آدرس و شماره تلفن اداره مالیات و دارایی شهرستان اهواز استان خوزستان

کشور

ایران

استان

خوزستان

شهر

اهواز

نام اداره

مدیرکل

map svgrepo com 4

نشانی

اهواز - امانیه - میدان مولوی - خیابان فلسطین

postcard svgrepo com

کدپستی

۶۱۳۳۷۱۳۱۳۳

فکس

telephone phone svgrepo com 1

فکس

۳۳۳۳۶۵۷۰

تلفن و شماره های تماس

telephone phone svgrepo com 2

تلفن تماس ۱

۳۳۳۳۴۰۷۸

telephone phone svgrepo com 2

تلفن تماس ۲

۳۳۳۳۴۰۷۶

کشور

ایران

استان

خوزستان

شهر

اهواز

نام اداره

اداره کل امور مالیاتی خوزستان

map svgrepo com 4

نشانی

اهواز - امانیه - میدان مولوی - خیابان فلسطین

postcard svgrepo com

کدپستی

۶۱۳۳۷۱۳۱۳۳

فکس

telephone phone svgrepo com 1

فکس

۳۳۳۳۶۵۷۰

تلفن و شماره های تماس

telephone phone svgrepo com 2

تلفن تماس ۱

۳۳۳۳۴۰۲۱

telephone phone svgrepo com 2

تلفن تماس ۲

۳۳۳۳۴۰۲۰

telephone phone svgrepo com 2

تلفن تماس ۳

۳۳۳۳۴۰۲۲

کشور

ایران

استان

خوزستان

شهر

اهواز

نام اداره

اداره امور مالیاتی ۱۶۰۱۰۰ اهواز

map svgrepo com 4

نشانی

اهواز – کیانپارس - خیابان سروش شرقی

postcard svgrepo com

کدپستی

۶۱۵۵۶۸۵۴۱۹

فکس

تلفن و شماره های تماس

telephone phone svgrepo com 2

تلفن تماس

۳۳۷۳۱۳۵۶

کشور

ایران

استان

خوزستان

شهر

اهواز

نام اداره

اداره امور مالیاتی ۱۶۰۲۰۰ اهواز

map svgrepo com 4

نشانی

اهواز – خیابان امام شرقی - خیابان سلطانی - نبش خیابان کارون - روبروی هنرستان فنی شهدا

postcard svgrepo com

کدپستی

۶۱۸۳۶۴۴۹۵۳

فکس

تلفن و شماره های تماس

telephone phone svgrepo com 2

تلفن تماس

۳۵۵۳۳۸۱۹

کشور

ایران

استان

خوزستان

شهر

اهواز

نام اداره

اداره امور مالیاتی ۱۶۰۳۰۰ اهواز

map svgrepo com 4

نشانی

اهواز – خیابان امام شرقی - خیابان سلطانی - نبش خیابان کارون - روبروی هنرستان فنی شهدا

postcard svgrepo com

کدپستی

۶۱۵۵۹۶۵۹۹

فکس

تلفن و شماره های تماس

telephone phone svgrepo com 2

تلفن تماس

۳۳۹۲۵۵۰۶