آدرس و شماره تلفن اداره مالیات و دارایی شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی

کشور

ایران

استان

خراسان جنوبی

شهر

بیرجند

نام اداره

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی

map svgrepo com 4

نشانی

خراسان جنوبی- بیرجند- خیابان آیت ا... غفاری- خیابان یاس- انتهای خیابان یاس

postcard svgrepo com

کدپستی

۹۷۱۷۹۱۴۶۸۴

فکس

telephone phone svgrepo com 1

فکس

۳۲۳۴۱۳۴۷

تلفن و شماره های تماس

telephone phone svgrepo com 2

تلفن تماس ۱

۳۲۳۴۱۳۴۵

telephone phone svgrepo com 2

تلفن تماس ۲

۳۲۳۴۱۳۴۵۴۶

کشور

ایران

استان

خراسان جنوبی

شهر

بیرجند

نام اداره

معاون توسعه مدیریت و منابع

map svgrepo com 4

نشانی

خراسان جنوبی- بیرجند- خیابان آیت ا... غفاری- خیابان یاس- انتهای خیابان یاس

postcard svgrepo com

کدپستی

۹۷۱۷۹۱۴۶۸۴

فکس

telephone phone svgrepo com 1

فکس

۳۲۳۴۱۳۵۲

تلفن و شماره های تماس

telephone phone svgrepo com 2

تلفن تماس

۳۲۳۹۶۵۵۵

کشور

ایران

استان

خراسان جنوبی

شهر

بیرجند

نام اداره

مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع

map svgrepo com 4

نشانی

خراسان جنوبی- بیرجند- خیابان آیت ا... غفاری- خیابان یاس- انتهای خیابان یاس

postcard svgrepo com

کدپستی

۹۷۱۷۹۱۴۶۸۴

فکس

تلفن و شماره های تماس

telephone phone svgrepo com 2

تلفن تماس

۳۲۳۹۶۵۵۵

کشور

ایران

استان

خراسان جنوبی

شهر

بیرجند

نام اداره

معاون حسابرسی مالیاتی مرکز استان

map svgrepo com 4

نشانی

خراسان جنوبی- بیرجند- میدان شهدا- خیابان دانشگاه

postcard svgrepo com

کدپستی

۹۷۱۶۶۵۳۴۶۶

فکس

telephone phone svgrepo com 1

فکس

۳۲۲۳۳۴۷۶

تلفن و شماره های تماس

telephone phone svgrepo com 2

تلفن تماس

۳۲۳۹۶۱۵۰

کشور

ایران

استان

خراسان جنوبی

شهر

بیرجند

نام اداره

معاون حسابرسی مالیاتی شهرستانهای استان

map svgrepo com 4

نشانی

خراسان جنوبی- بیرجند- میدان شهدا- خیابان دانشگاه

postcard svgrepo com

کدپستی

۹۷۱۶۶۵۳۴۶۶

فکس