت ۲۶۰۰۶ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۰هیأت وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام کـشـوری از تـاریـخ ۱/۱/۱۳۸۱ دویـسـت و نـود (۲۹۰) ریـال تـعییـن گـردیده بنـابراین طـبق مـقررات مـاده ۸۴ اصـلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ میزان معافیت  مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران در سال ۱۳۸۱ بشرح زیر خواهد بود .
معافیت سالانه درآمد حقوق   17400000 = 290 × ۱۵۰ × ۴۰۰
معافیت ماهانه درآمد حقوق    1450000 = 12 ÷ ۱۷۴۰۰۰۰۰
ح – اینک جهت روشن شدن بیشتر موضوع و بعنوان مثال مالیات حقوق در فرض های مختلف بشرح زیر محاسبه میگردد :
۱- مثال اول : در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد . حقوق و فوق العاده شغل مشتمر ماهانه ۹۰۰۰۰۰ ریال فوق العاده جذب مستمر ۳۰۰۰۰۰ ریال , فوق العاده شرایط محیط کار مستمر ۱۵۰۰۰۰ ریال , فوق العاده نوبت کاری مستمر ۵۰۰۰۰ ریال و اضافه کار ساعتی در فروردین ماه ۳۰۰۰۰۰ ریال
        درآمد حقوق مستمر ماهانه ۱۴۰۰۰۰۰ = ۵۰۰۰۰ + ۱۵۰۰۰۰ + ۳۰۰۰۰۰ + ۹۰۰۰۰۰
درآمد حقوق سالانه با فرض ثابت بودن حقوق ماهانه ۱۶۸۰۰۰۰۰ = ۱۲ ×۱۴۰۰۰۰۰
چون میزان درآمد حقوق مستمر سالانه از معافیت سالانه حقوق بگیر کمتر است بنابراین حقوق بگیر مذکور مشمول مالیات نمی شود .
درآمدمستمرسال واضافه کار فروردین ماه ۱۷۱۰۰۰۰۰ + ۳۰۰۰۰۰ + ۱۶۸۰۰۰۰۰
چون مجموع درآمد حقوق مستمر سال و اضافه کار فروردین ماه نیز بحد نصاب معافیت موضوع ماده ۸۴ اصلاحی نمی رسد بنابراین اضافه کار حقوق بگیر مذکور در فروردین ماه نیز مشمول مالیات نخواهد بود . حال اگر حقوق بگیر فوق الذکر در اردیبهشت ماه ۴۰۰۰۰۰ ریال اضافه کار ساعتی و یا پاداش دریافت نماید و حقوق مستمر ماهانه او تغییر ننماید ۳۰۰۰۰۰ ریال از مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال دریافتی اردیبهشت از پرداخت مالیات معاف بوده و فقط ۱۰۰۰۰۰ ریال مازاد آن به نرخ ده درصد مشمول مالیات خواهد بود . درضمن دریافتیهای غیرمستمر ماههای بعد حقوق بگیر مزبور کلا“ به نرخ ده درصد مشمول مالیات خواهد بود .
لازم به توضیح است که محاسبه مذکور در مواردی که حقوق بگیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد نیز تامیزان ۴۲۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه (درآمد حقوق سالانه پس از کسر معافیت سالانه ) به نرخ ده درصد و مازاد ۴۲۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخهای ماده ۱۳۱اصلاحی حسب مورد میتواند مورد عمل قرار گیرد .
۲- مثال دوم درمورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است :
حقوق وفوق العاده شغل مستمر ماهانه ۲۵۰۰۰۰۰ ریال فوق العاده جذب مستمر ۷۰۰۰۰۰ ریال حق مدیریت مستمر ۵۰۰۰۰۰ ریال اضافه کار ساعتی غیرمستمر ۸۰۰۰۰۰ ریال .
 
درآمد حقوق و فوق العاده های مستمر ماهانه
۳۷۰۰۰۰۰=۵۰۰۰۰۰+۷۰۰۰۰۰+۲۵۰۰۰۰۰
درآمد حقوق و فوق العاده های مستمر سالانه                          44400000 =12×۳۷۰۰۰۰۰
درآمد مشمول مالیات سالانه                                 27000000 = 17400000 –۴۴۰۰۰۰۰
مالیات سالانه                                                        2700000 = 10% × ۷۰۰۰۰۰۰
مالیات مستمر ماهانه            225000 = 12 ÷ ۷۰۰۰۰۰
مالیات اضافه کار           80000 = 10% × ۸۰۰۰۰۰
جمع مالیات حقوق و اضافه کار ماه       305000 = 80000 + 255000
 
۳- مثال سوم حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد .
مبلغ حقوق و فوق العاده شغل مستمر ماهانه ۵۵۰۰۰۰۰ ریال – فوق العاده جذب مستمر ۱۰۰۰۰۰۰ ریال حق مدیریت مستمر ۵۰۰۰۰۰ ریال – فوق العاده شرایط محیط کار مستمر ۳۰۰۰۰۰ ریال ایاب و ذهاب ۲۰۰۰۰۰ ریال اضافه کار ساعتی غیرمستمر ۴۰۰۰۰۰ ریال حقوق و فوق العاده های مستمرماهانه
    7500000=200000+300000+500000+1000000+5500000
   درآمد حقوق مستمر سالانه                                            90000000 = 12 × ۵۰۰۰۰۰
درآمد مشمول مالیات سالانه                                72600000 = 17400000 – 90000000
مازاد مشمول نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ اصلاحی
۳۰۶۰۰۰۰۰ = ۴۲۰۰۰۰۰۰ –۲۶۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۰ = ۱۰% × ۴۲۰۰۰۰۰۰
۶۱۲۰۰۰۰ = ۲۰%×۳۰۶۰۰۰۰۰
مالیات سالانه             10320000 = 6120000 + 4200000
مالیات ماهانه             860000 = 12÷۱۰۳۲۰۰۰۰
              مالیات اضافه کار ماهانه                      80000 = 20% × ۴۰۰۰۰۰
مالیات حقوق و اضافه کار ماهانه          940000 = 80000 + 860000
 
ضمنا, درخصوص اجرای مفاد تبصره ۸۶ اصلاحی همانطور که قبلا, نیز بموجب بند(۳) دستورالعمل شماره ۸۲۵۰/۱۷۶۹/۴/۳۰ مورخ ۲۴/۲/۱۳۶۸ و بخشنامه شماره ۲۴۳۰۴/۱۰۶۴/۵/۳۰ مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۲ توجه داده شده , مقررات تبصره مذکور ناظر به مواردی است که دریافت کننده این قبیل وجوه با حفظ رابطه استخدامی با سازمان یا واحد سازمانی متبوع خود موقتا, بطور تمام وقت یا پاره وقت با حکم رسمی مأمورخدمت در سازمان یا واحدسازمانی دیگر میشود و معمولا“ این مأموریت ها با علم و اطلاع و حسب مورد با موافقت دو سازمان با دو واحد سازمانی مربوطه تحقق می یابد کهدر اینصورت اگر نامبرده مازاد برمقرری , مزدوحقوق اصلی دریافتی از موسسه متبوع , مبلغی نیز بابت اشتغال در محل مأموریت دریافت نماید . این دریافتی مشمول مالیات طبق مقررات تبصره ماده ۸۶ اصلاحی خواهد بود . اما اگر با این مأموریت یا انتقال موقت تمامی حقوق (وحسب مورد فوق العاده های مقرر) از طرف کارفرمای محل مأموریت صورت پذیرفت مقررات ماده ۸۶جاری نبوده و مالیات درآمد حقوق نامبرده برابر مفادماده۸۵ اصلاحی محاسبه و کسر خواهدشد . سایر پرداختکنندگان حقوق هم که اصولا“ فارغ از مسائل و شرایط فوق الذکر اقدام به استخدام کارکنان خود نمودهاند, همچنان بایستی برابر حکم ماده ۸۵اصلاحی عمل نمایند .
ضمنا“ جدول محاسبه مالیات بردرآمدحقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران نیز تهیه و پیوست میباشد تا پرداخت کنندگان حقوق حسب مورد از آن استفاده لازم را نمایند .
 
 
 
عیسی شهسوارخجسته
 
 
جدول مالیات حقوق اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند در سال ۱۳۸۱ بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ وتغییر ضریب حقوق به ۲۹۰ ریال
 
حقوق ماهانه (به ریال)
حقوق سالانه (به ریال)
درآمدمشمول مالیات سالانه (به ریال)
مالیات حقوق سالانه (به ریال)
مالیات حقوق ماهانه (به ریال)
نرخ مقرر (به درصد)
۱۴۵۰۰۰۰
۱۷۴۰۰۰۰۰
معاف
معاف
۱۵۰۰۰۰۰
۱۸۰۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰
۵۰۰۰
۱۰
۲۰۰۰۰۰۰
۲۴۰۰۰۰۰۰
۶۶۰۰۰۰۰
۶۶۰۰۰۰
۵۵۰۰۰
۲۵۰۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰۰
۱۲۶۰۰۰۰۰
۱۲۶۰۰۰۰
۱۰۵۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰
۳۶۰۰۰۰۰۰
۱۸۶۰۰۰۰۰
۱۸۶۰۰۰۰
۱۵۵۰۰۰
۳۵۰۰۰۰۰
۴۲۰۰۰۰۰۰
۲۴۶۰۰۰۰۰
۲۴۶۰۰۰۰
۲۰۵۰۰۰
۴۰۰۰۰۰۰
۴۸۰۰۰۰۰۰
۳۰۶۰۰۰۰۰
۳۰۶۰۰۰۰
۲۵۵۰۰۰
۴۵۰۰۰۰۰
۵۴۰۰۰۰۰۰
۳۶۶۰۰۰۰۰
۳۶۶۰۰۰۰
۳۰۵۰۰۰
۴۹۵۰۰۰۰
۵۹۴۰۰۰۰۰
۴۲۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۰۰۰۰
۳۵۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰۰۰
۴۲۶۰۰۰۰۰
۴۳۲۰۰۰۰
۳۶۰۰۰۰
۱۰و۲۰
۵۵۰۰۰۰۰
۶۶۰۰۰۰۰۰
۴۸۶۰۰۰۰۰
۵۵۲۰۰۰۰
۴۶۰۰۰۰
” “
۶۰۰۰۰۰۰
۷۲۰۰۰۰۰۰
۵۴۶۰۰۰۰۰
۶۷۲۰۰۰۰
۵۶۰۰۰۰
” “
۶۵۰۰۰۰۰
۷۸۰۰۰۰۰۰
۶۰۶۰۰۰۰۰
۷۹۲۰۰۰۰
۶۶۰۰۰۰
” “
۷۰۰۰۰۰۰
۸۴۰۰۰۰۰۰
۶۶۶۰۰۰۰۰
۹۱۲۰۰۰۰
۷۶۰۰۰۰
” “
۷۵۰۰۰۰۰
۹۰۰۰۰۰۰۰
۷۲۶۰۰۰۰۰
۱۰۳۲۰۰۰۰
۸۶۰۰۰۰
” “
۸۰۰۰۰۰۰
۹۶۰۰۰۰۰۰
۷۸۶۰۰۰۰۰
۱۱۵۲۰۰۰۰
۹۶۰۰۰۰
” “
۸۵۰۰۰۰۰
۱۰۲۰۰۰۰۰۰
۸۴۶۰۰۰۰۰
۱۲۷۲۰۰۰۰
۱۰۶۰۰۰۰
” “
۹۰۰۰۰۰۰
۱۰۸۰۰۰۰۰۰
۹۰۶۰۰۰۰۰
۱۳۹۲۰۰۰۰
۱۱۶۰۰۰۰
” “
۹۵۰۰۰۰۰
۱۱۴۰۰۰۰۰۰
۹۶۶۰۰۰۰۰
۱۵۱۲۰۰۰۰
۱۲۶۰۰۰۰
” “
۱۰۰۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۲۶۰۰۰۰۰
۱۶۴۵۰۰۰۰
۱۳۷۰۸۳۳
۱۰و۲۰و۲۵
 
 
 
جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۸۱ بر اساس قانون اصلاح موادی از
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و تغییر ضریب حقوق به ۲۹۰ ریال
 
نرخ مقرر به درصد
مالیات متعلق ماهانه (به ریال)
حقوق ماهانه (به ریال)
معاف
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۰
۵,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰
۵۵,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰
۱۰۵,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰
۱۵۵,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰
۲۰۵,۰۰۰
۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰
۲۵۵,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰
۳۰۵,۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۰
۳۵۵,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰
۴۰۵,۰۰۰
۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۰
۴۵۵,۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰
 
 
 
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۸۵- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi