آئین نامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

ایین نامه 3448ت/213583 تاریخ 1391/11/01

شماره آیین نامه:

213583/ت34482هـ

تاریخ آئین نامه :

1391/11/01

آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران


شماره: 213583/ت34482هـ
تاریخ:‌ 01/11/1391
پیوست:
 
 
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو
سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/09/1391 بنا به پیشنهاد شماره 17881/020 مورخ 03/11/1384 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:
 
آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی
و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
 
فصل اول ـ تعاریف
ماده1ـ در ایـن آییـن نامه، واژه ها و اصطـلاحات زیر در معـانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1380-
ب ـ نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی: مجموعه قوانین، آیین نامه ها، مقررات، استانداردها، تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی که برای رسیدن به اهداف منظور شده در قانون، تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود.
ج ـ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران: سازمان صنفی و تخصصی غیردولتی متشکل از دانش آموختگان رشته های بخش کشاورزی و منابع طبیعی و رشته های مرتبط که در راستای نظام بخشیدن به مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در چارچوب قانون، تأسیس و فعالیت می نماید و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل می باشد و از این پس سازمان نامیده می شود.
د ـ شورای مرکزی: شورای سازمان.
هـ ـ سازمان استان: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان.
و ـ شورای استان: شورای سازمان استان.
ز ـ شعبه شهرستان: شعبه سازمان استان.
ح ـ شورای شهرستان: شورای شعبه شهرستان سازمان استان.
ط ـ کشاورزی و منابع طبیعی: فعالیت های مربوط به بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی از قبیل زراعت، باغبانی، درختکاری مثمر و غیرمثمر، جنگلداری، جنگل کاری، مرتعداری، بیابان زدایی، آبخیزداری، دامداری، شیلات، آبزیان، پرورش طیور، زنبور عسل، نوغانداری، پرورش قارچ، فرآوری محصولات کشاورزی و منابع طبیعی و سایر امور مرتبط.
ی ـ استاندارد: حداقل ضوابط، شاخص های علمی و فنی اعم از کمی و کیفی که برای یک فعالیت، اعم از تولیدی، خدماتی، مشاوره ای یا محصول تولیدی تعیین می گردد.
ک ـ تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی: اشخاص حقوقی که به منظور فعالیت خاص در راستای اهداف صنفی، حرفه ای و فنی مهندسی به صورت ملی یا منطقه ای و در چارچوب مجوزهای قانونی تأسیس می شوند.
ل ـ رشته های اصلی: رشته های تحصیلی در مقاطع کارشناسی و بالاتر، که براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی در دانشگاه ها، موسسات و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی تعریف می شود.
م ـ رشته های مرتبط: رشته های تحصیلی که استفاده از دانش و مهارت دانش آموختگان آنها در فعالیت های بخش کشاورزی و منابع طبیعی ضروری است.
ن ـ عضو: کارشناس عضو سازمان با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته های بخش کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط.
س ـ صلاحیت حرفه ای: فرآیندی که در آن شرایط عمومی، علمی، فنی و تخصصی اعضای سازمان مورد بررسی قرار می گیرد.
ع ـ پروانه: مجوز رسمی فعالیت اعضای سازمان در زمینه های تخصصی که بـیانگر صلاحیت حرفه ای و رتبه آنها می باشد.
ف ـ رتبه: شاخصی که توانمندی اعضای سازمان را از نظر علمی، فنی و تخصصی و اجرایی مشخص می نماید.
ص ـ رتبه بندی: فرآیندی است که طی آن توانمندی اعضای سازمان از نظر علمی، فنی و تخصصی و اجرایی مشخص می شود.
ق ـ گواهی صلاحیت حرفه ای و رتبه بندی: مجوز رسمی که پس از تشخیص صلاحیت عمومی علمی، فنی و تخصصی اعضا، توسط مراجع ذی صلاح جهت انجام فعالیت های کارشناسی و تخصصی مندرج در آن به آنان اعطاء می شود.
ر ـ مهندس کشاورزی و منابع طبیعی: شخصی که دارای مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی و بالاتر در یکی از رشته های بخش کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط باشد.
ش ـ کارگروه تخصصی: گروهی از کارشناسان صاحب نظر که براساس ضوابط مصوب شورای مرکزی در مسایل فنی و تخصصی موردنیاز شورای استان و شورای مرکزی طرف مشورت قرار می گیرند.
 
فصل دوم ـ وظایف و اختیارات
ماده2ـ اعضای سازمان برای فعالیت های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ملزم به داشتن پروانه از سازمان می باشند.
تبصره ـ صدور پروانه برای اشخاص حقوقی عـضو سازمـان بـراسـاس گواهـی صلاحیت حرفه ای و رتبه بندی صادر شده توسط مراجع ذی صلاح می باشد.
 
ماده3ـ دستگاه های دولتی موظفند طرح ها و پروژه ها و نیز انجام فعالیت های مشاوره و پیمانکاری موضوع این آیین نامه را صرفا به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه در زمینه های تخصصی و در حدود صلاحیت و رتبه آنها ارجاع نمایند.
 
ماده4ـ سازمان می تواند با تشخیص شورای مرکزی صدور و تمدید پروانه در مورد تمام یا بعضی از رشته ها را موکول به گذراندن دوره های آموزشی تخصصی نماید.
 
ماده5 ـ در موارد زیر گواهی صلاحیت حرفه ای و رتبه بندی و پروانه فاقد اعتبار شناخته می شود:
الف ـ فوت دارنده پروانه.
ب ـ حجر دارنده پروانه.
ج ـ ابطال یا عدم تمدید کارت عضویت و پروانه اشتغال.
د ـ عدم پرداخت وجوه و عوارض قانونی.
هـ ـ محکومیت قطعی به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی است (تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی).
و ـ محکومیت به محرومیت از کار با آرای هیئت های بدوی و عالی انتظامی.
ز ـ قطع رابطه عضو با سازمان استان یا اخراج از سازمان.
ح ـ انحلال شخص حقوقی یا احراز فقدان شرایط لازم برای کسب پروانه.
 
ماده6ـ امضای عضو سازمان در ذیل طرح ها، پروژه ها و اسناد تعهدآور باید ممهور به مهر که مشتمل برنام و نام خانوادگی، شماره نظام مهندسی و رشته یا گرایش عضو است، باشد.
 
ماده7ـ مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی می توانند در زمینه خدمات تخـصصی از قبیل مطالعه، طراحی، اجـراء، نظارت بر اجراء، راه اندازی، بهره برداری، کنترل و بازرسی، ارزیابی، تحقیق، تشخیص، مشاوره، اظهارنظر فنی، نظارت بر تولید یا خدمات و کارشناسی رسمی که در چارچوب مـعیارهـای تخصصی در زمـره امـور حـرفه ای مندرج در گواهی رتبه بندی و پروانه موضوع قانون می باشد فعالیت نمایند.
 
فصل سوم ـ ارکان
ماده8 ـ ارکان سازمان عبارت است از:
الف ـ شورای مرکزی.
ب ـ شورای استان.
ج ـ شورا و شعبه شهرستان.
د ـ مجامع عمومی.
هـ ـ هیئت های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای.
تبصره ـ سازمان می تواند تا فراهم شدن شرایط لازم برای تشکیل شورا و شعبه شهرستان وظایف قانونی خود را از طریق تأسیس دفاتر موقت در شهرستان ها انجام دهد.
 
ماده9ـ اعضاء تشکیل دهنده ارکان و نحوه انتصاب و انتخاب آنها و وظایف و اختیارات ارکان مطابق مواد (5 تا 23) قانون خواهد بود.
 
ماده10ـ دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام سازمان و سازمان استان نسبت به معرفی اعضای انتصابی شورای مرکزی، شورای استان و شورای شهرستان ظرف پانزده روز اقدام کنند.
 
ماده11ـ جلسات شورای استان حداقل یک بار در ماه تشکیل می شود و رییس سازمان استان ریاست جلسه شورای استان را برعهده خواهد داشت. دبیر شورا مسئول تشکیل و اداره دبیرخانه شورای استان می باشد.
تبصره ـ جلسات شـورای استان بـا حضـور حـداقـل هفـت نفـر از اعـضا رسـمیت مـی یابد و تصمیمات متخذه با آرای موافق اکثریت حاضر معتبر می باشد.
 
ماده12ـ مجامع عمومی عادی یا فوق العاده شورای مرکزی از اجتماع نمایندگان شورای استان (هر استان دو نماینده) تشکیل می گردد.
تبصره ـ جلسات مجامع عمومی عادی یا فوق العاده با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای حاضرین معتبر می باشد.
 
ماده13ـ وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی یا فوق العاده شورای مرکزی به شرح زیر تعیین می شود:
الف ـ انتخاب اعضای شورای مرکزی.
ب ـ استماع گزارش شورای مرکزی و اعلام نظر نسبت به آن و رسیدگی به مسائل مطرح شده.
ج ـ تعیین موسسه حسابرسی برای رسیدگی به حساب ها، ترازنامه ها و بیلان عملکرد سالانه سازمان.
تبصره ـ حسابرسی شعبه شهرستان توسط سازمان استان انجام می شود.
د ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امـوری کـه طبق قوانین و آیین نامـه های مربوط و این آیین نامه به سازمان در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.
 
ماده14ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی شورای استان به شرح زیر می باشد:
الف ـ انتخاب اعضای شورای استان و بازرسان با رعایت بند «4» ماده (7) و بند «1» ماده (9) قانون.
ب ـ استماع گزارش شورای استان و رسیدگی به آن و رسیدگی به مسائل مطرح شده.
ج ـ تصویب سیاستها و خط مشی های شورای استان.
د ـ بررسی و تصویب ترازنامه سالانه و برنامه و بودجه و طرح های سالانه سازمان استان.
هـ ـ پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح در آیین نامه سازمان به شورای مرکزی.
و ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه های مربوط و این آیین نامه در صلاحیت مجمع عمومی استان باشد.
 
ماده15ـ در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده که دستور کار جلسه انتخاب اعضای شورای استان و شورای شهرستان می باشد، انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی عادی یا فوق العاده بـه صندوق هـای رأی گـیری بـا رأی مخفی و رعایت دیگر مواد آیین نامه انجام می شود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأی داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی باشد.
 
ماده16ـ مجامع عمومی عادی یا فوق العاده استان از اجتماع اعضای آن تشکیل می شود و کلیه اشخاص حقیقی که طبق ضوابط مصوب به عضویت سازمان استان پذیرفته شده اند با شرایط مساوی عضویت مجامع عمومی عادی یا فوق العاده را دارا بوده و دارای حق رأی در جلسات و حق مشارکت در تصمیم گیری ها می باشند.
 
ماده17ـ مجامع عمومی عادی یا فوق العاده شهرستان از اجتماع اعضای سازمان استان مـقیم در شهرستان تشکیل می شود و کلیه اعضا با شرایط مساوی عضویت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده را دارا و دارای حق رأی در جلسات و حق مشارکت در تصمیم گیری ها می باشند.
 
ماده18ـ شرایط و چگونگی عضویت و تشکیل مجامع عمومی عادی یا فوق العاده سازمان استان و شهرستان به شرح زیر تعیین می شود:
الف ـ عضویت در مجامع عمومی عادی یا فوق العاده مستلزم داشتن کارت عضویت معتبر می باشد.
ب ـ جلسات مجامع عمومی عادی یا فوق العاده با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای حاضرین معتبر می باشد.
ج ـ در مجامع عمومی عادی یا فوق العاده به غیر از مجامع مربوط به انتخاب اعضای شورای استان یا شهرستان اعطای وکالت اعضای سازمان استان و شعبه شهرستان به سایر اعضا برای حضور در مجامع مزبور بلامانع است.
د ـ هر عضو می تواند وکالت حداکثر سه عضو دیگر را در مجامع عمومی موضوع بند (ج) این ماده را داشته باشد.
هـ ـ در صورت به حدنصاب نرسیدن اعضای مجامع عمومی عادی یا فوق العاده در جلسه اول، جلسه دوم که ظرف پانزده روز از تاریخ جلسه اول با همان دستور تشکیل می گردد، با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با رأی اکثریت حاضرین معتبر خواهد بود.
 
ماده19ـ زمان تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی یا فوق العاده باید حداقل بیست روز قبل از تشکیل جلسه از طریق دعوت کتبی به اطلاع اعضا برسد.
تبصره ـ روز، ساعت و محل تشکیل و دستور جلسه باید در دعوت نامه ذکر شود.
 
ماده20ـ مجامع عمومی عادی یا فوق العاده شورای مرکزی، شورای استان و شورای شهرستان پس از تشکیل، دارای هیئت رییسه ای متشکل از یک نفر رییس، یک نفر منشی و یک نفر ناظر می باشند.
تبصره1ـ اعضای هیئت رییسه مجامع عمومی عادی یا فوق العاده از بین اعضای حاضر در مجمع توسط اعضای مجمع انتخاب می شوند.
تبصره2ـ چنانچه رییس، نایب رییس، دبیر و خزانه دار شورای مرکزی، شورای استان و شورای شهرستان در دستگاه های دولتی شاغل باشند دستگاه های یاد شده مجازند با پرداخت حقوق و مزایای کامل، آنان را برای مدت چهار سال به سازمان به صورت تمام وقت یا نیمه وقت مأمور به خدمت نمایند.
تبصره3ـ مصـوبات مجمع توسط مـنشی تنظیم و با امضـای هیئت رییسه رسمیت می یابد.
 
ماده21ـ پس از راه اندازی سازمان، مسئولیت انتخابات شورای مرکزی، شوراهای استان و شعب شهرستان به عهده سازمان می باشد.
 
ماده22ـ در صورت فوت، پذیرش استعفا، عدم امکان ادامه خدمت یا برکناری رییس سازمان استان، رییس جدید سازمان استان مطابق تبصره (2) ماده (7) قانون، انتخاب و توسط رییس سازمان مرکزی به وزیر جهادکشاورزی جهت صدور حکم معرفی می شود.
 
ماده23ـ چگونگی ایجاد شبکه هـای اطلاع رسانـی و مـراکز یـا مـوسـسات علمی، فنی و آموزشی و انتشاراتی در استان (موضوع بند (12) ماده (20) قانون) و نحوه اداره آنها به تصویب شورای مرکزی می رسد.
 
ماده24ـ سازمان های استانها و شعب شهرستانی آنها ملزم به اجرای مصوبات شورای مرکزی می باشند.
 
ماده25ـ اعضای سازمان موظف به رعایت مفاد قانون، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن می باشند.
تبصره ـ نحـوه برخورد با اعضای متخلف در هیئت های بدوی و عالی انتظامی تعیین می شود.
 
ماده26ـ هر یک از سازمان های استان یک بازرس خواهند داشت. بازرس نباید عضو شورای استان یا هیئت های عالی و بدوی انتظامی سازمان باشد.
 
ماده27ـ بازرس سازمان استان در جلسه مجمع عمومی و از بین اعضای آن مجمع با اکثریت آرا برای مدت یکسال انتخاب می شود. انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.
تبصره ـ هر یک از سازمان های استان ها می توانند نسبت به تعیین بازرس از میان حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب 1372 ـ اقدام نمایند.
 
ماده28ـ مکاتبات سازمان و سازمان استان با امضای روسای آنها و در غیاب رییس با امضای جانشین منصوب شده از سوی او انجام می شود.
 
فصل چهارم ـ شرایط عضویت
ماده29ـ عضویت در سازمان استان مستلزم احراز شرایط ذیل است:
الف ـ دارا بودن مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط برای اشخاص حقیقی متقاضی عضویت و یک نفر از اعضای شخص حقوقی متقاضی عضویت.
تبصره1ـ رشته های مرتبط با بخش کشاورزی براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط رییس سازمان تهیه و به تصویب شورای مرکزی می رسد.
تبصره2ـ فـارغ التحصـیلان رشته هـای کشـاورزی، مـنـابع طبـیعی و رشـته های مرتبط از دانشگاه های خارج از کشور که مدرک آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد مجاز به عضویت در سازمان می باشند.
ب ـ اقامت در استان مربوط حداقل شش ماه قبل از تسلیم درخواست عضویت.
ج ـ در مورد اشخاص حقوقی، اساسنامه موسسه یا شرکت در اداره ثبت شرکت های استان به ثبت رسیده باشد.
د ـ نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار مهندسی در هنگام تقاضای عضویت.
هـ ـ پرداخت مستمر حق عضویت سالانه.
و ـ قبـول و امضای میـثاق نامه که توسط سازمان تهیه و به تصویب شورای مرکزی می رسد.
ز ـ تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان عضویت قرار خواهد گرفت، همراه با مدارک مقرر در فرم یادشده.
تبصره1ـ کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط شاغل در بخش دولتی می توانند به عضویت سازمان پذیرفته شوند.
تبصره2ـ دستورالعمل نحوه عضویت توسط سازمان تهیه و به تصویب شورای مرکزی می رسد.
 
ماده30ـ اعضای سازمان فقط می توانند به عضویت سازمان یک استان درآیند.
 
ماده31ـ دانش آموختگان عضو سازمان موظفند براساس ضوابطی که به تصویب شورای مرکزی می رسد، در دوره های بازآموزی و نوآموزی مرتبط با رشته تحصیلی شرکت نمایند، سازمان برای اعضایی که این دوره ها را با موفقیت سپری نمایند گواهی قبولی دوره آموزشی صادر می نماید.
تبصره ـ هرگاه با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، اجرای این بند مستلزم تأمین اعتبار باشد اعتبار لازم به عنوان کمک به سازمان در بودجه سنواتی درج خواهد شد.
 
ماده32ـ متقاضی عضویت در سازمان استان تقاضای خود را به دبیرخانه سازمان استان تسلیم خواهد نمود. سازمان یادشده مکلف است ظرف پانزده روز به تقاضای واصل شده رسیدگی و در صورتی که متقاضی را واجد کلیه شرایط تشخیص دهد نسبت به صدور و تسلیم کارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا ناقص است یا متقاضی را فاقد شرایط کافی تشخیص دهد، نظر خود را در مورد نقص یا رد تقاضا به طور صریح و کتبی به متقاضی ابلاغ می نماید.
 
ماده33ـ عضویت در سازمان استان در شرایط زیر لغو می شود:
الف ـ تغییر محل اقامت از یک استان به استان دیگر.
تبصره ـ اعضای سازمان در صورت انتقال از استانی به استان دیگر می توانند عضویت خود را در استان مقصد برقرار نمایند.
ب ـ استعفا از عضویت در سازمان استان.
ج ـ اخراج از سازمان.
د ـ صدور رأی هیئت های عالی انتظامی در خصوص محرومیت دایم از اشتغال به حرفه مهندسی.
هـ ـ عدم پرداخت حق عضویت سالانه.
و ـ احراز فقدان شرایط لازم برای عضویت.
 
ماده34ـ سازمان می تواند در صورت عدم پرداخت حقوق متعلقه توسط اعضا، براساس ضوابط و دستورالعمل های مصوب شورای مرکزی نسبت به لغو عضویت آنان و به تبع آن لغو امتیازات رتبه بندی، پروانه اشتغال، پروانه کارشناسی رسمی و استفاده از خدمات رفاهی صندوق تعاون و رفاه اقدام کند.
تبصره ـ عضویت مجدد اعضای لغو عضویت شده براساس ضوابط مصوب شورای مرکزی می باشد.
 
ماده35ـ کاردان های رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط طبق ضوابط خاص به عضویت کانون کاردانهای وابسته به سازمان استان پذیرفته می شوند.
تبصره ـ ضوابط پذیرش عضویت کاردان ها و نحوه ارتباط کانون کاردان ها با سازمان و سازمان استان توسط سازمان مرکزی تهیه و به تصویب شورای مرکزی می رسد.
 
فصل پنجم ـ انتخابات
ماده36ـ سازمان مکلف است ظرف سه ماه قبل از اتمام دوره فعالیت شوراهای مرکزی و استان نسبت به انجام انتخابات و انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی و شورای استان اقدام کند.
تبصره ـ انتخابات شعب شهرستانی سازمان استان ها در زمان مقرر طبق آیین نامه نحوه تشکیل شعب شهرستانی و انتخاب اعضای شورای شهرستان سازمان (موضوع ماده «33» قانون) انجام خواهد شد.
 
ماده37ـ برگزاری انتخابات شورای مرکزی و شورای استان به غیر از دوره اول از طریق تشکیل کمیته اجرایی مرکزی انتخابات در سازمان مرکزی و کمیته اجرایی استانی انتخابات در سازمان استان انجام می شود.
 
ماده38ـ کمیته اجرایی مرکزی انتخابات دارای پنج نفر عـضو مـی باشد کـه بـه پیشـنهاد رییـس سـازمـان تـوسط مجمع عمومی سازمان انتخاب می گردند. رییس، نایب رییس و دبیرکمیته در اولین جلسه از میان اعضاء انتخاب می شوند.
تبصره1ـ اعضای کمیته اجرایی مرکزی انتخابات نمی توانند داوطلب عضویت در شورای استان و شورای مرکزی گردند.
تبصره2ـ احکام اعضا و هیئت رئیسه کمیته اجرایی مرکزی انتخابات توسط رییس سازمان صادر می گردد.
 
ماده39ـ کمیته اجرایی مرکزی انتخابات و کمیته اجرایی انتخابات سازمان در استان طبق برنامه تنظیمی شورای مرکزی قبل از اتمام دوره قانونی شورای مرکزی و شورای استان تشکیل می گردد.
 
ماده40ـ وظایف کمیته اجرایی مرکزی انتخابات به شرح زیر تعیین می شود:
الف ـ نظارت بر عملکرد کمیته های اجرایی انتخابات استان ها در اجرای مفاد این آیین نامه.
ب ـ پاسخگویی به نیازها و ابهامهای کمیته های اجرایی انتخابات استان ها.
ج ـ تهیه و توزیع استانی برگه تعرفه انتخابات و مهر انتخابات شوراهای استان و مرکزی.
د ـ اخذ گزارش انتخابات شوراهای استان از کمیته های اجرایی انتخابات استان.
هـ ـ برگزاری انتخابات شورای مرکزی با لحاظ نمودن شرایط زیر:
تنظیم لیست جدید اعضای مجمع عمومی شورای مرکزی.
مکاتبه با اعضای مجمع عمومی جدید و تعیین مهلت برای دریافت تقاضای کتبی داوطلبان عضویت در شورای مرکزی.
تهیه مشخصات داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و ارسال آن برای تمام اعضای مجمع عمومی حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع.
تعیین ساعت و محل تشکیل مجمع عمومی سازمان مرکزی برای انجام انتخابات.
تهیه صندوق اخذ رأی و مهر و موم نمودن آن با حضور هیئت مرکزی نظارت بر انتخاب و هیئت رییسه مجمع عمومی.
6 ـ تشکیل جلسه مجمع عمومی و انتخابات هیئت رییسه مجمع.
برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه آن.
8 ـ برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی جدید.
 
ماده41ـ کمیته اجرایی انتخابات سازمان استان دارای سه نفر عضو می باشد که توسط کمیته اجرایی مرکزی انتخابات از بین (9) نفر از اعضای سازمان استان که توسط رییس سازمان استان معرفی و به تأیید شورای استان رسیده اند انتخاب می گردند. این کمیته در اولین جلسه خود رییس، نایب رییس و دبیر کمیته را انتخاب می کنند.
تبصره1ـ اعضای معرفی شده از سوی رییس سازمان استان باید حداقل (10) سال تمام از زمان فارغ التحصیلی آنها در مقطع کارشناسی گذشته باشد.
تبصره2ـ احکام اعضای کمیته اجرایی انتخابات استان توسط رییس سازمان استان صادر می گردد.
 
ماده42ـ اعضای کمیته اجرایی انتخابات استان عبارتند از:
الف ـ یک نفر از اعضای سازمان استان عضو و شاغل در هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی.
ب ـ یک نفر از اعضای سازمان استان، شاغل در دستگاه های اجرایی.
ج ـ یک نفر از اعضای سازمان استان، شاغل در بخش غیردولتی.
تبصره1ـ اعضای کمیته اجرایی انتخابات استان نمی توانند داوطلب عضویت در شورای استان گردند.
تبصره2ـ احـکام کمیته اجرایی انتخابات استان توسـط رییس سازمان استان صادر می گردد.
 
ماده43ـ وظایف کمیته اجرایی انتخابات شورای استان به شرح زیر می باشد:
الف ـ هماهنگی با کمیته اجرایی مرکزی انتخابات در برگزاری انتخابات استان.
ب ـ اعلام شرایط عضویت شورای استان طبق ضوابط مندرج در آیین نامه.
د ـ تعیین مهلت قبول تقاضای داوطلبان عضویت در شورای استان (این مهلت نباید کمتر از پانزده روز بعد از تاریخ انتشار آگهی باشد).
هـ ـ اعلام نشانی و تلفن تماس محل استقرار کمیته.
وـ اعلام محل ثبت نام و ثبت نام داوطلبان حداکثر به مدت پنج روز.
زـ بررسی و تأیید عدم سوء شهرت اجتماعی و شغلی داوطلبان حداکثر به مدت چهل وپنج روز.
ح ـ بررسی مدارک داوطلبان و تطبیق آن با شرایط اعلام شده.
ط ـ تعیین روز، ساعت، محل یا محل های برگزاری انتخابات که باید در یک روز انجام شود.
ی ـ تعیین مدت زمان رأی گیری با هماهنگی و تأیید هیئت نظارت بر انتخابات استان.
ک ـ اعلام تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای استان.
ل ـ تهیه صندوق اخذ رأی و مهر و موم نمودن آنها در حضور هیئت نظارت بر انتخابات سازمان استان.
م ـ پیگیری معرفی اعضای انتصابی شورای استان از مراجع ذی ربط.
ن ـ اعلام سایر مواردی که برای داوطلبان و شرکت کنندگان در انتخابات ضروری به نظر می رسد.
س ـ ارائه گزارش مستمر از روند انتخابات استان به کمیته اجرایی مرکزی انتخابات.
ع ـ برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه با هماهنگی هیئت نظارت بر انتخابات استان.
ف ـ برگزاری اولین جلسه شورای جدید استان.
 
ماده44ـ کمیته اجرایی مرکزی انتخابات در صورت مواجهه با مشکلات اجرایی در روند انتخابات شورای استان مراتب را جهت تصمیم گیری به شورای مرکزی منعکس می نماید.
 
ماده45ـ جلسات کمیته اجرایی مرکزی و استانی انتخابات با حضور سه نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با دو رأی موافق معتبر خواهد بود.
 
ماده46ـ برنامه زمان بندی انتخابات شورای مرکزی و شوراهای استان و دستورالعمل لازم براساس این آیین نامه توسط شورای مرکزی تهیه و ابلاغ می گردد.
 
ماده47ـ رییس سازمان استان با همکاری اعضای کمیته اجرایی انتخابات شورای استان مسئولیت حسن اجرای انتخابات را به عهده دارد.
 
ماده48ـ برگه تعرفه انتخابات در محل تشکیل جلسه مجمع عمومی و در بدو ورود اعضای سازمان به جلسه مجمع با رویت کارت عضویت معتبر در اختیار آنان گذاشته می شود. به هر عضو صرفا یک برگه تعرفه ارائه می گردد و دادن رأی به نمایندگی از اعضاء دیگر امکان پذیر است.
 
ماده49ـ برگه تعرفه اخذ رأی دارای دو قسمت خواهد بود که در یک قسمت، نام و نام خانوادگی و پنـج رقم سمت راست شماره نظام مهندسی اعضای رأی دهنده درج خواهد شد و به امضاء و اثر انگشت رأی دهنده خواهد رسید و قسمت دوم محل ثبت اسامی نامزدهای عضویت در شورای استان و شورای مرکزی خواهد بود.
 
ماده50 ـ برگه های تعرفه اخذ رأی باید به نحوی ممهور شود که نقش مهر بر فصل مشترک دو قسمت برگه انتخابات ثبت گردد.
 
ماده51ـ رییس سازمان مرکزی موظف است یک ماه قبل از اتمام دوره شورای استان از دستگاه های اجرایی مربوط درخواست نماید نسبت به معرفی نمایندگان خود در شورای استان اقدام کنند.
 
ماده52 ـ مجمع عمومی عادی برای انتخابات اعضای شورای مرکزی و شورای استان به ترتیب از اجتماع نمایندگان شورای استان (هر استان دو نماینده) و اعضای سازمان استان تشکیل می گردد.
تبصره1ـ جلسات مجمع عمومی با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می یابد.
تبصره2ـ پس از تشکیل مجمع عـمومی، هیئـت رئیـسه مجمـع متـشکل از رییـس، یـک نـفر نـاظر و یـک نفر منشی از بین اعضای حاضر انتخاب می گردند.
تبصره3ـ هیئت رئیسه مجمع مسئولیت اداره مجمع را به عهده دارد.
تبصره4ـ در مجمع عمومی عادی که دستور کار جلسه انتخاب اعضای شورای استان می باشد، انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی عادی به صندوق های رأی گیـری با رأی مخفی و رعایت دیگر مواد این آیین نامه انجام می شود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأی در مرحله اول یا دوم داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی باشد.
تبصره5 ـ در صورت به حد نصاب نرسیدن اعضای مجمع عمومی عادی در جلسه اول، جلسه دوم ظرف سه هفته از تاریخ جلسه اول با همان دستور تشکیل می گردد و با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت خواهد یافت.
 
ماده53 ـ داوطلبان عضویت در شورای استان می توانند ظرف مهلت تعیین شده توسط کمیته اجرایی انتخابات استان، داوطلبی خود را به طور کتبی همراه با مدارک مورد نیاز با مراجعه به محل ثبت نام اعلام و رسید دریافت کنند.
 
ماده54 ـ داوطلبان عضویت در شوراهای مرکزی، استان و شعبه شهرستان سازمان استان باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ نداشتن محکومیت موثر کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی.
ج ـ نداشتن سوء شهرت اجتماعی و شغلی.
د ـ پرداخت سه سال حق عضویت به صورت متوالی.
تبصره ـ باید از زمان فارغ التحصیلی داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و شورای استان حداقل با مدرک دکتری (3) سال، با مدرک کارشناسی ارشد (7) سال و با مدرک کارشناسی (10) سال سپری شده باشد.
 
ماده55 ـ رییس سازمان استان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از اعلام اسامی داوطلبان از طرف کمیته اجرایی انتخابات استان نسبت به استعلام شرایط داوطلبان از مراجع مذکور در ماده (64) اقدام و نتیجه استعلام را به کمیته اجرایی انتخابات استان ارائه نمایند.
 
ماده56 ـ کمیته اجرایی انتخابات استان ظرف یک ماه از تاریخ استعلام سازمان استان از مراجع زیر اعم از اینکه پاسخ استعلام ها واصل شده یا نشده باشد با اکثریت آرا نسبت به صلاحیت داوطلبان اتخاذ تصمیم و نتیجه را به داوطلبان اعلام می کند:
الف ـ استعلام از وزارت اطلاعات در مورد وابستگی و یا عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی.
ب ـ استعلام از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مورد محکومیت موثر کیفری و سوء شهرت اجتماعی.
ج ـ استعلام نداشتن سوء شهرت شغلی از دستگاه ذیربط در مورد کاندیداهای شاغل در بخش عمومی و از هیئت های بدوی و عالی انتظامی سازمان در مورد کاندیداهای شاغل در بخش غیرعمومی.
تبصره ـ عدم پاسخگویی به استعلام های موضوع این ماده ظرف پانزده روز به منزله تأیید می باشد.
 
ماده57 ـ کمیـته اجرایی انتخابات استان در بررسـی صلاحیت فقط پاسخ های مستند به قانون را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
 
ماده58 ـ داوطلبانی که صلاحیت آنها رد شده است می توانند ظرف یک هفته از تاریخ وصول نظریه کمیته اجرایی، شکایت خود را به طور کتبی به هیئت نظارت بر انتخابات استان تسلیم و رسید دریافت کنند.
تبصره ـ هیئت نظارت بر انتخابات استان ظرف پنج روز به شکایت رسیدگی و پاسخ خواهد داد.
ماده59 ـ فهرست اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده برای عضویت در شوراهای مرکزی و استان شامل موارد زیر می باشد:
الف ـ نام و نام خانوادگی داوطلب.
ب ـ رشته تحصیلی داوطلب در مقاطع مختلف (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) و سال فارغ التحصیلی.
ج ـ دانشکده محل تحصیل داوطلب.
د ـ سوابق شغلی داوطلب.
تبصره ـ فهرست اسامی براساس حروف الفبا تنظیم می شود.
 
ماده60 ـ کمیته اجرایی انتخابات استان پس از نهایی شدن اسامی داوطلبان، فهرست اسامی را به تعداد کافی تکثیر و دو هفته قبل از روز اخذ رأی به نحو مقتضی به اطلاع اعضای سازمان استان می رساند.
 
ماده61 ـ سـازمان استان امکانات لازم را برای اجرای انتخابات شورای استان در اختیار کمیته اجرایی انتخابات استان قرار می دهد.
 
ماده62 ـ پس از برگزاری انتخابات شورای استان و مشخص شدن نمایندگان شوراهای استان در مجامع عمومی سازمان انتخابات شورای مرکزی جدید برگزار می گردد.
 
ماده63 ـ لیست اسـامی داوطلبان عـضویت در شورای مرکزی و شورای اسـتان توسط هیئت هـای اجـرایی انتخـابات در حوزه اخذ رأی نـصــب می گردد.
 
ماده64 ـ هریک از اعضای سازمان استان می تواند با ارائه کارت عضویت همان استان از بین داوطلبان به تعداد اعضای اصلی شورای استان از میان اسامی داوطلبان، افراد مورد نظر را در برگه تعرفه رأی قید نماید.
تبصره1ـ درصورتی که رأی دهنده بیش از تعداد ذکر شده در این ماده در ورقه رأی خود نوشته باشد اسامی اضافی از آخر حذف خواهد شد.
تبصره2ـ درصورتی که رأی دهنده در ورقه رأی خود اسامی غیر از داوطلبان را نوشته باشد فقط اسامی یادشده حذف می گردد.
تبصره3ـ پس از تعیین اعضای اصلی، داوطلبین بعدی که بیشترین آراء را کسب نموده باشند به ترتیب و به تعداد لازم به عنوان عضو علی البدل شورای استان خواهند بود.
 
ماده65 ـ درصورت کسب آرای مساوی بین دو یا چند نفر ترتیب عضویت آنها از طریق قرعه کشی صورت می گیرد.
 
ماده66ـ پس از خاتمه رأی گیری، کمیته اجرایی استان مکلف است زیر نظر هیئت نظارت بر انتخابات سازمان استان اقدام به شمارش آرا کند و نتیجه را صورتجلسه و پس از امضای اعضای کمیته اجرایی و هیئت نظارت بر انتخابات استان اعلام و صورتجلسه را جهت ضبط در سوابق به سازمان استان و سازمان به ترتیب تحویل و ارسال کند.
 
ماده67ـ مدت قبول شکایت مربوط به انتخابات تا دو روز بعد از اخذ رأی خـواهـد بـود و مدت رسیدگی به آنها پنج روز پس از انقضای مدت یادشده می باشد. به شکایات بدون نام، مشخصات، نشانی شاکی و امضا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 
ماده68ـ نتیجه انتخابات پس از تأیید هیئت نظارت مرکزی انتخابات و هیئت نظارت بر انتخابات سازمان استان قطعی می گردد.
 
ماده69ـ هیـئت نظارت مرکزی بر انتخابات دارای سه نفر عضو می باشد کـه بـه پـیشنهاد رییس سازمان توسط مجمع عمومی سـازمان انتخاب می گردند.
 
ماده70ـ هیئت نظارت بر انتخابات استان دارای سه نفر عضو می باشد که توسط هیئت نظارت مرکزی انتخابات از بین (9) نفر از اعضای سازمان استان که توسط رییس سازمان استان پیشنهاد و به تأیید شورای استان می رسد، انتخاب می شوند. (9) نفر عضو سازمان باید از میان کسانی انتخاب شوند که داوطلب عضویت در شورای استان نیستند.
تبصره ـ اشخاصی را می توان به عنوان اعضای هیئت نظارت بر انتخابات استان تعیین نمود که از زمان فارغ التحصیلی آنها در مقطع کارشناسی حداقل ده سال گذشته باشد.
 
ماده71ـ احکام اعضای هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات سازمان توسط رییس سازمان صادر می گردد.
 
ماده72ـ احکام اعضای هیئت نظارت بر انتخابات استان توسط رییس هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات صادر می گردد.
 
ماده73ـ جلسات هیئت های نظارت مرکزی و نـظارت استـان هـا بـا حضـور سه نفـر رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با دو رأی موافق معتبر می باشد.
تبصره ـ هیئت های نظارت مرکزی و نظارت استان از بین خود یک نفر رییس و یک نفر دبیر انتخاب می کنند.
 
ماده74ـ وظایف هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به شرح زیر می باشد:
الف ـ نظارت بر حسن برگزاری انتخابات در سازمان های استان.
ب ـ رسیدگی نهایی به شکایات واصله در مورد برگزاری انتخابات که از طرف هیئت نظارت بر انتخابات استان ارجاع می شود.
ج ـ توقف تمام یا قسمتی از مراحل برگزاری انتخابات در چارچوب ضوابط این آیین نامه.
د ـ اعلام حسن برگزاری انتخابات و یا پیشنهاد ابطال انتخابات شورای استان با ذکر دلایل و ارائه مستندات به شورای مرکزی.
هـ ـ نظارت بر تشکیل مجمع عمومی سازمان.
و ـ نظارت بر نحوه صدور برگه تعرفه انتخابات شورای مرکزی.
ز ـ نظارت بر ممهور نمودن برگه تعرفه به مهر انتخابات شورای مرکزی.
ح ـ نظارت بر انتخابات شورای مرکزی.
 
ماده75ـ وظایف هیئت نظارت بر انتخابات استان به شرح زیر می باشد:
الف ـ نظارت بر تشکیل مجامع عمومی سازمان استان طبق ضوابط این آیین نامه.
ب ـ نظارت بر نحوه صدور برگه تعرفه انتخابات.
ج ـ نظارت بر برگزاری انتخابات شورای استان.
د ـ نظارت بر ممهور نمودن برگه تعرفه به مهر انتخابات شورای استان.
هـ ـ نظارت بر فعالیت های کمیته های اجرایی انتخابات سازمان استان.
و ـ نظارت بر مهر و موم نمودن صندوق های اخذ آرا.
ز ـ نظارت بر بازنمودن صندوق ها و شمارش آرا.
ح ـ نظارت بر ثبت آمار شمارش آرا با ذکر تعداد کل آرای مأخوذه و آرای هر یک از نامزدها.
ط ـ نظارت بر ثبت اسامی حائزین اکثریت به عنوان اعضای اصلی و به ترتیب آرای مأخوذه به عنوان اعضای علی البدل.
ی ـ نظارت بر تنظیم صورتجلسه و تأیید انتخابات به همراه هیئت رییسه مجمع و اعضای کمیته اجرایی انتخابات سازمان استان.
ک ـ رسیدگی به شکایات انتخاباتی و اعلام آن به هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات.
ل ـ نظارت بر اعلام نتایج انتخابات شورای استان.
 
ماده76ـ چنانچه هیئت نظارت بر انتخابات استان با ارائه مستندات، عدم سلامت انتخابات شورای استان را به هیئت نظارت مرکزی گزارش نماید، موضوع در هیئت نظارت مرکزی بررسی و درصورت تأییـد، مـوضـوع گزارش بـه منـظور بـررسـی و تصمـیم گیری در دستور کار شورای مرکزی قرار می گیرد. تصمیمات شورای مرکزی با اکثریت آرا درخصوص ابطال انتخابات شورای استان، معتبر خواهد بود.
 
ماده77ـ درصورت ابطال انتخابات شورای استان توسط شورای مرکزی تاریخ انجام انتخابات مجدد توسط شورای مرکزی تعیین می گردد.
 
ماده78ـ هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات و هیئت نظارت بر انتخابات سازمان استان مکلفند ظرف یک هفته به شکایات واصل شده رسیدگی و نظر قطعی خود را اعلام کند.
تبصره ـ نظر هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
 
ماده79 ـ کلیه نامزدهای انتخابات و طرفداران آنها مجازند جهت معرفی نامزد انتخاباتی مورد نظر نسبت به انتشار آگهی های تبلیغاتی، برگزاری میزگرد و سخنرانی اقدام کنند.
 
ماده80 ـ هرگونه تبلیغات در روز انتخابات در حوزه اخذ رأی ممنوع می باشد.
تبصره ـ متخلفین از مفاد این ماده با تشخیص هیئت نظارت مرکزی انتخابات از لیست انتخاب شوندگان اصلی و علی البدل حذف می گردند.
 
ماده81ـ استفاده از امکانات اداری، فصلنامه و خبرنامه داخلی سازمان مرکزی و استان ها برای انجام تبلیغات انتخاباتی و انجام مصاحبه حداقل چهار ماه قبل از تاریخ برگزاری انتخابات توسط اعضای فعلی شوراهای مرکزی و استانی و مسئولین اداری سازمان مرکزی و سازمان استان ها که داوطلب شرکت در انتخابات شوراهای استان و مرکزی هستند ممنوع می باشد.
تبصره ـ متخلفین از مفاد این ماده با تشخیص هیئت نظارت مرکزی انتخابات از لیست انتخاب شوندگان اصلی و علی البدل حذف می گردند.
 
فصل ششم ـ سایر مقررات
ماده82ـ سازمان می تواند برای کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی به اعضاء و کمک به مشکلات رفاهی و مالی اعضای کم درآمد و خسارت دیده، صندوق تعاون و رفاه ایجاد نماید.
تبصره1ـ اساسنامه صندوق تعاون و رفاه با پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب شورای مرکزی می رسد.
تبصره2ـ چگونگی تأمین سرمایه صندوق و نحوه حمایت های مالی از اعضای سازمان در اساسنامه صندوق پیش بینی می گردد.
 
ماده83 ـ منابع مالی سازمان به شرح زیر تأمین می شود:
حق عضویت پرداختی از سوی اعضاء.
هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی.
کمک اعطایی دولت.
صندوق مشترک سازمان های استانی.
5 ـ دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی.
6- درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان.
تبصره1ـ برای هدایا و کمک های دریافتی می باید توسط خزانه دار سازمان و سازمان استان رسید صادر و در دفتر اموال و حساب های سازمان و سازمان استان ثبت شود.
تبصره2ـ سازمان می تواند به منظور انجام فعالیت های اقتصادی درآمدزا صندوق مشترک استان ها را تأسیس نماید. درآمدهای حاصل از فعالیتهای این صندوق می تواند با تصویب شورای مرکزی در راستای اهداف و وظایف سازمان هزینه شود. اساسنامه این صندوق با پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب شورای مرکزی می رسد.
تبصره3ـ به منظور تحقق درآمد موضوع بند «6» مـاده (38) قـانون، مسئولین و ذیحسابان دستگاه های اجرایی موظفند موضوع کسر درصدی از حق الزحمه دریافتی موضوع این بند مطابق مصوبه شورای مرکزی را در متن قراردادهای منعقده با اعضاء درج و یک نسخه از قرارداد را برای سازمان ارسال و نسبت به کسر و واریز درصد یاد شده به حساب سازمان اقدام نمایند.
 
ماده84ـ در اجرای بند (9) ماده (4) قانون و به منظور سازماندهی نحوه همکاری سازمان بر اساس این بند، دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند در تعیین عوارض و تعرفه ها و مالیاتهای مربوط به شاغلین و موسسات کشاورزی نظر سازمان را اخذ و از نماینده سازمان جهت شرکت در جلسات کمیسیون های مربوط دعوت به عمل آورند.
 
ماده85 ـ در راستای اجرای بند (5) ماده (38) قانون، دستگاه های اجرایی دولتی می توانند نسبت به ارجاع و انعقاد قراردادهای مربوط به فعالیتهای پژوهشی، فنی و آموزشی با سازمان و اعضای آن اقدام کنند.
 
ماده86 ـ تعرفه های مربوط حق عضویت، ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی و درصد حق الزحمه دریافتی از اعضای سازمان بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع از سوی سازمان، به پیشنهاد شورای مرکزی و تأیید وزیر جهاد کشاورزی تعیین می شود.
 
 
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *