ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره 137309/ت41147هـ مورخ 9/8/1387 در مرکز استان گیلان به موجب مصوبه شماره 185860/ت43662هـ مورخ 21/9/88

ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره ۱۳۷۳۰۹/ت۴۱۱۴۷هـ مورخ ۹/۸/۱۳۸۷ در مرکز استان گیلان به موجب مصوبه شماره ۱۸۵۸۶۰/ت۴۳۶۶۲هـ مورخ ۲۱/۹/۸۸


شماره:۲۱۰۴۸/۲۰۰

تاریخ:۱۷/۰۷/۱۳۸۹

پیوست:دارد
 
بخشنامه
۰۵۰
۸۹
تبصره ۱ ماده ۱۳۲
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره ۱۳۷۳۰۹/ت۴۱۱۴۷هـ مورخ ۹/۸/۱۳۸۷ در مرکز استان گیلان به موجب مصوبه شماره ۱۸۵۸۶۰/ت۴۳۶۶۲هـ مورخ ۲۱/۹/۸۸
نـظـر بـه ایـنـکـه بـا اصـلاح مـصــوبـه شـمـاره ۱۳۷۳۰۹/ت۴۱۱۴۷هـ مـورخ ۹/۸/۱۳۸۷ هیأت محترم وزیران در مرکز استان گیلان به موجب مصوبه شماره ۱۸۵۸۶۰/ت۴۳۶۶۲هـ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۸، عبارت “فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی جدید الاحداث بخشهای تعاونی و خصوصی” جایگزین عبارت “واحدهای تولیدی جدید احداث” گردیده است بنابراین متن اصلاحی مصوبه صدرالاشاره به شرح زیر ابلاغ می گردد:
” فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی جدیدالاحداث بخشهای تعاونی و خصوصی در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان گیلان پس از بهره برداری مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده سال می باشند.”
شایان ذکر اینکه مصوبه اصلاحی فوق الذکر با رعایت مفاد بخشنامه ۶۱۴۸۸ مورخ ۲۹/۷/۸۸ قابل اعمال خواهد بود.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی    
  2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی
تلفن:۲۷- ۳۹۹۰۳۹۲۶
تاریخ اجراء:تاریخ اجرای بخشنامه منسوخ
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ: ۱۰۱۸۲۴ مورخ ۷/۱۰/۸۷
 
شماره:۶۱۴۸۸
تاریخ: ۲۹/۰۷/۱۳۸۸
پیوست:
 
بخشنامه
 
۰۴۷
۸۸
۱۳۲- ۹۲
م
 
 
مخاطبین
امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی…
موضوع
چگونگی اجرای مصوبات هیأت محترم وزیران در خصوص تبصره (۱) ماده ۱۳۲ ق.م.م
پیرو بخشنامه شماره ۵۴۸۲۹/۲۱۰ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۸ در خصوص قابلیت اجرایی دیگر مصوبات هیأت محترم وزیران که با استناد به تبصره (۱) ماده ۱۳۲ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ تصویب شده  متذکر می گردد:
حسب اظهارنظر قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور که به موجب نامه شماره ۱۱۰۳۲۰/۸۸۳۳ مورخ ۲۱/۶/۸۸ واصل گردیده،مناطق کمتر توسعه یافته که نام آنها در مصوبات قبلی از جمله مصوبات استانی ذکر شده و در فهرست پیوست مصوبه ضمیمه بخشنامه فوق الذکر نیامده مراتب به شرح زیر جهت اقدام لازم اعلام می گردد.
مطابق بند ۳ مصوبه یاد شده واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده فوق الاشاره که از تاریخ اجرای مصوبات مذکور تا پایان تیر ماه ۱۳۸۸ به بهره برداری برسند مشروط به اخذ پروانه بهره برداری و رعایت کلیه مقررات به استناد ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان دوره ده ساله از زمان شروع بهره برداری مشمول معافیت موضوع تبصره (۱) ماده ۱۳۲ خواهند بود.
واحدهایی که بعد از تاریخ مزبور در نقاط مندرج در وصوبات قبلی فوق الذکر به بهره برداری برسد در صورت عدم ذکر در فهرست بند(۱) مصوبه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۸۸ هیأت محترم وزیران مشمول این حکم نخواهند بود.
در مواردی که مصوبه جدیدی برای تعیین یا اصلاح مناطق کمتر توسعه یافته،بعد از مصوبه اخیر الذکر به تصویب برسد از تاریخ لازم الاجرا شدن به عنوان اصلاح بند(۱) مذکور محسوب و مشمول ضوابط و ترتیبات بند(۱) فوق خواهند بود.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
  
دامنه کاربرد:۱- داخلی:         2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:۳۹۹۰۳۹۱۲
تاریخ اجراء:به پیروی از بخشنامه صدرالذکر
 مدت اجراء:-
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:-
 
 
 

 

شماره: ۵۴۸۲۹/۲۱۰
تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۳۸۸
پیوست:  
بخشنامه
 
۰۳۴
۸۸
۹۲- ۱۳۲
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده ۱۳۲ و ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم
تصویر تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۸۸ هیأت محترم وزیـران مـنضم به فـهرست مـناطق کـمتر توسـعه یافـته در امـور حمایتی با توجـه به جـزء(ب) بند(۱) تـصویب نامه مـذکـور، در خـصـوص تبـصـره(۱) مـاده (۱۳۲) و مـاده(۹۲) اصـلاحـیه قـانـون مـالیـاتـهـای مـستقـیم مـصوب ۲۷/۱۱/۸۰ به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
ضمنا مواردی از تصویب نامه موصوف به شرح زیر متذکر می شود.
۱- به موجب بند(۵) مفاد تصویب نامه مذکور و فهرست ضمیمه آن در خصوص مواد ۱۳۲ و ۹۲ قانون فوق الاشاره،از ابتدای سال ۱۳۸۸ ملاک عمل می باشد.
۲- به موجب تبصره بند(۵) تصویب نامه صدرالذکر،مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء(ث)و تبصره(۲) بند(۲)تصویب نامه شماره ۱۲۲۹۰/ت ۳۳۰۵۱هـ مـورخ ۲۴/۳/۸۴ (مـوضوع بخشـنامه شـماره ۸۳۰۱/۱۴۸۶-۲۱۱ مـورخ ۴/۵/۸۴ سازمان متبوع) در مورد موارد (۹۲) و (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ برای سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ تنفیذ شده است.
۳- طبق جزء(الف)بند(۳) مصوبه، نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست صدرالاشاره نیامده است،براساس فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت ۲۸۸۹۳هـ مورخ ۳۱/۴/۸۲ در موارد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده(۱۳۲) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر ۱۳۸۸ شروع شود،همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.
۴- به موجب تبصره(۱) بند(۱) مصوبه،در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست تصویب نامه مذکور آمده است، حسب مورد شامل بخشها،نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود.
۵ – طبق بند(۲) مصوبه،محدوده جغرافیایی شهرستانها،بخشها و دهستانهای موضوع پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایتهای موضوع تصویب نامه مزبور می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایتهای یاد شده نخواهد داشت.
 
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی*   2- خارجی:*
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:۳۹۹۰۳۹۱۲
تاریخ اجراء:۱/۱/۸۸
مدت اجراء:-
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:-
 
 
شماره: ۱۰۱۸۲۴
تاریخ: ۰۷/۱۰/۱۳۸۷
پیوست:
 
بخشنامه
 
۰۶۳
۸۷
تبصره ۱ ماده ۱۳۲
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
مقررات تبصره ۱ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم استان گیلان
تصویر تصویب نامه شماره ۱۳۷۳۰۹/ت ۴۱۱۴۷هـ مورخ ۹/۸/۸۷ هیئت محترم وزیران مندرج در شماره ۱۸۵۴۹ مورخ ۱۳/۸/۸۷ روزنامه رسمی مبنی بر ” واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی(۳۰) کیلومتری مرکز استان گیلان پس از بهره برداری مـشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳۲) قانون مـالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده (۱۰) سال می باشند” جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
 
 
محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
  
دامنه کاربرد:۱- داخلی       2- خارجی
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی
تلفن:۳۹۹۰۳۹۱۲
تاریخ اجراء:۱۵ روز پس از درج در روزنامه رسمی(۲۹/۸/۸۷)
مدت اجراء:
مرجع ناظر دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:
 
شماره:۱۸۵۸۶۰/ت۴۳۶۶۲هـ
تاریخ:۲۱/۰۹/۱۳۸۸
پیوست:
 
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸/۹/۱۳۸۸ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره ۱۱۱۸۴۷ مورخ ۲/۶/۱۳۸۸ تصویب نمود:
از تاریخ اعلام ایراد، تصویب نامه شماره ۱۳۷۳۰۹/ت۴۱۱۴۷هـ مورخ ۹/۸/۱۳۸۷ به شرح زیر اصلاح می شود:
عبارت«فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی جدیدالاحداث بخشهای تعاونی و خصوصی» جایگزین عبارت «واحدهای تولیدی جدید الاحداث» می گردد.
 
محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
 
 
 

 

شماره: ۱۳۷۳۰۹/ت ۴۱۱۴۷هـ
تاریخ: ۰۹/۰۸/۱۳۸۷
پیوست:
 
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۷ که در مرکز استان گیلان تشکیل شد،بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره(۱) ماده(۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۸۰- تصویب نمود:

 

فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی جدیدالاحداث بخشهای تعاونی و خصوصیدر داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی(۳۰)کیلومتری مرکز استان گیلان پس از بهره برداری مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده (۱۰) سال می باشند.

واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی(۳۰)کیلومتری مرکز استان گیلان پس از بهره برداری مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده (۱۰) سال می باشند.

 

 
 
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
 
 
۳– وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و همکاری استانداری و با رعایت مقررات قانونی نسبت به اعمال معافیت مالیاتی ۱۰ ساله برای واحدهای جدیدالاحداث در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع ۳۰ کیلومتری مرکز استان پس از بهره برداری اقدام نماید.
 
 
مجید دوستعلی- دبیر هیئت دولت
چابک قهرمانی- استاندار گیلان
دادخواه- معاون هماهنگی و پیگیری
علی صدوقی-  سرپرست معاونت امور دولت 
زنجانی- مدیرکل دفتر پیگیری
هاشمی نیا- معاون برنامه ریزی گیلان
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۳۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi