ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز

ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز


شماره:۶۷۳۹/۲۱۰

تاریخ:۱۰/۰۳/۱۳۸۹

پیوست:دارد
 
بخشنامه
 
۰۱۵
۸۹
۱۲۸
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز
پیرو بخشنامه های شماره ۳۷۴۰/۲۱۰ مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۸۷ و ۱۱۰۹۴ مورخ ۳۰/۱۰/۸۷ و ۱۳۵۳۰۳/۲۱۰ مورخ ۲۴/۱۲/۸۷ تصویر تصویب نامه شماره ۲۲۹۳۹/ت۴۴۳۷۱ن مورخ ۴/۲/۸۹ هیأت محترم وزیران مبنی بر” ب- در تصویب نامه شماره ۲۲۲۳۶۳/ت۴۱۳۵۵هـ مـورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۷ عـبارت ” تـا تـاریـخ ۱/۴/۸۹ جـایـگـزیـن عبارت تا پایان بهمن ۱۳۸۸″ می شود، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
 
امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:*       2- خارجی:*
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:۳۹۹۰۳۹۱۲
تاریخ اجراء: از تاریخ ابلاغ
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ: ندارد
 
 
 
شماره:۳۷۴۰/۲۱۰
تاریخ:۲۵/۰۱/۱۳۸۷
پیوست:
بخشنامه
 
۰۲۹
۸۷
۱۲۸
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
مابه التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی وغیره احتساب اقساط پرداخت شده بعنوان مالیات سال جاری وسال های آینده
تصویر تصویب نامه شماره ۱۹۲۹۷۶/ت۳۳۰۶۸هـ مورخ ۲۸/۱۱/۸۶ هیئت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۳۸۷/۱۰۱ مورخ ۲/۳/۱۳۸۴ معاونت محترم برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد ماده (۶) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب ۱۳۷۴ تصویب گردید، به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد.
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی ادارات امور مالیاتی           2- خارجی مودیان محترم مالیاتی
مرجع پاسخگویی: تلفن:۳۹۹۰۳۹۲۰
تاریخ اجزاء:ابلاغ مصوبه
مدت اجراء: یک سال
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:ندارد
 
 
 
 
 
 
شماره:۱۱۰۹۹۴
تاریخ:۳۰/۱۰/۱۳۸۷
پیوست:
دستورالعمل
 
 544
۱۳۸۷
س
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی…
موضوع
نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای
احتراما، در اجرای مصوبه شماره 192976/ت ۳۳۰۶۸هـ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ و الحاقیه شماره ۱۲۶۳۱۶/ت۴۱۰۵۰هـ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۷ هیئت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه ای قبل از سال ۱۳۸۴، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذینفعان برای اخذ گواهی لازم جهت ارائه به بانکهای عامل، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات به شرح زیر اقدام نمایند:
۱- اخذ صورت ریز کامل اعتبارات اسنادی گشایش یافته مربوط به کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره یک پیوست که حاوی اطلاعات شماره و تاریخ اعتبارات اسنادی مربوط،نوع کالاهای سرمایه ای،نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی،ارزش ارزی اعتبارات اسنادی،نام بانک گشایش کننده اعتبار معادل ریالی اعتبارات اسنادی،سر فصل حساب دارائی مربوط با ذکر شماره و تاریخ اسناد حسابداری و مبلغ منظور شده به حساب دارائی مربوط باشد.
۲- چنانچه گشایش کننده اعتبار اسنادی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادی بدون اعمال مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانونی و تنظیم صورتهای مالی سالهای مربوط اقدام و در سنوات بعد نیز نسبت به تغییر آن اقدام ننموده باشد،اخذ تأییدیه حسابدار رسمی و پس از تطبیق آن با دفاتر قانونی نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نمایند.
۳- مشتریانی که ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورتهای مالی خود را بر آن اساس تنظیم نموده اند در صورت درخواست گواهی موضوع مصوبه مذکور مکلفند:
۱-۳- نسبت به اصلاح ارزش کالاهای سرمایه ای مورد نظر در دفاتر و صورتهای مالی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش یافته اقدام نمایند.
۲-۳- نسبت به اصلاح حساب ذخیره استهلاک دارایی های مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند. که از جهت مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد.
۳-۳- تأییدیه حسابدار رسمی مبنی بر نحوه ثبت اولیه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دریافت و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند.
۴-۳- نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب به نرخ ۲۵% نسبت به مابه التفاوت منظور شده به حساب سود و زیان سنواتی به شرح بند ۲-۳ فوق اقدام نمایند.
در این صورت اداره امور مالیاتی پس از اخذ فهرست موضوع بند ۱ فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبیق آن با دفاتر قانونی شرکت نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نماید.
۴- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبار اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را با بانک های عامل منعقد نموده اند در صورت انجام اقدامات به شرح بند ۳ فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه التفاوت ارز مبلغی به بانک عامل پرداخت نموده باشند در این صورت،واریز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل یا سایر مراجع به حساب سازمان امور مالیاتی مبلغ مورد نظر به عنوان علی الحساب مالیاتی سال جاری یا سنوات آتی آنان منظور خواهد شد.
۵- گواهی های موضوع بند ۲و۴-۳ در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط صادر گردد.
 
علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
تاریخ اجراء:ازتاریخ ابلاغ
مدت اجراء:تا اطلاع ثانوی
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
 
 
شماره: ۱۳۵۳۰۳/۲۱۰
تاریخ: ۲۴/۱۲/۱۳۸۷
پیوست:
بخشنامه
 
۰۹۰
۱۳۸۷
۱۲۸
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ تصویب نامه هئیت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز
پـیـرو بـخشنامه شماره ۳۷۴۰/۲۱۰ مورخ ۲۵/۱/۸۷ و تأکید بر مـفاد بخشنامه شـمـاره ۱۱۰۹۹۴ مـورخ ۳۰/۱۰/۸۷ تـصـویـر تصویب نامه شماره ۲۲۲۳۶۳/ت۴۱۳۵۵هـ مورخ ۲۹/۱۱/۸۷ هیئت محترم وزیران مبنی بر «در بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۹۲۹۷۶/ت۳۳۰۶۸هـ مورخ ۲۸/۱۱/۸۶ عبارت «تا پایان بهمن ۱۳۸۸» جایگزین عبارت «یکسال از زمان ابلاغ این تصویب نامه» می شود» جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد.
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:    2- خارجی:*
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی
تلفن:۳۹۹۰۳۹۱۲
تاریخ اجراء:از تاریخ ابلاغ
مدت اجراء:تا پایان بهمن ۱۳۸۸
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:
 
 
شماره:۲۲۹۳۹/ت۴۴۳۷۱ن
تاریخ:۰۴/۰۲/۱۳۸۹
پیوست:
 
 وزارت صنایع و معادن- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه حمایت از تولید در جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸ که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده(۶) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۷۴- و با رعایت تصویب نامه شماره ۲۴۱۸۶۹/ت۴۲۰۸۷هـ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۷ اتخاذ شده است. برای اجرا ابلاغ می شود:
الف- بـنـد (۲) تـصویب نامـه شـماره ۱۹۲۹۷۶/ت۳۳۰۶۸هـ مـورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۶ بـه شـرح زیـر اصـلاح می شود:
۲- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند با رعایت بند (۱) برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی گشایش کنندگان فوق و سایر گشایش کنندگانی که با رعایت بند یاد شده نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام نموده اند به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.
ب- در تصویب نامه شماره ۲۲۲۳۶۳/ت۴۱۳۵۵هـ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۷ عبارت” تا تاریخ ۱/۴/۱۳۸۹″ جایگزین عبارت “تا پایان بهمن ۱۳۸۸” می شود.
ج- متن زیر به عنوان تبصره به ذیل بند(۴) الحاقی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۶۲۱۶/ت۴۱۰۵۰هـ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۷ اضافه می شود:
تبصره: بانک یاد شده مکلف است معادل مبالغ دریافتی از اشخاص حقوقی بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعم از نقدی و اقساطی از بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کسر نماید.
 
 
محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
 
 
 
شماره: ۲۲۲۳۶۳/ت ۴۱۳۵۵هـ
تاریخ: ۲۹/۱۱/۱۳۸۷
پیوست:
 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۹۴۹۱۸/۶۰ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۷ وزارت صنایع ومعادن وبه استناد ماده (۶) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۷۴- تصویب نمود:
در بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۹۲۹۷۶/ت۳۳۰۶۸ هـ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ عبارت «تا پایان بهمن ۱۳۸۸» جایگزین عبارت «یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه» می شود.
 
 
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۲۸- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق ‌مقررات این فصل…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi