آئین نامه اجرایی ماده 169 برنامه سوم توسعه اقتصادی در خصوص هزینه های مربوط به اماکن ورزشی که جز هزینه های قبول است

آئین نامه اجرایی ماده ۱۶۹ برنامه سوم توسعه اقتصادی در خصوص هزینه های مربوط به اماکن ورزشی که جز هزینه های قبول است


شماره:۵۲۴۵۴/ت ۲۳۸۲۱هـ
تاریخ:۱۸/۱۱/۱۳۷۹
پیوست:دارد
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲/۱۱/۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۹۰/۳۱۹-۵۴۲۰/۱۰۵ مورخ ۸/۹/۱۳۷۹ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (۱۶۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹- آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
((آئین نامه اجرایی ماده (۱۶۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران))
 
ماده ۱- وجوهی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت احداث، تکمیل، توسعه وتجهیز فضاها، اماکن وباشگاه های ورزشی وارائه خدمات ورزشی هزینه می گردد، با درخواست متقاضی وارائه مدارک مستند، حسب مورد پس از تأیید از طریق ادارات کل تربیت بدنی استان ها ویا سازمان تربیت بدنی به ادارات کل امور اقتصادی ودارایی  محل اعلام خواهد شد.
ماده ۲- بخش خصوصی که از وجوه موضوع ماده (۱) این آئین نامه بهره مند می گردد، موظف است حسب نظر سازمان تربیت بدنی وواحدهای تابعه متناسب با وجوه استفاده شده خدمات لازم را به بخش تربیت بدنی وورزش ارائه نماید.
تبصره – نوع ونحوه ارائه خدمات توسط بخش خصوصی بر اساس دستورالعمل خواهد بود که توسط سازمان تربیت بدنی صادر وابلاغ خواهد شد.
ماده ۳- وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیون ها، هیأت ها وانجمن های ورزشی وتربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می گردد. در مورد سازمان تربیت بدنی وتربیت بدنی نیروهای مسلح به حساب های خاصی که به همین منظور نزد شعب یکی از بانک های مجاز توسط خزانه با درخواست ذیحساب مربوط افتتاح می شود واریز ووجوه مذکور پس از واریز حداقل دوامضای مجاز که  یکی از آنها ذیحساب می باشد قابل استفاده می باشد ودر مورد سایر دستگاه ها وجوه مورد بحث مستقیما به حساب تعیین شده در دستگاه مربوط واریز می گردد تا درجهت اهداف دستگاه ها به مصرف برسد.
سازمان تربیت بدنی مکلف است بر مصرف وجوه مورد بحث در دستگاه های اخیر الذکر نظارت لازم اعمال ودستگاه های مذکور نیز مکلفند گزارش عملکرد استفاده از وجوه مزبور را هر سه ماه یکبار به سازمان تربیت بدنی ارسال نمایند.
تبصره – نحوه مصرف وجوه پرداختی موضوع ماده (۳) این آئین نامه در بخش دولتی تابع مقررات اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی ودر سایر موارد تابع قوانین مالی ومحاسباتی دستگاه های ذیربط می باشد.
ماده ۴- وجوه موضوع ماده (۳) این آئین نامه پس از درخواست کتبی متقاضی وگواهی ذیحساب ویا مسئول مالی دستگاه های ذیربط به سازمان تربیت بدنی ویا ادارات کل تربیت بدنی استان ها حسب مورد گزارش می شود تا پس از بررسی وتأیید مراتب به ادارات کل امور اقتصادی ودارایی مربوط اعلام گردد.
تبصره – حوزه های مالیاتی موظفند موارد تأیید شده از سوی سازمان تربیت بدنی وادارات کل تربیت بدنی  استان ها را به حساب هزینه های قابل قبول پرداخت کنندگان موضوع این آئین نامه ودر همان سالی که پرداخت صورت گرفته است منظور نمایند.
ماده ۵- کلیه وجوه وکمک های دریافتی موضوع این آئین نامه باید دقیقا در راستای هدف پرداخت کنندگان واین آئین نامه هزینه گردد.
 
  حسن حبیبی
 معاون اول رئیس جمهور
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi