آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده

آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده


شماره:۱۶۵۲۰

تاریخ:۳۰/۰۹/۱۳۸۹

پیوست:دارد
 
بخشنامه
 
۰۵۹
۸۹
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده
به پیوست تصویب نامه شماره ۲۰۹۳۳۰/ت۴۲۳۳۳هـ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۹ هـیئت محـترم وزیـران در خصـوص“آیـین نامـه اجرایی تبصره (۲) ماده (۳۹)قـانـون مـالیات بـر ارزش افزوده” جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد.
 
محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی          2- خارجی
مرجع پاسخگویی:مدیریت امور فنی، حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده تلفن: ۸۸۸۰۵۱۰۶
تاریخ اجراء:۱/۷/۱۳۸۷
مدت اجراء:نامحدود
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:-
 
 
 
شماره:۲۰۹۳۳۰/ت۴۲۳۳۳هـ
تاریخ:۲۰/۰۹/۱۳۸۹
پیوست:
 
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی کشور و شورای عالی استان ها و به استناد تبصره(۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ۱۳۸۷- ،آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
 
« آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده»
 
 
ماده۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ۱۳۸۷-
ب- شـاخص جـمعیت: آخـرین سـرشـماری رسـمی انـجام شـده با تـوجه بـه تأثیـر نـرخ رشـد جمـعیت اعلامی در هر سال توسط مرکز آمار ایران.
ج- شاخص کمتر توسعه یافتگی: شاخص مبنای تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره(۱) ماده(۱۲۲) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰- در ابتدای هر دوره برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
 
ماده۲- وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه به نسبت بیست درصد (۲۰%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد(۶۰%) سایر شهرها بر اساس، شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت به شرح جدول پیوست که تایید شده به مـهر ” پیـوست تـصویب نامـه هیئت وزیران” است و بیست درصد(۲۰%) دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت توزیع و توسط شهرداری ها و دهیاری ها هزینه می شود.
 
ماده۳- توزیع وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور،تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
 
ماده۴- وجـوه قیـد شـده در تبصره (۱) ماده (۳۸) و بند (الف) ماده (۳۹) در خارج از حـریم شهرهـا پـس از کسر وجوهات موضوع مـاده (۳۷)،تبصـره(۳) ماده (۳۸) و تبصره (۱) ماده (۳۹) قـانون در حـساب تـمرکز وجـوه بـه نـام وزارت کـشور افتـتاح می گردد، واریز می شود و بر اساس مفاد این آیین نامه و شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی بین دهیاری های همان شهرستان توزیع می گردد.
 
ماده۵- عوارض موضوع بند(ب) ماده(۳۹) و بند (ج) ماده(۴۶) قانون پس از کسر وجوهات موضوع ماده (۳۷) و تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون با رعایت شاخص جمعیت بین کلان شهرها توزیع می گردد و برای سایر شهرها با رعایت شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی و برای دهیارهای ها با رعایت شاخص جمعیت طبق فهرستی که در ابتدای هر سال توسط وزارت کشور تهیه می شود،توزیع می گردد.
تبصره- توزیع عوارض خارج از حریم شهرها موضوع بند (الف) و تبصره(۱) ماده (۳۸) قانون بین دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی خواهد بود.
 
ماده۶- هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و وجوه موضوع ماده (۳۷) و تبصره های(۲) و (۳) ماده (۳۸) و تبصره(۱) ماده (۳۹)ممنوع می باشد.
 
ماده۷- سازمان امور مالیاتی موظف است هر ماه عوارض وصولی موضوع تبصره(۲) ماده (۳۹) قانون را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید.
 
ماده۸- وزارت کشور مکلف است ظرف یک ماه پس از وصول وجوه موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون نسبت به واریز آن به حساب شهرداری ها و دهیاری ها اقدام نماید.
 
ماده ۹- وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان ها و کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.
 
ماده۱۰- چگونگی توزیع و مصرف مبالغ واریزی با توجه به سیاست های پیش بینی شده و مصوب در فصل عمران شهری و روستایی قوانین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های مصوب توسعه استان و با در نظر گرفتن سیاست های کلی توسعه شهری و روستایی کشور در چارچوب بودجه فصل عمران شهری و روستایی شهرداری ها و دهیاری ها خواهد بود.
تبصره۱- نحوه تعیین و تصویب طرح ها و پروژه های عمرانی و زیر بنایی مصوب شهرداری ها و دهیاریها و هزینه وجوه مواد (۴) و (۵) این آیین نامه مطابق مقررات مندرج در آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها و دهیاریها و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره۲- نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و تا قبل از تشکیل آن، بر عهده حوزه معاونت امور عمرانی استانداری ها می باشد.
تبصره۳- شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند گزارش عملکرد هزینه اعتبارات خود را از طریق دفاتر استانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور( در صورت عدم تشکیل از طریق حوزه معاونت امور عمرانی استانداری ها) در مقاطع سه ماهه برای سازمان یاد شده ارسال نمایند.
 
ماده۱۱- وزارت کشور مسئول حسن اجرای این آیین نامه می باشد.
 
 
محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۳۹- مودیان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده (۳۸) این قانون را به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi