آئین نامه اجرایی ماده (27) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

آئین نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث


شماره:۳۷۰۲۵/۲۰۰

تاریخ:۲۴/۱۲/۱۳۸۹

پیوست:دارد
 
 
بخشنامه
 
کد:
۰۸۵
۸۹
ماده ۱۰۹
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
 
موضوع
آئین نامه اجرایی ماده(۲۷) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
بدینوسیله تصویر تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی به شماره ۲۵۸۹۵۲/ت۴۳۳۶۶ک مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ در خصوص «آئین نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث« که به موجب روزنامه رسمی به شماره ۱۹۲۰۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۹ منتشر گردیده است، جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی
تلفن:۳۹۹۰۳۹۱۲
تاریخ اجراء:۱۵ روز پس از درج در روزنامه رسمی
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ(شماره و تاریخ):
 
 
 
شماره:۲۵۸۹۵۲/ت۴۳۳۶۶ک
تاریخ:۱۶/۱۱/۱۳۸۹
پیوست:
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و ترابری- وزارت کشور
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۷۱۶/۸۸ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۸ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید شورای عالی بیمه و به استناد ماده (۲۷) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث- مصوب ۱۳۸۷- و با رعایت تصویب نامه شماره ۲۴۶۹۹۰/ت ۴۵۲هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
 
 
آیین نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان
وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
 
 
ماده۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون:قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث- مصوب ۱۳۸۷-
ب- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
پ- بیمه گر:هر یک از شرکتهای بیمه دولتی و غیر دولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی را دارا می باشند.
ت- عملیات بیمه ای: عملیات بیمه ای رشته بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع قانون.
 
ماده۲- بیـمه گـر مـوظـف اسـت ضـمن نـگهداری جـداگانـه زیـر عملیات بیمه ای خود،بیست درصد از سود آن را مطابق جدول ماده (۲) این آیین نامه محاسبه و هر سه ماه یک بار برابر صورتهای مالی مصوب سال قبل به صورت علی الحساب به حساب خاصی که از طرف بیمه مرکزی تعیین می شود،واریز نماید.
تبصره۱- بیمه گر مکلف است وجوه مربوط به بعد تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۷(زمان لازم الاجرا شدن قانون)تا پایان سال ۱۳۸۸، بصورت یکجا و بر اساس صورتهای مالی مصوب سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به حساب مربوط واریز نماید.
تبصره۲- مبالغ موضوع این ماده مربوط به سه ماهه اول هر سال حداکثر تا پایان تیر ماه همان سال بر اساس صورتهای مالی مصوب مجامع عمومی بیمه گر با صورتهای مالی ارایه شده به بازرس قانونی باید محاسبه و پرداخت شود.
 
ماده۲- سود عملیات بیمه ای مطابق جدول زیر محاسبه می شود:
 
عنوان
مبلغ
حق بیمه صادره،قبولی اتکایی(شخص ثالث)
خسارت دریافتی اتکایی و خسارت بازیافتی(شخص ثالث)
کارمزد شبکه فروش و کارمزد منافع اتکایی دریافتی(شخص ثالث)
سود حاصل از سرمایه گذاری در رشته شخص ثالث
جمع درآمدهای رشته شخص ثالث
حق بیمه واگذاری اتکایی(شخص ثالث)
خسارت پرداختی، هزینه کارشناسی خسارت(شخص ثالث)
کارمزد و هزینه صدور پرداختی به شبکه فروش(شخص ثالث)
پرداختی بابت سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی
سهم هزینه های اداری و عمومی رشته شخص ثالث
سایر هزینه های قانونی
جمع هزینه های رشته شخص ثالث
سود(زیان) رشته شخص ثالث بدون احتساب ذخایر فنی
کسر(اضافه) می شود افزایش(کاهش) ذخایر فنی سهم نگهداری شخص ثالث
سود(زیان) عملیات بیمه ای رشته شخص ثالث
 
تبصره۱- جدول فوق به ضمیمه صورتهای مالی بیمه گر، به مجامع عمومی مربوط ارایه می شود.
تبصره۲- سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی در رشته شخص ثالث بر اساس فرمول زیر محاسبه خواهد شد:
سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی رشته های غیر زندگی ضرب در متوسط ذخایر فنی اول و آخر دوره رشته شخص ثالث تقسیم بر متوسط ذخایر فنی اول و آخر دوره رشته های غیر زندگی
تبصره۳- سهم رشته شخص ثالث از هزینه های اداری و عمومی بیمه گر به نحو زیر محاسبه خواهد شد:
کل هزینه های اداری و عمومی شرکت ضرب در مجموع خسارات پرداختی و حق بیمه صادره و قبولی رشته شخص ثالث موضوع قانون تقسیم بر مجموع کل خسارات پرداختی و حق بیمه صادره و قبولی کلیه رشته های بیمه.
تبصره۴- سایرهزینه های قانونی مندرج در جدول این ماده عبارت است از مواردی که بیمه گر در سایر قوانین تکلیف به پرداخت از محل بیمه شخص ثالث شده است که با رعایت مبانی قانونی مربوط محاسبه و اعمال خواهد شد.
 
مـاده۴- بیمـه گر مـوظـف اسـت با رعـایت ماده(۱) این آیین نامه ظرف یک ماه پس از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه، مبالغ قطعی موضوع ماده (۲۷) قانون را محاسبه و با بیمه مرکزی تسویه نماید.
 
ماده۵- بیمه مرکزی موظف است میزان منابع حاصل از اجرای این آیین نامه را هر سه ماه یکبار به وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید.
 
ماده۶-در صورتی که مفاصاحساب مالیاتی بیمه گر در ارقام حاصل از محاسبات جدول موضوع ماده(۲) تغییری ایجاد نماید،مابه التفاوت آن در چارچوب مبالغ واریزی سال بعد قطعی خواهد شد.
 
ماده۷-مبالغ واریزی توسط بیمه گر به حساب موضوع ماده (۱)، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در تعیین تعهدات مالیاتی بیمه گر مربوط، مبالغ واریزی را از درآمد مشمول مالیات سال عملکرد کسر نماید.
 
ماده۸- بیمه مرکزی موظف است از طریق وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منابع حاصل از اجرای این آیین نامه را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن می شود از جمله موارد زیر هزینه نماید:
الف- فعالیتهای آموزشی نظیر آموزش بنیادی کودکان و نوجوانان در مقاطع تحصیلی مختلف،آموزش عمومی کاربران راه و وسایل نقلیه، ساخت برنامه های آموزشی رادیویی و تلویزیونی و برگزاری نشستهای تخصصی برای هماهنگی و ارتقای ایمنی و پیشگیری از حوادث و خسارات.
ب- فعالیتهای مرتبط به تقویت امداد و نجات جاده ای، تأمین تجهیزات مورد استفاده در پایگاههای اورژانس و امداد و نجات جاده ای، تأمین تجهیزات مربوط به پاکسازی راهها پس از رخداد تصادف و جلوگیری از تصادفات ثانویه
پ- کمک به بهبود رعایت قوانین و مقررات راه و وسایل نقلیه نظیر ارتقای ایمنی عابران پیاده و موتورسیکلت سواران،رانندگان و وساایل نقلیه.
 
ماده۹- بیمه مرکزی وظیفه نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد و موظف است در صورت تخلف بیمه گر از اجرای مفاد این آیین نامه وفق ماده (۲۸) قانون با بیمه گر متخلف برخورد قانونی نماید.
 
این تصویب نامه در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۸۹    به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
 
 
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۰۹- درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارت است از:
۱- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.
۲…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi