آدرس و شماره تلفن اداره مالیات و دارایی استان کرمان

کشور

ایران

استان

کرمان

شهر

کرمان

نام اداره

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان

map svgrepo com 4

نشانی

چهارراه کاظمی. خیابان قدس

postcard svgrepo com

کدپستی

۷۶۱۳۸۵۶۸۹۷

فکس

telephone phone svgrepo com 1

فکس

۳۲۲۲۲۶۰۳

تلفن و شماره های تماس