آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی


شماره:۱۱۶۰۰۲/ت ۳۵۲۵۳هـ
تاریخ:۱۸/۰۹/۱۳۸۵
پیوست:دارد
 
 
وزارت صنایع و معادن- وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۹/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۴۲۳۴۸/۱۰۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی- مصوب ۱۳۸۴- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده به شرح ذیل تصویب نمود:
 
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی
 
ماده۱- در این آیین نامه عبارات به کار رفته در معانی مشروح زیر به کار برده می شوند:
الف ـ ناحیه صنعتی روستایی: که در این آییننامه ناحیه خوانده میشود، مکانی است دارای محدوده و مساحت کمتر از پنجاه هکتار که در چارچوب طرحهای ناحیهای موجود مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و با اولویت در کانون محصولات کشاورزی با هدف اشتغالزایی روستایی ایجاد شود و شامل مجموعهای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری موردنیاز واحدهای مذکور تأمین میشود.
ب ـ سازمان: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران.
ج ـ شرکت استانی: شرکت شهرکهای صنعتی استان.
تبصره ـ ایجاد نواحی صنعتی با مساحت بیش از پنجاه هکتار با تصویب هیئت وزیران امکانپذیر خواهدبود.
 
ماده۲-تکمیل و توسعه نواحی موجود و یا ایجاد نواحی جدید پس از تهیه طرح مطالعات امکانسنجی و مکانیابی براساس شرح خدمات همسان، به پیشنهاد شرکتهای استانی و یا سازمان جهاد کشاورزی استانی، پس از تصویب در مراجع ذیربط با تصویب و تأمین اعتبار لازم توسط شورای برنامهریزی و توسعه استانها به وسیله شرکتهای مذکور ایجاد میشود.

تبصره۱- شرح خدمات همسان حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این آیین
نامه به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت جهادکشاورزی، پس از تصویب مجمع عمومی سازمان به شرکتهای استانی و سازمانهای جهاد کشاورزی استانها ابلاغ خواهدشد.
تبصره۲- نواحی به شرح فهرست پیوست ـ ممهور به مهر دفتر هیئت دولت ـ که قبل از تصویب قانون حمایت از ایجاد نواحی روستایی ـ مصوب ۱۳۸۴ـ توسط وزارت جهادکشاورزی ایجادشده، مصوب تلقی میشود و مشمول مقررات قانون مذکور محسوب و با تمام تعهدات و داراییهـا و امکانات فهرست شده به تفکیک هر ناحیـه از سازمان جهـاد کشـاورزی منتزع و به شرکت استانی منتقل میشوند.
تبصره۳- کمکهای دولت در آمادهسازی و زیرساختها به عنوان یارانه متقاضی محسوب میشود.
 
ماده۳- شرکتهای استانی موظف هستند ابنیه و تأسیسات قابل بهرهبرداری نواحی موضوع تبصره(۲)ماده(۲)این قانون را رأسا کارشناسی کرده و مشابه ابنیه و تأسیسات شهرکهای صنعتی مصوب در دفاتر خود ثبت کنند.
 
ماده۴-وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی دولت، مالکیت اراضی منابع ملی و دولتی موردنیاز نواحی موجود و جدید را به قیمت منطقهای سال ایجاد ناحیه، به صورت قطعی به شرکتهای استانی انتقال میدهد.
تبصره- همزمان با انتقال قطعی مالکیت اراضی نواحی از وزارت جهاد کشاورزی به شرکتهای استانی، این شرکتها جایگزین سازمان جهاد کشاورزی استان درخصوص تمام روابط استیجاری با مستأجرین و حقوق ایجاد شده خواهند بود.
 
ماده۵-واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلیکشاورزی مستقر در نواحی صنعتی روستایی در برخورداری از سیاستهای حمایتی وزارتخانههای صنایع و معادن و جهاد کشاورزی در نواحی مزبور از اولویت برخوردار هستند.
 
ماده۶-تمام نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن، مشمول مزایای قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند.
 
ماده۷- دستگاههای اجرایی ذیربط، مکلف هستند نسبت به تأمین آب، برق، گاز و تلفن موردنیاز واحدهای مستقر در نواحی صنعتی روستایی، اقدامهای لازم را به عمل آورند.
تبصره- اجرای این ماده با ایجاد ردیف در قوانین بودجه سنواتی کل کشور محقق خواهد شد.
 
ماده۸- نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور جاری نواحی صنعتی روستایی، همانند نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی است.
 
ماده۹- سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکتهای استانی، موظف هستند،هر شش ماه یکبار، اطلاعات مربوط به مطالعه و اجرای نواحی صنعتی روستایی را تبادل کنند.
 
 
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi