ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز

ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز

 


 

شماره:۷۸/۹۳/۲۳۰
تاریخ:۱۵/۷/۱۳۹۳
پیوست: دارد
بخشنامه
 
۷۸
۹۳
۱۲۸
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران                                                             
ادارات کل امور مالیاتی                                                       
موضوع
ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز
پیرو بخشنامه های شماره ۱۱۰۹۹۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ و شماره ۶۷۳۹/۲۱۰ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ و شماره ۱۳۳۰۹/۲۱۰ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۹، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۶۵۶۸۶/ت ۴۹۷۵۰ هـ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
     طبق بند (۱) تصویب نامه مذکور، در بند (ب)تصمیم نامه شماره ۷۸۹۱۸/۴۴۳۷۱ مورخ ۹/۴/۱۳۸۹ عبارت “تا پایان ۱۳۹۳ ” جایگزین عبارت “تا پایان ۱۳۸۹ “می شود.»
حسین وکیلی
تاریخ اجرا : از ابلاغ اولین مصوبه ۲۵/۱/۱۳۸۷
مدت اجرا : وفق مصوبه
مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):
* لطفا هرگونه ابهام وتوضیح را از طریق شماره ۳۹۹۰۳۵۳۲ با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید . 
 
 

 

 

شماره: ۱۱۰۹۹۴
تاریخ:۳۰/۱۰/۱۳۸۷
پیوست:دارد
 
دستورالعمل
 
۵۴۴
۱۳۸۷
س
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی…
موضوع
نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای
احتراما، در اجرای مصوبه شماره ۱۹۲۹۷۶/ت ۳۳۰۶۸هـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۶ و الحاقیه شماره ۱۲۶۳۱۶/ت۴۱۰۵۰هـ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۷ هیئت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه ای قبل از سال ۱۳۸۴، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذینفعان برای اخذ گواهی لازم جهت ارائه به بانکهای عامل، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات به شرح زیر اقدام نمایند:
۱- اخذ صورت ریز کامل اعتبارات اسنادی گشایش یافته مربوط به کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره یک پیوست که حاوی اطلاعات شماره و تاریخ اعتبارات اسنادی مربوط،نوع کالاهای سرمایه ای،نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی،ارزش ارزی اعتبارات اسنادی،نام بانک گشایش کننده اعتبار معادل ریالی اعتبارات اسنادی،سر فصل حساب دارائی مربوط با ذکر شماره و تاریخ اسناد حسابداری و مبلغ منظور شده به حساب دارائی مربوط باشد.
۲- چنانچه گشایش کننده اعتبار اسنادی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادی بدون اعمال مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانونی و تنظیم صورتهای مالی سالهای مربوط اقدام و در سنوات بعد نیز نسبت به تغییر آن اقدام ننموده باشد،اخذ تأییدیه حسابدار رسمی و پس از تطبیق آن با دفاتر قانونی نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نمایند.
۳- مشتریانی که ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورتهای مالی خود را بر آن اساس تنظیم نموده اند در صورت درخواست گواهی موضوع مصوبه مذکور مکلفند:
۱-۳- نسبت به اصلاح ارزش کالاهای سرمایه ای مورد نظر در دفاتر و صورتهای مالی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش یافته اقدام نمایند.
۲-۳- نسبت به اصلاح حساب ذخیره استهلاک دارایی های مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند. که از جهت مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد.
۳-۳- تأییدیه حسابدار رسمی مبنی بر نحوه ثبت اولیه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دریافت و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند.
۴-۳- نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب به نرخ ۲۵% نسبت به مابه التفاوت منظور شده به حساب سود و زیان سنواتی به شرح بند ۲-۳ فوق اقدام نمایند.
در این صورت اداره امور مالیاتی پس از اخذ فهرست موضوع بند ۱ فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبیق آن با دفاتر قانونی شرکت نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نماید.
۴- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبار اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را با بانک های عامل منعقد نموده اند در صورت انجام اقدامات به شرح بند ۳ فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه التفاوت ارز مبلغی به بانک عامل پرداخت نموده باشند در این صورت،واریز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل یا سایر مراجع به حساب سازمان امور مالیاتی مبلغ مورد نظر به عنوان علی الحساب مالیاتی سال جاری یا سنوات آتی آنان منظور خواهد شد.
۵- گواهی های موضوع بند ۲و۴-۳ در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط صادر گردد.
 
علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
تاریخ اجراء:ازتاریخ ابلاغ
مدت اجراء:تا اطلاع ثانوی
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
شماره:۱۹۲۹۷۶/ ت ۳۳۰۶۸هـ
تاریخ:۱۸/۱۱/۱۳۸۶
پیوست:
 
 
 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۳۸۷/۱۰۱ مورخ ۲/۳/۱۳۸۴ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده(۶)مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۷۴- تصویب نمود:
۱- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور،ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.
۲- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، با بانکهای عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرط بند(۱) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.
۳- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند.در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.
۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانکها و همچنین بدهی بانکها و شرکتها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سالهای گذشته از حسابهای متمرکز تأمین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند.
 
 
 پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور
 
شماره:۱۲۶۳۱۶/ت۴۱۰۵۰هـ
تاریخ:۲۴/۰۷/۱۳۸۷
پیوست:
 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۴۱۹۹۲/۱۰۰ مورخ ۶/۶/۱۳۸۷ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده(۶) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۷۴- تصویب نمود:
مـتـن زیـر بـه عـنوان بـند(۴) بـه تـصویـب نـامـه شـماره ۱۹۲۹۷۶/ت۳۳۰۶۸هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ اضافه می شود:
۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانکها و همچنین بدهی بانکها و شرکتها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سالهای گذشته از حسابهای متمرکز تأمین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند.
 
پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور
 
شماره: ۶۷۳۹ /۲۱۰
تاریخ:۱۰/۰۳/۱۳۸۹
پیوست:دارد
 
بخشنامه
 
۰۱۵
۸۹
۱۲۸
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز
پیرو بخشنامه های شماره ۳۷۴۰/۲۱۰ مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۸۷ و ۱۱۰۹۴ مورخ ۳۰/۱۰/۸۷ و ۱۳۵۳۰۳/۲۱۰ مورخ ۲۴/۱۲/۸۷ تصویر تصویب نامه شماره ۲۲۹۳۹/ت۴۴۳۷۱ن مورخ ۴/۲/۸۹ هیأت محترم وزیران مبنی بر” ب- در تصویب نامه شماره ۲۲۲۳۶۳/ت۴۱۳۵۵هـ مـورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۷ عـبارت ” تـا تـاریـخ ۱/۴/۸۹ جـایـگـزیـن عبارت تا پایان بهمن ۱۳۸۸″ می شود، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
 
امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:*       ۲- خارجی:*
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:۳۹۹۰۳۹۱۲
تاریخ اجراء: از تاریخ ابلاغ
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ: ندارد

 

شماره: ۱۳۳۰۹ /۲۱۰
تاریخ:۳۰/۰۴/۱۳۸۹
پیوست:دارد
 
بخشنامه
 
۰۲۸
۸۹
۱۲۸
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز
پیرو بخشنامه های شماره ۱۱۰۹۹۴ مورخ ۳۰/۱۰/۸۷ و ۶۷۳۹/۲۱۰ مورخ ۱۰/۳/۸۹ تصویر تصمیم نامه شماره ۷۸۹۱۸/۴۴۳۷۱ مورخ ۹/۴/۸۹ هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. ضمنا طبق مفاد بند ب تصمیم نامه مزبور در تصویبنامه شماره ۲۲۲۳۶۲/ت ۴۱۳۵۵ هـ مورخ ۲۹/۱۱/۸۷ عبارت ” تا پایان بهمن ۱۳۸۹″. جایگزین عبارت ” تا پایان بهمن ۱۳۸۸ ” می گردد.
 
امیر حسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:       ۲- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی
تلفن:۳۹۹۰۳۹۱۲
تاریخ اجراء: از تاریخ ابلاغ
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:- ندارد
مواد قانونی وابسته

 

ماده ۱۲۸- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق ‌مقررات این فصل…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi