آیین نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری 28621/ ت 3354هـ تاریخ 10/5/84

آیین نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری ۲۸۶۲۱/ ت ۳۳۵۴هـ تاریخ ۱۰/۵/۸۴


شماره:۱۳۹۲۴/۲۷۶۹/۲۱۱

تاریخ:۰۷/۰۸/۱۳۸۴

پیوست: دارد
 
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران
 
پـیـرو بـخـشـنــامـه شـمـاره ۱۰۹۴۴/۲۱۱۳/۲۱۱ مــورخ ۱۳/۶/۱۳۸۴ تـصویر تـصویب نامـه شـماره ۲۸۶۲۱/ ت ۳۳۵۴هـ مـورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ هـیأت مـحترم وزیران در ارتباط با آیین نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۰۸/ ت ۱۴۱ مورخ ۲/۳/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ابلاغ می گردد.
 
 
 
علی اکبر سمیعی
  
شماره:۲۸۶۲۱/ ت ۳۳۵۴هـ
تاریخ:۱۰/۰۵/۱۳۸۴
پیوست:
 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۵/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۴۴۳۶-۱/۸۴۲ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۴ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۰۸/ ت ۱۴۱ مورخ ۲/۳/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:
۱- ماده (۱) به شرح زیر تغییر می یابد:
ماده۱- تأسیسات گردشگری واحدهایی هستند که به قصد ارایه خدمات و انتفاع برای پذیرایی، اقامت و خدمات مسافرتی به مسافران یا میهمانان طبق ضوابط و مقررات این آئین نامه به شرح زیر تاسیس شده یا می شوند:
۱- هتل، متل و واحدهای خدماتی رفاهی بین راهی
۲- مهمانپذیر
۳- مراکز خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان،پاسیون، زائر سراو از این قبیل
۴- مراکز اقامتی جوانان
۵- تفرجگاهها، اردوگاه گردشگری، محوطه های کمپینگ و کاروانها
۶- مراکز سرگرمی و تفریحی( مراکز تعطیلات)
۷- دفترهای خدمات مسافرتی و جهانگردی
۸- مناطق نمونه گردشگری
۹- اقامتگاهها با مالکیت زمانی
۲- تبصره های ماده (۵) حذف می شود.
۳- ماده(۶) به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده ۶- دارنده مجوز ساختمان موظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی و تجهیزات واحد مربوط، مراتب را جهت دریافت پروانه بهره برداری به اطلاع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برساند و نسبت به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری اقدام نمایند. سازمان برای واحدهایی که موفق به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری شده اند پروانه بهره برداری صادر می نمایند.
تبصره۱- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صرفا برای محلهای تأیید شده پروانه بهره برداری صادر خواهد کرد و پروانه صادره قابل تسری برای تأسیسات گردشگری نقاط دیگر نمی باشد.
تبصره۲- مدت اعتبار پروانه بهره برداری تأسیسات گردشگری از تاریخ صدور سه سال تمام بوده و تمدید آن منوط به بررسی مجدد گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری، توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.
۴- ماده(۷) با تبصره های آن حذف می شود.
۵- تبصره(۲) ماده(۱۱) حذف می شود.
۶- ماده(۱۴) به ماده (۱۳) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می شود.
” ماده۱۳- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید حداکثر شش ماه پس از صدور پروانه بهره برداری موقت نسبت به درجه بندی و صدور پروانه بهره برداری قطعی جهت تأسیسات گردشگری اقدام نمایند.”
۷- ماده(۱۵) به ماده(۱۴) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می شود.
” ماده ۱۴- مسئولیت اداره تأسیسات گردشگری موضوع این آیین نامه به عهده مدیری خواهد بود که باید واجد شرایط زیر باشد:
الف- متدین به دین اسلام و یا سایر ادیان رسمی جمهوری اسلامی ایران برای اتباع ایرانی.
ب- دارا بودن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.
ج- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم برای اتباع ایرانی.
د- دارا بودن گواهی صلاحیتهای لازم به تأیید مراجع ذی ربط و یا صدور اجازه اشتغال به کار از مراجع مربوط.
هـ – دارا بودن گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن کارت معاینه بهداشتی.
و- دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کتوسط و یا معادل آن.
ز- دارا بودن گواهینامه معتبر مربوط به طی دوره آموزشی تخصصی از مراکز آموزشی داخل یا خارج از کشور به تأیید مراجع ذی ربط و یا داشتن سابقه تجربی در مدیریت واحدهای اقامتی و پذیرایی و اطلاعات کافی در زمینه شغلی به تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
ح- مدیران واحدهای اقامتی سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره باید به تناسب درجه واحد در حد لزوم به یکی از زبانهای انگلیسی، فرانسه، آلمانی یا عربی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تسلط داشته باشند.
تبصره۱- صلاحیت مذکور در بند “د” داوطلبان مدیریت تأسیسات گردشگری، پس از موفقیت آنها در آزمایش صلاحیت فنی و تخصصی توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از مراجع ذی ربط استعلام خواهد شد.
تبصره۲- افرادی که سابقه در مدیریت تأسیسات گردشگری داشته باشند به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می توانند بدون داشتن شرط بند”و” مدیریت تأسیسات را عهده دار شوند.”
۸- ماده (۱۷) به ماده (۱۶) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می شود:
” ماده ۱۶- دارزندگان پروانه بهره برداری از تأسیسات گردشگری در صورت غیبت مدیر واحد مدت بیش از یک ماه موظفند ضمن معرفی جانشین واجد شرایط، قبلا موافقت کتبی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را اخذ نمایند. جانشین مربوط، در مدت تعیین شده می تواند اداره واحد گردشگری را عهده دار شود. در صورتی که مدیر در پایان مدت موافقت شده حضور خود را در محل کار کتبا اعلام ننمایند، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می تواند او را از مدیریت عزل و با واحد مربوط برابر ماده (۱۸) این آیین نامه رفتار نمایند.”
۹- مـــاده (۱۸) بــه مــاده (۱۷) تـغـییر یافته و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
تـبـصره۲- در مـوارد ضـروری بـر حـسـب تـشخـیص سـازمـان مـیراث فـرهنگی و گردشگری مراتب تخلف بدون رعایت ترتیبهای ماده(۱۷) مستقیما جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون درجه بندی ارجاع خواهد شد.
تبـصره ۳- در صـورت گـرانـفـروشـی و کـم فـروشـی واحـدهای پـذیرایـی بیـن راهـی، سـازمان مـیراث فـرهنگی و گردشگری می تواند مدیر یا بهره بردار متخلف لغو مجوز شده را حداکثر به مدت ۲ سال از عهده داری مدیریت یا بهره برداری تأسیسات گردشگری محروم نمایند.”
تبصره۴- کمیسیون درجه بندی می تواند مدیر یا بهره بردار متخلف را لغو مجوز شده را حداکثر به مدت ۲۰سال از عهده داری مدیریت یا بهره برداری تأسیسات گردشگری محروم نمایند.”
۱۰- ماده(۱۹) به ماده( ۱۸)تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۸- در صورت فوت، استعفا یا لغو کارت مدیریت واحد گردشگری، بهره بردار موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به تعیین و معرفی مدیر واجد شرایط طبق ماده(۱۴) این آیین نامه اقدام نماید. در صورت عدم اقدام واحد مزبور تعطیل و پروانه بهره برداری آن لغو خواهد شد.”
۱۱- ماده(۲۴) حذف می گردد.
۱۲ –ماده (۲۶) به ماده (۲۴) تغییر یافته و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح می شود:
” ماده ۲۴- ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رأسا از ادامه فعالیت تأسیسات گردشگری که خلاف مقررات این آیین نامه عمل کنند و همچنین تأسیسات غیر مجاز که به اسکان و پذیرایی میهمانان و مسافران مبادرت می نمایند جلوگیری نموده و نتیجه را کتبا به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام نمایند.
تبصره۲- در موارد سلب درجه و تعطیل دایم واحد گردشگری مراجع مذکور در ماده (۲۴) موظفند همزمان با اجرای دستور تعطیل نسبت به محو نام و سایر علایم و آثار واحد گردشگری از تابلوها و غیره نیز اقدام نمایند.”
۱۳- ماده(۲۸) حذف می گردد.
۱۴- ماده(۲۶) به شرح زیر اضافه می شود:
” ماده۲۴-سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب این آیین نامه، پیش نویس دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی تأسیسات گردشگری را تهیه و جهت تصویب به شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری ارایه نماید.”
 
 محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
 
 
 شماره : ۱۰۹۴۴/۲۱۱۳/۲۱۱
تاریخ: ۱۳/۰۶/۱۳۸۴
پیوست:
  
اداره کل امور مالیاتی استان 
شورای عالی مالیاتی
اداره کل 
دفتر فنی مالیاتی
دفتر 
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران 
سازمان حسابرسی
 
 
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۳۲۳۲۲/ت۳۱۱۸۴هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳ هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح آئین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۰۸/ت۱۴۱ مورخ ۲/۳/۱۳۶۸ ابلاغ میگردد.
 
 
علی اکبرسمیعی
 
 
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi