ابلاغ تصویب نامه هئیت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز

ابلاغ تصویب نامه هئیت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز


شماره: ۱۳۵۳۰۳/۲۱۰

تاریخ: ۲۴/۱۲/۱۳۸۷

پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
۰۹۰
۱۳۸۷
۱۲۸
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ تصویب نامه هئیت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز
پیـرو بخـشنـامه شماره ۳۷۴۰/۲۱۰ مورخ ۲۵/۱/۸۷ وتأکید بر مفاد بـخشنامه شماره ۱۱۰۹۹۴ مورخ ۳۰/۱۰/۸۷ تصویر تصویب نامه شماره ۲۲۲۳۶۳/ت۴۱۳۵۵هـ مورخ ۲۹/۱۱/۸۷ هیئت محترم وزیران مبنی بر «در بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۹۲۹۷۶/ت۳۳۰۶۸هـ مورخ ۲۸/۱۱/۸۶ عبارت «تا پایان بهمن ۱۳۸۸» جایگزین عبارت «یکسال از زمان ابلاغ این تصویب نامه» می شود» جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد.
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:    2- خارجی:*
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی
تلفن:۳۹۹۰۳۹۱۲
تاریخ اجراء:از تاریخ ابلاغ
مدت اجراء:تا پایان بهمن ۱۳۸۸
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:
 
 
 
شماره:۳۷۴۰/۲۱۰
تاریخ:۲۵/۰۱/۱۳۸۷
پیوست:
 
بخشنامه
 
۰۲۹
۸۷
۱۲۸
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
مابه التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی وغیره احتساب اقساط پرداخت شده بعنوان مالیات سال جاری و سال های آینده
تصویر تصویب نامه شماره ۱۹۲۹۷۶/ت۳۳۰۶۸هـ مورخ ۲۸/۱۱/۸۶ هیئت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۳۸۷/۱۰۱ مورخ ۲/۳/۱۳۸۴ معاونت محترم برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد ماده (۶) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب ۱۳۷۴ تصویب گردید، به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد.
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی ادارات امور مالیاتی ۲- خارجی مودیان محترم مالیاتی
مرجع پاسخگویی: تلفن:۳۹۹۰۳۹۲۰
تاریخ اجزاء:ابلاغ مصوبه
مدت اجراء: یک سال
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:ندارد
 
 
 
شماره:۴۵۶۰/۵
تاریخ:۲۳/۱۰/۱۳۸۲
پیوست:دارد
 
جناب آقای دکتر حسینی
وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی
 
با سلام، به پیوست تصویر مطلب مندرج در روزنامه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۳ دنیای اقتصاد به نقل از روابط عمومی وامور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می گردد همانطور که استحضار دارند با توجه به ایرادات قانونی وارده به مصوبه مورد اشاره لغو آن در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید وانتظار می رود در آینده نزدیک در هیأت محترم دولت نیز مطرح وابطال گردد. طرح موضوع توسط سازمان امور مالیاتی کشور انتقادات ومطالبات را ایجاد می نماید که قاعدتا خود آن سازمان می بایست متذکر باشد خواهشمند است دستور فرمائید موضوع بندبه سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شود.
 
ابراهیم شیبانی
 
 
شماره:۲۷۹۹۱/ت۳۰۳۳۱هـ
تاریخ:۱۲/۰۷/۱۳۸۳
پیوست:
 
وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع ومعادن
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸/۷/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۸۴۶۶۱/۱۰۱ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۳ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (۶) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز- مصوب ۱۳۷۴- تصویب نمود:
۱- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که با تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات (احتمالی) متعلقه را به تأیید سازمان امور مالیاتی برسانند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.
۲- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند با رعایت شرایط یاد شده صرفا برای اقساط پرداخت نشده، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند.
۳- اشخاص حقیقی وحقوقی که قبلا مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز گردیده اند، موظفن ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در دفاتر مالی خود ثبت وصورتهای مالی (سالهای مربوط) خود را اصلاح ومالیات متعلقه را با تشخیص سازمان امور مالیاتی بپردازند.
۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است معادل ریالی موارد معاف ناشی از بندهای فوق الذکر را از حسابهای متمرکز بدهی دولت بابت مابه التفاوت نرخ ارز نزد خود تأمین نماید.
۵- مهلت برخورداری از این تسهیلات شش ماه از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد مشمولین موظفند حداکثرظرف مدت یاد شده، نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانکهای عامل موظفند محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی مذکور که صرفا به لحاظ عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ممنوع الخروج گردیده اند را به حالت تعلیق درآورند.
۶- مـوارد خـاص و ابـهـام بـا تـصمیـم نـماینـدگـان ویــژه رئیـس جـمهور، مـوضـوع تـصـویب نامـه شـماره ۵۰۲۰۲/ت۲۶۷۳۸هـ مـورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۱ تـعیین تکلیف خواهند شد.
 
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
 
 
 
شماره:۱۹۲۹۷۶/ت۳۳۰۶۸هـ
تاریخ:۲۸/۱۱/۱۳۸۶
پیوست:
 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
هیئت وزیران درجلسه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۳۸۷/۱۰۱ مورخ ۲/۳/۱۳۸۴ معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (۶) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز – مصوب ۱۳۷۴- تصویب نمود:
۱- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.
۲- آن دسـته از گـشایـش کـنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرایط بند (۱) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند ومبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سال های آینده منظور واز بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.
۳- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد ومشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.
 
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
 
 
 
شماره:۱۶۰۲۷/۳۷۶۸/۲۱۱
تاریخ:۲۱/۰۹/۱۳۸۳
پیوست:
 
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل 
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
پژوهشکده امور اقتصادی
 
تصویر تصویب نامه شماره ۳۷۹۹۱/ت۳۰۳۳۱هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳هیأت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره ۸۴۶۶۱/۱۰۱ مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۳ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (۶) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب ۱۳۷۴ تصویب گردید به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد.
 
حیدری کرد زنگنه
 
 
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص معافیت گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز
 
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره ۱۹۳۹۷/ت۲۳۰۶۸هـ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ را خطاب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۲۶۳۸۷/۱۰۱ مورخ ۳/۳/۱۳۸۴ معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (۶) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز – مصوب ۱۳۷۳- تصویب نمود:
۱- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. ۲- آن دسـته از گـشـایـش کـنندگـان اعـتبارات اسـنادی کـه قـرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند با رعایت شرط بند (۱) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند ومبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سـال هـای آینـده منـظور و از بـدهـی مـالیات آنان کسر خواهد شد. 3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد ومشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در موردمدیران واحدهای تولیدی با گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.
 
 
تصویب نامه: هیئت وزیران در خصوص آئین نامه اجرائی ماده (۳۵) قانون الحاق موادی
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره ۱۹۳۳۳۶/ت۳۷۳۴۳ک مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۸۶ را خطاب به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شرح زیر اعلام نموده است:
وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی ودولت الکترونیک هیئت دولت در جلسه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری وبه استناد ماده (۲۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۲- وبا رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۳۰۸۲/ ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی (۲۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده ۱ در این آئین نامه اصطلاحات زیردر معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- سازمان : سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری . ب- دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه های مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب۱۳۸۳- ج- بن سفر: بخشی از هزینه سفر کارکنان دولت که به صورت غیر نقدی وبا روش های مقتضی از قبیل سفر کارت ملی با هماهنگی سازمان به کارکنان دولت پرداخت می شود. د- کارکنان دولت: شاغلین رسمی، پیمانی، قراردادی و عناوین مشابه در دستگاه های اجرایی و بازنشستگان و موظفین وخانواده درجه یک آنان. هـ- سفرهای ارزان قیمت: سفرهای داخلی که منجر به اقامت با استفاده کارکنان دولت حداکثر به مدت پنج روز وسالانه یکبار از تسهیلات مراکز اقامتی طرف قرارداد مجریان این سفر می شود. و- کمکهای رفاهی: اعتباراتی که توسط دستگاه های اجرایی تحت عنوان کمکهای رفاهی یا عناوین مشابه برای ارایه خدمات رفاهی ونظایر آن پیش بینی می شود. ماده ۲- دستگاه های اجرای مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبار مربوط به اجرای این آئین نامه را پیش بینی نمایند. میزان قابل پرداخت برای هر یک از مشمولان این آئین نامه در صورت دریافت تخفیف مربوط وانجام سفر در ضوابط اجرایی بودجه همان سال تعیین خواهد شد. روش پرداخت اعتبار مذکور در قالب بن سفر خواهد بود. ماده ۳- سازمان موظف است بهمن ماه هر سال، فهرست وبرنامه سال آینده دفاتر وتأسیسات گردشگری دارای مجوز از سازمان را که آمادگی ارائه خدمات به کارکنان دولت با تخفیف سی وپنج درصد (۳۵%) دارند، تهیه و به دستگاه های اجرایی اعلام نمایند. ماده ۴- دستگاه های اجرای مجازند با استفاده از انعقاد قراردادهای تجمیعی با دفاتر وتأسیسات گردشگری با دریافت تخفیف سی وپنج درصد (۳۵%) واستفاده از اعتبار پیش بینی شده در بودجه سالانه با هماهنگی سازمان نسبت به ارایه تسهیلات در قالب بن سفر جهت انجام سفر کارکنان خود اقدام نمایند. ماده ۵- دفاتر وتأسیسات گردشگری مکلفند ضوابط ومقررات سازمان را در خصوص ارائه خدمات با کیفیت استاندارد رعایت نمایند در صورت عدم رعایت ضوابط مذکور مطابق آئین نامه نظارت بر تأسیس وفعالیت دفتر های خدمات مـسافرتی، سیـاحـتی، جـهـانگردی و زیارتـی، مـوضوع تصویب نامه شماره ۱۴۳۰۳/ ت۳۳۲۰۳هـ مورخ ۵/۴/۱۳۸۰ عمل خواهد شد. ماده ۶- سـازمـان مــی توانـد نــسبـت بـه تــشویـق کـارکـنان دولت بـرای انـجـام سفرهای گروهی وهمچنین تبلیغ نقش بن سفر در رونق صنعت گردشگری اقدام کند. ماده ۷- مسئول نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه سازمان می باشند وگزارش عملکرد هر شش ماه یک بار توسط سازمان به هیأت وزیران ارائه می شود. این تصویب نامه در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
 
 
 
شماره: ۲۲۲۳۶۳/ت ۴۱۳۵۵هـ
تاریخ: ۲۹/۱۱/۱۳۸۷
پیوست:
 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۹۴۹۱۸/۶۰ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۷ وزارت صنایع ومعادن وبه استناد ماده (۶) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز –مصوب ۱۳۷۴- تصویب نمود:
در بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۹۲۹۷۶/ت۳۳۰۶۸ هـ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ عبارت «تا پایان بهمن ۱۳۸۸» جایگزین عبارت «یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه» می شود.
 
 
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۲۸- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق ‌مقررات این فصل…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi