تصویب نامه و تصمیم نامه شماره ه50414ت/14485 تاریخ 1393/02/14

آیین‌نامه اجرایی جزء(3) بند (ق) تبصره(2)قانون بودجه سال1393کل کشور

آیین‌نامه اجرایی جزء(3) بند (ق) تبصره(2)قانون بودجه سال1393کل کشور


 

شماره:14485/ت50414هـ
تاریخ:14/02/1393
پیوست:
 
وزارت نفت
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
 
هیأت وزیران در جلسه 10/2/1393 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جزء (3)بند (ق) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393کل کشور، آییننامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
 
آییننامه اجرایی جزء(3) بند (ق) تبصره(2)قانون بودجه سال1393کل کشور
 
ماده1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار میروند:
الف- صنایع تکمیلی و پاییندستی پتروشیمی:واحدهای صنعتی که از مواد و محصولات تولیدی واحدهای پتروشیمی(مصرفکننده خوراک گاز طبیعی)به عنوان ماده اولیه استفاده میکنند و یا واحدهای زنجیره پایینتر تا قبل از صنایع تولیدکننده کالاهای نهایی.
ب- مناطق کمتر توسعه یافته: مناطق موضوع تصویبنامه شماره 76254/ت36095هـ مورخ 10/4/1388و اصلاحات آن.
ج ـ خوراک گاز:گاز طبیعی خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی کشور.
د- اشتغالزایی: ایجاد حداقل یک شغل مستقیم به ازای هر پنج میلیارد ریال سرمایهگذاری در صنایع پتروشیمی یا پایین دستی آن و با حداقل سقف سرمایهگذاری کل پانصد میلیارد ریال.
 
ماده2-به منظور تحقق نرخ بازده داخلی مذکور در جزء (3)بند (ق) تبصره(2) قانون بودجه سال 1393کل کشور واحدهای پتروشیمی که نسبت به سرمایهگذاری در صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی طی سال 1393اقدام کنند، از تخفیفهای زیر در بهای گاز مصرفی برخوردار میشوند:
1-در صورتی که سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته با رعایت مکانیابی وزارت نفت،واقع شده و اشتغالزایی موضوع این آییننامه را نیز ایجاد نماید،از تخفیف سی درصدی درهر مترمکعب برخوردار میشوند.
2-در صورتی که سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته با رعایت مکانیابی وزارت نفت صورت پذیرد، از تخفیف بیست درصدی در هر مترمکعب برخوردار میشوند.
3-در صورتی که سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعهیافته صورت پذیرد،از تخفیف ده درصدی در هر مترمکعب برخوردار میشوند.
تبصره ـ وزارت نفت مکلف است تا پایان خرداد سال1393،نقاط مستعد سرمایهگذاری را از طریق پایگاه اطلاعرسانی خود،اعلام نماید.
 
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهور
 

مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید