برچسب: نمونه ای از ارای شعب

نحوه محاسبه مالیات تفاوت هزینه با لیست حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

نحوه محاسبه مالیات تفاوت هزینه با لیست حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها   شماره: ۴۴۷/۲۰۱ تاریخ: ۲۷/۰۱/۱۳۸۲ پیوست:    

توضیحات بیشتر »

نقص ابلاغ اوراق مالیاتی وبه اجرا گذارده شدن مالیات قبل از قطعیت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فارس

نقص ابلاغ اوراق مالیاتی وبه اجرا گذارده شدن مالیات قبل از قطعیت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فارس   شماره: ۴۴۸۷/۲۰۱ تاریخ:۲۹/۰۵/۱۳۸۲ پیوست:

توضیحات بیشتر »

معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان

معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۸ قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان شماره: ۵۸۸۷/۲۰۱ تاریخ:۲۸/۰۷/۱۳۸۲ پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۱۳۵۴/۱۰-۸/۱۱/۸۱ مربوط

توضیحات بیشتر »

مالیات مربوط به شعب شرکتهای خارجی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

مالیات مربوط به شعب شرکتهای خارجی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره: ۴۵۶۱/۲۰۱ تاریخ:۲۹/۰۵/۱۳۸۲ پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی:

توضیحات بیشتر »

مالیات تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ

مالیات تبصره ۱ ماده ۱۱۰ قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ   شماره: ۴۸۹۶/۲۰۱ تاریخ:۱۲/۰۶/۱۳۸۲ پیوست:   شماره وتاریخ رأی

توضیحات بیشتر »

اجرای بند ک ماده 19 قانون برنامه دوم توسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی

اجرای بند ک ماده ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی   شماره: ۴۹۱۰/۲۰۱ تاریخ:۱۲/۰۶/۱۳۸۲ پیوست:   شماره

توضیحات بیشتر »

مردود بودن دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

مردود بودن دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره: ۵۹۵۷/۲۰۱ تاریخ:۳۰/۰۷/۱۳۸۲ پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۹۵۶۱-۵/۱۲/۱۳۸۱ مربوط

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi