ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394

ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴


شماره: ۱۱۸-۹۴-۲۰۰

تاریخ: ۰۹-۱۲-۱۳۹۴

پیوست: دارد

بخشنامه

 

۱۱۸

۹۴

ماده ۹۵

م

 

مخاطبین/ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴

با توجه به قسمت اخیرماده ۹۵ اصلاحی مصوب۳۱-۴-۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم ، به پیوست آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی( مکانیزه ) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات که طی شماره ۲۳۰۷۶۱ مورخ ۴-۱۲-۱۳۹۴ به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است ، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

مقررات این آیین نامه برای عملکرد سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می باشد و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آن ها از ۱-۱-۱۳۹۵ و به بعد آغاز می گردد ، جاری است و نسبت به اشخاصی که شروع سال مالی آنها قبل از تاریخ مزبور می باشدمفاد آیین نامه قبلی مجری خواهد بو د. ۱۱۸-۵-۱۲

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا : ۱-۱-۱۳۹۵

مدت اجرا : نامحدود

مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۳۷ با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

این بخشنامه و به تبع آن آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، به موجب بخشنامه ۴۱/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ اصلاح گردید

شماره:۴۱/۹۶/۲۰۰

تاریخ: ۲۰/۰۳/۱۳۹۶

بخشنامه

 

۴۱

۹۶

ماده ۹۵

م

 

مخاطبین/ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴

پیرو بخشنامه شماره ۱۱۸/۹۴/۲۰۰ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۴ (موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)، براساس پیشنهاد شماره ۳۳۹۳۷/م مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ، طی نامه شماره ۵۰۹۶۷/م مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۶ آئین نامه اجرایی مذکور به شرح زیر اصلاح و جهت اجراء ابلاغ می گردد:

۱- در قسمت تعاریف ماده ۱ آیین نامه اجرایی مذکور، سامانه ثبت برخط معاملات به شرح ذیل تعریف می گردد:

سامانه ثبت برخط معاملات: سامانه ای است که فروشنده از طریق ورود به آن اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی نموده و خریدار با ورود به سامانه مزبور در صورت تأیید آن(صورتحساب مربوطه)، صورتحساب، نهایی شده و برای آن کد رهگیری صادر می گردد.

۲- به قسمت اخیر ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت ” درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات الزامی می باشد.” اضافه می گردد.

۳- در ماده ۸ آیین نامه اجرایی فوق صورتحساب نوع سوم اضافه و یک بند بشرح زیر بعنوان بند (۳) این ماده الحاق می گردد:

بند ۳- صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی)که دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ بوده و از طریق سامانه ثبت برخط معاملات صادر و دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.”

۴- تبصره ای به شرح زیر به ماده ۸ آیین نامه اجرایی موصوف اضافه می گردد:

” تبصره : سازمان می تواند تمام یا برخی از مودیان موضوع این آیین نامه را طبق اعلام کتبی به مودی ذی ربط حد اکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به صدور صورتحساب نوع سوم از ابتدای سال مالیاتی بعد مکلف نماید.”

۵- بند ۶ ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی مذکور(فصل دهم:موارد رد دفاتر) به شرح زیر اصلاح می گردد:

۶- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی بااطلاعات موجود در سیستم­های ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) و یا سامانه ثبت برخط معاملات در مورد اشخاصی که از سیستم­های مذکور استفاده و یا مکلف به استفاده از سامانه یادشده می­باشند.”۱۶-۲۵/۲

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: از تاریخ ابلاغ بخشنامه

مدت اجرا:نامحدود

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۲۵۲۴ با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

 

به موجب بخشنامه ۷۲/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ تبصره ذیل ماده ۸ که به موجب بخشنامه ۴۱/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ به ماده ۸ الحاق گردیده بود به تبصره ۱ تبدیل و تبصره ۲ به ماده ۸ به شرح زیر الحاق گردید.

شماره:۷۲/۹۶/۲۰۰

تاریخ: ۲۵/۰۵/۱۳۹۶

بخشنامه

 

۷۲

۹۶

ماده ۹۵

م

 

 

مخاطبین/ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴

    پیرو بخشنامه­های شماره ۱۱۸/۹۴/۲۰۰ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ و شماره ۴۱/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ موضوع ابلاغ آیین­نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ و اصلاحیه آن، براساس پیشنهاد شماره ۶۴۸۴/۲۰۰ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، طی نامه شماره ۹۰۸۱۰ مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ آیین­نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح و جهت اجراء ابلاغ می­گردد:

تبصره ذیل ماده(۸) به تبصره (۱) تغییریافته و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده(۸) الحاق می­گردد:

“تبصره ۲-در صورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم این آیین­نامه، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند، برای معاملات خود تا سقف ۵% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره ۳ قانون برگزاری مناقصات، الزامی به صدور صورت­حساب نخواهند داشت.

مفاد این حکم درموارد درخواست صدور صورتحساب از سوی خریدار جاری نمی­باشد، رعایت ساختار صورت­حساب موضوع این ماده برای اینگونه صورت­حساب­ها الزامی نمی­باشد.

این تبصره از ابتدای سال ۱۳۹۵ قابل اجراء خواهدبود.”۳۶-۱۵/۵

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۵

مدت اجرا:نامحدود

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۹۵- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله ا…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi