بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387

بخشنامه شماره 210/52403 تاریخ 1388/05/06

شماره: 52403/210

تاریخ: 06/05/1388

ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387


شماره: 52403/210

تاریخ: 06/05/1388

پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
032
88
بند (ب) ماده 154
م
 
مخاطبین اصلی / ذینفعان
 
اداره کل امور مالیاتی …..
موضوع
ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387
 
در اجرای بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 واصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک جلد مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1387 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور با انضمام یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه مذکور ارسال می گردد.
با توجه به اینکه مجموعه مذکور حاوی ساختار طراحی شده جدید ضرایب مالیاتی در قالب نظام استاندارد طبقه بندی صنعتی فعالیتهای اقتصادی (آیسیک) می باشد، وبه همین جهت تغییرات اساسی محتوایی وشکلی در عناوین فعالیتها نسبت به ساختار جدول ضرایب مالیاتی سنوات قبل در آن انجام گرفته است، مقتضی است تشکیل کمیسیون های بند ب ماده 154 قانون ونیز نحوه اعمال ضرایب مالیاتی توسط ادارات امور مالیاتی با دقت ورعایت موارد ذیل صورت پذیرد:
1- با توجه به اصلاحات ساختاری در مجموعه جدید ضرایب مالیاتی، تغییرات لازم در بخش تذکرات مجموعه مذکور تحت عنوان «ضوابط اجرائی» صورت گرفته است. لذا رعایت دقیق ضوابط یاد شده در تعیین درآمد مشمول مالیات توسط مأمورین مالیاتی مورد تأکید قرار می گیرد.
2- از آنجائی که به جهت اقتضائات مربوط به ایجاد ساختار جدید ضرایب مالیاتی و اوضاع واحوال اقتصادی سال 1387، حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال مذکور توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده 154 قانون ملحوظ نظر قرار گرفته واعمال گردیده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون بند ب ماده 154 قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد.
3- نظر به اینکه به جهت مشابهت های ساختاری فعالیت های اشخاص حقیقی وحقوقی از حیث نرخ سودآوری فعالیتها، ضرایب مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی در جدول ضرایب مالیاتی عملکرد 1387 یکسان شده است، ضمن جلب توجه مأمورین مالیاتی به اصلاحات ساختاری مذکور در جدول ضرایب مالیاتی، مقتضی است کمیسیون های بند ب ماده 154 قانون حتی الامکان پیشنهادات خود را در قالب ساختار مذکور مصوب نمایند.
4- اگر چه در طراحی ساختار جدید ضرایب مالیاتی توسط کمیسیون موضوع بند الف ماده 154 قانون تلاش گردیده است حتی الامکان کلیه عناوین فعالیتهای اقتصادی وضرایب مالیاتی آنها به طور کامل وشفاف در جداول مربوطه درج گردد. با این وجود، ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج واعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون تعیین ضریب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می گردد را هر سه ماه یکبار به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.
5- با توجه به موارد فوق مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) وتبصره های 1 و 2 و 4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیون مربوط در مرکز استان وادارات امور مالیاتی شهرستان های تابعه اقدام نمایند وضمن انجام بررسی های کارشناسی وتوجه به اوضاع واحوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی در صورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند وکافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه واصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق فرمهای پیوست (شماره یک و دو) تنظیم واز طریق اداره کل حداکثر تا 20/6/1388 به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند، تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید.
ضمنا نظر به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد.
مزید اطلاع مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد 1387 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد لازم ارسال خواهد گردید.
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی
 
 
 
(فرم شماره یک)
متن پیش نویس صورت جلسه کمیسیون ضرایب مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 154
قانون مالیاتهای مستقیم عملکرد سال 1387 شهرستان
 
در اجرای مقررات موضوع بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن، در تاریخ               کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1387 شهرستان     
با حضور نمایندگان ذیل تشکیل وپس از بررسی های لازم حسب مقررات مربوطه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
¨ تمامی اقلام مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1387 حوزه تهران را برای اجراء در شهرستان یاد شده بدون هیچ گونه تغییری عینا مورد تأئید وتصویب قرار گرفت.
¨ تمامی اقلام مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1387 حوزه تهران را، به استثناء موارد پیشنهادی در                 صفحه و تعداد          ردیف به شرح (فرم شماره دو) پیوست برای اجرا در شهرستان یاد شده عینا مورد تأئید وتصویب قرار دادند.
 
نماینده اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران                                         نام ونام خانوادگی
                                                                                                            امضاء
نماینده نظام پزشکی                                                                    نام ونام خانوادگی
                                                                                                            امضاء
 
نماینده مجامع امور صنفی:                                                            نام ونام خانوادگی
تولیدی وخدمات فنی                                                                                امضاء
 
توزیعی وخدماتی                                                                                     نام ونام خانوادگی
                                                                                                            امضاء
رئیس بانک ملی ایران                                                                   نام ونام خانوادگی
                                                                                                            امضاء
اداره امور مالیاتی شهرستان                                                          نام ونام خانوادگی
                                                                                                            امضاء
 
 
تذکر: به استناد مقررات تبصره یک ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم ادارات امور مالیاتی مکلفند صرفا در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است از فرمانداری محل درخواست نمایند تا حسب مورد به جای هر یک از نمایندگان مراجع مذکور، نماینده ای بصیر ومطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب معرفی نمایند.
بدیهی است در صورتی که مراجع مذکور در شهرستان مورد نظر تشکیل شده باشد، جلسات کمیسیون موضوع بند ب ماده 154 قانون الزاما بایستی با دعوت از نمایندگان مراجع یاد شده تشکیل وموضوعات مطروحه با رعایت مفاد تبصره 2 ماده مذکور مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
 
 
(فرم شماره دو)
اصلاحات وتغییرات پیشنهادی ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1387 مصوب کمیسیون موضوع بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم شهرستان ……………
 
 
ردیف
 
نوع فعالیت
 
صفحه
 
ردیف
ضریب مالیاتی
 
ملاحظات
دلائل و مستندات ضمیمه گردد
تولیدکننده
عمده فروش
وارد کننده
خرده فروش
ارائه خدمات
مصوب کمیسیون بند(الف)
مصوب کمیسیون بند(ب)
مصوب کمیسیون بند(الف)
مصوب کمیسیون بند(ب)
مصوب کمیسیون بند(الف)
مصوب کمیسیون بند(ب)
مصوب کمیسیون بند(الف)
مصوب کمیسیون بند(ب)
مصوب کمیسیون بند(الف)
مصوب کمیسیون بند(ب)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
محل امضاء اعضای کمیسیون:
 
نماینده اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران
نماینده نظام پزشکی
نماینده مجامع امور صنفی(صنوف تولیدی وخدمات فنی-توزیعی و خدماتی)
رئیس بانک ملی ایران
رئیس اداره امور مالیاتی
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *